KDO JSME

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.


ZŘÍZENÍ A REGISTRACE

Charita Ostrava byla ustanovena 26. 1. 1991 arcibiskupem olomouckým jako účelové zařízení římskokatolické církve. Od druhé poloviny roku 1996, po vzniku ostravsko-opavské diecéze, byla práva a povinnosti zřizovatele naší organizace převedena z Arcibiskupství olomouckého na Biskupství ostravsko-opavské a stala se složkou Diecézní charity ostravsko-opavské se samostatnou právní subjektivitou.

Registrační číslo: 8/1-08-718/1996 u Ministerstva kultury ČR. 

POSLÁNÍ

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot.

FILOZOFIE

Filozofie Charity Ostrava, církevní organizace zřízené Biskupstvím ostravsko-opavským, působící na Ostravsku v oblasti sociální a zdravotní pomoci, vychází z křesťanského chápání světa a člověka jako neopakovatelné bytosti se svou důstojností vyjádřeného v bibli např. podobenstvím o milosrdném samaritánovi.

V naší organizaci usilujeme o to, aby se charitní práce opírala o hodnoty vycházející z Desatera. Z tohoto důvodu jsme započali v Charitě Ostrava uplatňovat principy etického programu DEKACERT® podle Prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann, které nám napomáhají prosazovat etické hodnoty v naší práci, zvyšovat kvalitu služeb a posilovat kulturu organizace.

CÍL

Cílem Charity Ostrava je zabezpečování kvalifikované a komplexní pomoci lidem po stránce fyzické, psychické, sociální i duchovní, pokud možno s důrazem na aktivizaci osob, ke kterým pomoc směřuje. Vzhledem k tomu, že naše aktivity nelze zabezpečovat bez spolupráce s městskými, krajskými, státními i nestátními institucemi, působíme pouze v oblastech, kde je o naše služby zájem. Samozřejmostí je poskytování profesionální pomoci s maximálním úsilím a osobní lidský přístup k lidem, jimž pomáháme, akceptování důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho momentální stav či sociální situaci.

CÍLOVÉ SKUPINY

senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni, ohrožené děti a mládež, lidé s duševním onemocněním, lidé nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu života, lidé v nepříznivé životní situaci.

Registrace sociálních služeb Charity OstravaREGISTRACE SLUŽEB

Charitou Ostrava poskytované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (19 služeb) jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. (Registr poskytovatelů sociálních služeb).

 

Registrace zdravotních služeb Charity OstravaCharitou Ostrava poskytované zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (2 služby) jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. (Registr poskytovatelů zdravotních služeb).

Ve své činnosti provozuje Charita Ostrava 2 komplexní útvary služeb:

A) Útvar sociálních služeb:
C) Útvar zdravotních služeb:

Aktivitou, která prostupuje činností všech charitních středisek je Dobrovolnické centrum Charity Ostrava.

ČLENSTVÍ CHARITY OSTRAVA