Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace

Erbenova 486/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Telefon: 553 034 170, 731 534 061
E-mail: lucie@ostrava.charita.cz
Sociální pracovníci: Ing. Jana Gavlasová, DiS., Bc. Monika Marančáková
Telefon - sociální pracovníci:
731 646 782, 730 549 139

Vedoucí střediska:
Bc. Eliška Horňáková
Telefon - vedoucí střediska: 731 534 061
Počet zaměstnanců:
5,20 (přepočet k 31. 12. 2021)
Kapacita služby: 50 bytů (stav k 31. 12. 2021)
Počet uživatelů služeb v r. 2021: 69 (2 094 kontaktů, 2 361 intervencí)
Datum otevření střediska: 4. 12. 2003

Žádost o poskytnutí služby Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitaceŽádost o poskytnutí služby Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace
Informace pro uživatele sociální služby sociální rehabilitace o zpracování osobních údajů
Propagační leták - Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace


Logo link programu IROP_CZ

Projekt "Mobilní Charita bez emisí"je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016700
Období realizace projektu: 1. 11. 2021 - 31. 1. 2023
Výzva: 101. výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb (sociální rehabilitace, pečovatelské služby) a ambulantních sociálních služeb (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a nízkoprahové denní centrum) poskytovaných Charitou Ostrava na území města Ostravy, a to prostřednictvím pořízení automobilů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávající sociální práce s cílovými skupinami.

Logo dotačního programu EU-MSK

 Projekt „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ je realizován s finanční podporou Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu v letech 2022–2025.

Registrační č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000001
Období realizace projektu: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2025
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2022–2024, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.


logo EU+MPSV

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" (PoMPo) je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a státního rozpočtu ČR přostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název programu: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Subpartner projektu: Diecézní charita ostravsko-opavská
Hlavní cíl projektu: Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní domácí potřeby, textil a případně další materiální pomoc.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním služby sociální rehabilitace je prostřednictvím individuální podpory a nácviků praktických dovedností upevnit a posílit kompetence a návyky osob, aby byli schopni získat či udržet samostatné bydlení. Tato sociální služba je poskytována osobám v nepříznivé životní situaci zpravidla spojené s ohrožením ztrátou bydlení převážně ve startovacích bytech Charity Ostrava.Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace

CÍLE

Cílem sociální služby sociální rehabilitace je uživatel, který:

 • zvládá nakládat se svými finančními prostředky,
 • je schopen řešit své finanční závazky,
 • je schopen dle svých schopností a dovedností získat a udržet si zaměstnání,
 • zvládá samostatné jednání a komunikaci na úřadech, s lékaři a dalšími subjekty, se kterými přichází v běžném životě do kontaktu,
 • zvládá péči o svůj zdravotní stav,Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace
 • zvládá péči o domácnost,
 • zajišťuje péči o děti a upevňuje vztahy v rodině podle svých potřeb a přání,
 • je schopen dodržovat domovní řád a pravidla společného soužití,
 • má informace o návazných sociálních i dalších veřejných službách.

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB – CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou služby sociální rehabilitace jsou osoby starší 18 let v nepříznivé životní situaci zpravidla spojené s ohrožením ztrátou bydlení, které potřebují podporu v upevnění a posílení kompetencí a návyků potřebných ke zvládání samostatného bydlení a samostatného života ve společnosti.

ZÁSADY SLUŽBY

 • partnerský přístup

  k uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti, dovednosti a samostatnost;

 • individuální přístup
  poskytovaná sociální služba vychází z individuálně určených potřeb uživatele, jejich schopností a možností, pracovníci vytváří takové podmínky, aby uživatelé služby mohli uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace

 • zaměření na celek

  poskytovaná sociální služba pomáhá uživatelům uspokojit potřeby v těchto oblastech života: 
  • tělesná – bydlení, ochrana a stabilita materiálního prostředí;
  • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit, pocit příslušnosti k nějaké skupině;
  • sociální – začlenění do běžné společnosti, podpora kontaktů a vztahů s přirozeným sociálním prostředím;
  • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;

 • princip křesťanských zásad
  na základě křesťanských zásad:
  • vnímat každého člověka jako jedinečnou bytost; v jeho tíživé situaci ho přijímat s laskavostí, i když jinde již nenachází porozumění a podporu;Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace
  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  • nést naději i do beznadějných situací, nabízet životní perspektivu;

CO DĚLÁME

Podpora v rozvoji samostatného života uživatelů služeb prostřednictvím služby Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace představuje pomoc k získání klíčových schopností a dovedností potřebných ke zvládnutí a následného udržení samostatného života, případně pomoc k rozvoji těchto schopností a dovedností. Jedná se především o:

 • rozvoj účinné komunikaceCharitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace
 • orientaci v aktuálních podmínkách života ve společnosti
 • uspořádání času a plánování
 • péči o svou osobu a děti
 • nakládání s penězi nebo jinými cennostmi
 • podpora soběstačnosti
 • péče o domácnost
 • reflexe vlastního života


Služba Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace je poskytována terénní formou v bytech v lokalitách: Ostrava– Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Radvanice, atd. Nabízí možnost samostatného bydlení a pomáhá k sociálnímu začleňování osob do společnosti. Svým charakterem je nejblíže nárokům reálného života uživatelů služeb. Ambulantní forma služby nabízí sociálně aktivizační program.
Ve dnech 24. – 26. března 2009 proběhla v místě poskytování služby inspekce poskytování sociálních služeb. Vedle plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb a plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v §§ 88 a 89 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, proběhlo také ověření kvality poskytované sociální služby podle Standardů kvality sociálních služeb a hodnocení sociální služby podle § 38 vyhlášky č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zák. o sociálních službách.
Z celkového maximálního počtu 144 bodů bylo dané službě přiděleno 136 bodů, tj. 94,44%.

Příběh:
Pan Martin v minulosti bydlel v bytě, z něhož se musel ne svoji vinou náhle vystěhovat. Ocitl se tak bez přístřeší. Díky zdravotnímu omezení, které výrazně ovlivňuje i jeho pohyblivost, přestal danou životní situaci zvládat a propadl alkoholu. Tím upadl doslova na ulici. Později začal využívat pomoci terénních pracovníků, noclehárny a poté byl ubytován v azylovém domě pro muže. Tam mu byla nabídnuta možnost využití služby sociální rehabilitace s poskytnutím startovacího bytu, které využil. V rámci spolupráce a díky aktivnímu přístupu
ze strany pana Martina se mu podařilo stabilizovat svou nepříznivou životní situaci a také abstinovat. S pomocí sociálního pracovníka si našel práci v chráněné dílně, kam nadále dochází. V blízkém čase se bude stěhovat do městského bytu, kde může zůstat natrvalo. V současné době je pan Martin optimistický a plný naděje na dlouhodobé samostatné bydlení s minimální podporou sociálních služeb.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj