Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy

Lidická 773/54, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Telefon: 733 441 883, 733 444 069, 733 444 059    Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy
E-mail: benedikt.tp@ostrava.charita.cz     
Vedoucí střediska: Jana Němcová, DiS.     
Telefon - vedoucí střediska: 733 441 883     
Počet zaměstnanců: 3,00 (přepočet k 31. 12. 2020)     
Počet uživatelů služeb r. 2020: 95 (3 151 kontaktů, 1 391 intervencí)     
Datum otevření střediska: 1. 1. 2017

Logo link programu IROP_CZ

Projekt "Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova"je financován Evropskou unií.

Registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002234
Období realizace projektu: 23. 10. 2017 - 31. 08. 2019
Výzva: 30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1 (č. výzvy: 06_16_040)
Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Zajištění rozvoje a optimalizace sociálních služeb pro osoby bez přístřeší nebo sociálním vyloučením ohrožené na území Ostravy prostřednictvím rekonstrukce a modernizace objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre. Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících prostor a zkvalitnění zázemí pro klienty i pracovníky služby pro poskytování profesionální sociální práce, která bude rozšířena o nové aktivity (svépomocné skupiny a terénní programy).

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Terénní programy - Benedikta LabrePosláním sociální služby Charitního domu sv. Benedikta Labre – terénní programy (dále také jen „TP“) je aktivní vyhledávání sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením a následná pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. Zvýšenou podporu služba věnuje lidem, kteří o domov akutně přišli, nebo jim hrozí jeho bezprostřední ztráta.

CÍL

Cílem služby je klient:

 • který je informovaný o způsobech řešení jeho nepříznivé sociální situace
 • který je orientovaný v možnostech využití dalších návazných služebCharitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy
 • se kterým jsou sdíleny jeho bio-psycho-socio- spirituální potřeby
 • který má vyřízené doklady (rodný list, oddací list, křestní list, úmrtní list)
 • který je cizincem, jenž je obeznámen s právy a povinnostmi života v ČR
 • který má informace o zákonných nárocích (dávkách)
 • který zná možnosti, jak řešit svou bytovou situaci
 • který je motivovaný k řešení svého zhoršeného zdravotního stavu a zlepšení osobní hygieny
 • který je edukován o negativních dopadech jeho závislosti na omamných nebo psychotropních látkách
 • který je v kontaktu se svými rodinnými příslušníky
 • kterému je zprostředkována možnost zaměstnání

CÍLOVÁ SKUPINA

Terénní programy - Benedikta LabreKaždý člověk starší 18 let, který je zároveň bez domova, nebo patří do problémových skupin osob, nebo je osobou ohroženou závislostí nebo závislou na návykových látkách, nebo je to osoba žijící v sociálně vyloučených
komunitách. TP působí na území statutárního města Ostrava, zpravidla v městských částech: Jih, Radvanice a Bartovice, Vítkovice, Slezská Ostrava, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, Hrabová.

ZÁSADY SLUŽBY

 • vytváření vztahu vzájemné důvěry
 • nízkoprahovost
 • respekt
 • individuální přístup
 • důstojnost
 • spravedlnost

Příběh:
Zpočátku jsme s paní Lucií začali spolupracovat při zajištění doprovodu ke zpovědi ve farnosti v Ostravě–Třebovicích. Prožívala těžké období po rozchodu s partnerem, který zůstal po autonehodě nejprve v LDN a následně v rekonvalescenci u své rodiny. Zprostředkovávali jsme telefonické kontakty. V té době potkala pana Petra, který se o ni na ulici staral nejprve jako o kamarádku a později jejich vztah přerostl v lásku. Paní Lucie řeší i vztah se svými syny, kteří jsou v péči její matky a odmítají s ní kontakt. Během jednoho doprovodu na úřad kulminovala její alkoholová závislost epileptickým záchvatem. Po včasném přivolání pomoci, absolvovala léčbu ze závislosti v nemocnici. S přítelem Petrem, který při ní stojí, mají společný sen – bydlet jinde, než na ulici. Na dosažení tohoto cíle pracujeme a podařilo se zajistit podmínky pro bydlení v ubytovně. Paní Lucie si zažádala o sociální bydlení a snaží se pracovat na zlepšení vztahů se syny.

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj