Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum

Zelená 2514/73, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Charitní dům. sv. Alžběty - denní centrumTelefon: 599 526 912
E-mail: alzbeta.dc@ostrava.charita.cz, alzbeta@ostrava.charita.cz
Sociální pracovník: Mgr. Mária Schindlerová
Telefon - sociální pracovník:
731 682 547 (pro zájemce o službu)
E-mail - sociální pracovník: monika.navratova@ostrava.charita.cz
Provozní doba: 7-16 h (pondělí - pátek)

Vedoucí střediska:
 Mgr. Jindřich Čáp
Telefon - vedoucí střediska:
737 553 169
Počet zaměstnanců:
4,36 (přepočet k 31. 12. 2021)
Kapacita služby: 15 uživatelů služby
Počet uživatelů v r. 2021: 30 (10 863,83 klientohodin)
Datum založení střediska: 1. 11. 2004

Žádost o přijetí do Denního centra
Žádost o přijetí do Denního centra
Vyjádření lékaře
Ceník služeb - Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum
Ceník služeb - Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum - fakultativní služby
Propagační leták - Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

Informace o zpracování osobních údajů - zájemce a uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný zájemce a uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - opatrovník uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - spolupracující organizace

 

"...důstojné prožívání stáří..."

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům. sv. Alžběty - denní centrumPosláním Charitního domu sv. Alžběty – denního centra je poskytovat podporu, péči a nabídku aktivit osobám se zdravotním omezením (především způsobené demencí nebo Parkinsonovou chorobou) v době, kdy o ně nemohou pečovat rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby, a tím prodloužit setrvání v jejich přirozeném domácím prostředí.

CÍLE

 • Udržet stávající schopnosti uživatelů co nejdelší možnou dobu pomocí specifického přístupu (např. formou aktivizace, reminiscence, validace aj.).
 • Přispět k setrvání osoby se zdravotním postižením v jeho přirozeném domácím prostředí a oddálit tak jeho potřebu služeb v pobytovém zařízení.
 • Vytvářet důstojné prostředí a podmínky důstojné péče uživatelům se zdravotním postižením. Krátkodobé a dlouhodobé cíle pro jednotlivé roky jsou rozepsány v ročním plánu práce.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní středisko sv. Alžběty - denní centrumSlužba je určena osobám ve věku 50 a více let se zdravotním postižením, především způsobeným demencí a Parkinsonovou chorobou, které vyžadují podporu a péči a v současné době bydlí v okrese Ostrava, popř. Moravskoslezském kraji. V případě bydliště mimo okres Ostrava není možné zajistit poskytování fakultativní služby dopravy do/z centra denních služeb.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Zajišťujeme komplexní péči směřující k prevenci sociálního vyloučení, aktivizaci a integraci do společnosti. Služby nabízené v prac. době 7–16 h:

 • strava a pečovatelské služby,Charitní středisko sv. Alžběty - denní centrum
 • aktivizační a vzdělávací program,
 • výtvarná činnost, keramika, ruční práce, cvičení paměti,
 • společenské aktivity (zábavy, kavárničky, plesy, návštěvy kulturních akcí),
 • procházky, výlety dle možností uživatelů.

ZÁSADY SLUŽBY

 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP
  K uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti.

 • SPOLUPRÁCE
  Pracovníci spolupracují s rodinou uživatele, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy.

 • OSOBNÍ PŘÍSTUP
  Charitní středisko sv. Alžběty - denní centrumPracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb uživatele s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.
 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.

Zásady poskytování služby denního centra se také odráží v Etickém kodexu zaměstnance Charity Ostrava.

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

 • Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním domě sv. Alžběty – Denním centru se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního domu.
 • Zájemce o službu vyplní své základní údaje a dle vlastního uvážení napíše do žádosti její odůvodnění (osobní cíl, přání, očekávání od služby apod.).
 • Vyplněnou žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zasílá žadatel v písemné podobě poštou nebo ji osobně doručí charitnímu domu.
 • K podávané žádosti se vyjádří komise ve složení vedoucí střediska, geriatrický pracovník. Žádost je vyhodnocena a následně zařazena nebo nezařazena do Evidence zájemců. Zájemce je o této skutečnosti písemně vyrozuměn.   
 • Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního domu.
 • Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního domu sv. Alžběty-Denní centrum.
 • Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

Příběh:
Rok 2020 byl zvláštní. Začínal dobře, v denním centru jsme se potkávali s dalšími klienty služby a program byl velmi zajímavý. Ale v polovině března přišel nouzový stav a zavřelo se téměř vše včetně této ambulantní sociální služby. Byli jsme doma zavřeni několik měsíců, včetně Velikonoc, a obávali se nákazy. S pracovníky denního centra jsme byli v telefonickém spojení. Naše rodiny řešily různé problémy a jedním z nich byla i naše sociální izolace v domácnostech. Nebyla to jednoduchá situace. Konečně koncem června se denní centrum znovu otevřelo a tak jsme se postupně vraceli a pomalu opět zvykali na aktivnější život. Přestože situace není ještě v normálu, snažíme se využívat denní centrum co nejvíce. Je to pro nás „záchrana“, protože být osamělý v domácnosti je nejhorší způsob prožívání života.
paní Libuše, uživatelka služby

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj