Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence

Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně

Telefon: 603 408 652Charitní středisko Matky Terezy Hrabyně
Telefon - provoz:
737 558 112
E-mail:
anezka@ostrava.charita.cz
Provozní doba: 6:00 - 21:00 h (pondělí - pátek)

Vedoucí střediska:
Bc. Šárka Tichá, DiS.
Telefon - vedoucí střediska: 603 408 652
Počet zaměstnanců: 3,40 (přepočet k 31. 12. 2021)
Počet uživatelů v roce 2021: 14
Počet kontaktů v roce 2021: 5 350 (2 892 klientohodin)
Datum otevření střediska: 13. 4. 2002

Dispečink osobní asistence je v domě Stavebního bytového družstva invalidů (SBDI) Hrabyně 201, 2. p.


Žádost o poskytnutí služby osobní asistence
Ceník služeb - osobní asistence
Ceník služeb - osobní asistence - fakultativní služby
Informace pro uživatele služby osobní asistence o zpracování osobních údajů
Propagační leták - Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence

Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

 

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“
A. Einstein


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistenceSlužba osobní asistence je poskytována osobám, které potřebují pomoc druhé osoby. Umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu, podporou soběstačnosti napomáhá k prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života.

CÍL

Prostřednictvím služby osobní asistence dosáhnout soběstačnosti v míře možnosti uživatele nebo podpory rozvoje soběstačnosti podle osobních cílů dohodnutých při individuálním plánování služby pro uživatele, setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby, které splňují tato kritéria:

 • osoby jsou starší 19 let,Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • senioři,
 • osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je určena uživatelům, jejichž schopnosti jsou sníženy v rámci soběstačnosti. Tyto osoby nejsou schopny zajistit si své životní potřeby ve vlastním prostředí vlastními silami. Jedná se o osoby, které potřebují podporu pro zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a zájmů. Jedná se převážně o osoby sociálně znevýhodněné, které žijí v prostředí Rehabilitačního centra Hrabyně.

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistenceINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  poskytovaná služba vychází z možností a dovedností každého uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu. Pracovník zachovává a podporuje přijatelné zvyky uživatele, zvyky společensky nebo osobně nepřijatelné akceptuje, pokud jimi uživatel neomezuje práva druhých. Poskytovatel přizpůsobuje rozsah i způsob poskytování služby měnícím se potřebám uživatele.

 • SAMOSTATNOST

  uživatel je zapojován v nejvyšší možné míře do jednotlivých procesů probíhajících v průběhu služby osobní asistence, určuje si místo, čas a způsob průběhu služby. Pracovníci uživatele podporují, aby se podílel na naplňování svých osobních cílů.

 • Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistencePARTNERSTVÍ
  přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv. Pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi
  • nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje
  • tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali

   

 • Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistenceINTEGRACE UŽIVATELE
  podpora uživatele při začleňování do přirozeného společenství, pomoc při udržení nejběžnějšího způsobu života

 • PROFESIONALITA

  pracovníci se odborně vzdělávají, získané vědomosti předává druhým, týmově spolupracuje se všemi pracovníky, klade důraz na předávání informací. Pracovníci splňují kvalifikační i morální předpoklady pro výkon svých funkcí.

OBSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobuCharitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence
 • pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, donáška nebo dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, žehlení atd.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěva lékaře, procházka, nákup, kulturní aktivity apod.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění přepravy upraveným automobilem pro osoby se ZTP

Náš tým tvoří kvalifikovaní osobní asistenti. Snažíme se o maximální individuální přístup k uživateli. Při práci uplatňujeme Standardy kvality sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽBY

Uživatel služby osobní asistence má právo:

 • na naplnění svých lidských práv - tj. respektování soukromí, osobní svobody, život bez strádání, které plyne ze sociálního handicapu
 • na možnost volby - tj. právo na to, aby si s asistentem vzájemně domlouvali průběh služby
 • na sebeurčení - právo určit si místo, čas a způsob průběhu osobní asistence, pracovat podle svých schopností, zvolit si volnočasové aktivity

Příběh:
Paní Ivanka využívá službu osobní asistence již několik let. Vždy jsme uživatelku doprovázeli k lékařům, na úřady a pravidelně jednou týdně v rámci běžných nákupů, které byly vždy zakončené v kavárně s rozpravou nad běžnými záležitostmi života. Situace v roce 2020 byla pro všechny náročná. Pokud to situace a počasí jen trochu dovolovalo, s paní Ivankou jsme vycházeli do blízkého okolí Hrabyně. Během procházky jsme rozebírali současnou situaci a vzájemně jsme se podporovali, že již brzy bude lépe. Uživatelku jsme po dobu pandemie také více podporovali v chodu domácnosti. Poskytování služby paní Ivance je vždy vzájemně obohacující, její pozitivní přístup k životu, nadhled a vtip dokáže zjemnit těžkosti, které v životě přicházejí. 

Logo link programu IROP_CZ
Projekt "S automobily do terénu" realizovaný v Charitním středisku sv. Anežky České je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002236
Období realizace: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2018
Výzva: 06_16_40 - Rozvoj sociálních služeb v SVL
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence, pečovatelské služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a osmi oblastními charitami na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje pořízením 25 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce.

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

 Moravskoslezský kraj