Rada Charity Ostrava

Rada Charity Ostrava je poradním orgánem ředitele organizace v otázkách koncepce vedení a rozvoje organizace. Pomáhá řediteli nalézat řešení konkrétních problémových situací a její členové v oblastech své činnosti prezentují organizaci na veřejnosti.

ČLENOVÉ RADY:
MUDr. Zdeněk Novotný
P. Jan Plaček
Ing. Eva Porubová
Ing. Jan Kamradek
Mgr. Vojtěch Curylo
 
 
Metodickou a kontrolní funkci v činnosti Charity Ostrava plní Diecézní charita ostravsko-opavská, jejíž ředitel jmenuje ředitele Charity Ostrava na funkční období 4 let. Základním dokumentem pro činnost diecézní charity, oblastních a farních charit jsou Stanovy DCHOO.