Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

SBDI, Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně

Telefon: 603 408 652
Telefon - provoz: 737 558 112Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně
E-mail: tereza.hrabyne@ostrava.charita.cz

Vedoucí střediska:
Bc. Šárka Tichá, DiS.
Telefon - vedoucí střediska: 603 408 652
Počet zaměstnanců: 3,6 (přepočet k 31. 12. 2021)
Počet uživatelů v roce 2021: 39 (4 082,35 klientohodin, 7 596 kontaktů)
Datum založení střediska: 1. 1. 2009


Žádost o poskytnutí služeb Charitního střediska Matky Terezy
Ceník služeb - Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně
Ceník služeb - Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně - faktultativní služby
Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek
Propagační leták - Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019
Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019
Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019
Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

Informace pro uživatele pečovatelské služby o zpracování osobních údajů
           
 Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře

 

"...důstojné prožívání stáří..."

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Charitního střediska Matky Terezy – pečovatelská služba Hrabyně, je poskytovat terénní formou individuální podporu a pomoc seniorům či osobám se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí.

CÍLE

 • udržet, popř. zvýšit (pakliže je to možné) soběstačnost a samostatnost uživatele/formou nácviku každodenních činností, používáním kompenzačních pomůcek atd.,Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně
 • umožnit setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí co nejdelší dobu a oddálit tak umístění v pobytové službě,
 • prohlubování a udržování odbornosti pracovníků pečovatelské služby účastí na seminářích a školení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám nad 18 let, primárně z obce Hrabyně a dále z okolních obcí v okruhu cca 15 km, kteří potřebují pomoc a podporu v péči o vlastní osobu z důvodu nepříznivé sociální situace na základě věku či zdravotního omezení.

ZÁSADY SLUŽBY

 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP
  Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyněk uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti.
 • OSOBNÍ PŘÍSTUP
  pracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci a jeho zvyklosti v jeho přirozeném prostředí.
 • RESPEKT
  k uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické, citové a duchovní potřeby.
 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  na základě křesťanských zásad:
  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi,
  • nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje,
  • v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

 Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou Charitním střediskem Matky Terezy – pečovatelskou službou Hrabyně se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního střediska. Zájemce o službu vyplní své základní údaje a dle vlastního uvážení napíše do žádosti její odůvodnění (osobní cíl, přání, očekávání od služby apod.). K podávané žádosti se vyjádří komise ve složení vedoucí střediska a pracovník sociální péče. Vyplněná žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zašle v písemné podobě poštou nebo osobně doručí charitnímu středisku. Žádost podaná zájemcem o službu je vyhodnocena sociálním pracovníkem a následně zařazena nebo nezařazena do Evidence zájemců. Zájemce je o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního střediska vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitní středisko Matky Terezy – pečovatelská služba Hrabyně. Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Pečovatelskou službou zajišťujeme komplex služeb, přičemž klademe důraz na respektování individuálních potřeb uživatelů. Zajišťujeme především:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík),
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC),
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, donáška nebo dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení ložního prádla, praní a žehlení osobního prádla),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady veřejné správy, instituce poskytující veřejné služby a zpět).

Sociální pracovník zajišťuje pomoc při vyřízení a podávání žádostí (např.):

 • příspěvek v souvislosti s používáním kompenzačních pomůcek,
 • podání žádosti o příspěvek na péči,
 • vyřízení občanského průkazu či pasu. atd.

Náš tým tvoří zkušení a kvalifikovaní pečovatelé, kteří v případě potřeby úzce spolupracují se sociálním pracovníkem, duchovním a dobrovolníky. Při práci uplatňujeme Standardy kvality sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Příběh:
Pan Jan je již několik let vdovec. S manželkou neměli děti. Pečovatelskou službu mu v menším rozsahu poskytujeme již několik let. Vždy se jednalo pouze o výpomoc v zajištění chodu domácnosti po smrti manželky, což bylo její přání, které pan Jan respektoval. Při příchodu pandemie nemoci Covid-19 se situace změnila. Klient služby se zprvu uzavřel v bytě a s námi komunikoval pouze přes dveře nebo telefonem. Za předem stanovených podmínek jsme mu začali nakupovat, zajišťovat léky, vyzvedávat poštu. Pan Jan se zcela izoloval ze strachu o své zdraví. Společnost mu dělala pouze televize a rádio. Situace byla náročná, postupně jsme jej však opět začali podporovat i v zajištění chodu domácnosti. Nákupy stále realizujeme. Vztah a důvěra k naší pomoci v nelehké situaci se prohloubila. Pan Jan se dle jeho slov nechá naočkovat a po dlouhé době překročí práh svého bytu.  

  Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

             Moravskoslezský kraj