Poradna Charity Ostrava

logo Poradny Charity OstravaJeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Telefon: 599 526 906, 731 625 767
E-mail: poradna@ostrava.charita.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Marek Adámek, DiS.
Telefon - vedoucí střediska: 733 741 820
Počet zaměstnanců: 2,00 (přepočet k 31. 12. 2021)
Počet uživatelů v r. 2021: 459 (61 kontaktů, 705 intervencí)
Datum otevření střediska: říjen 1994Poradna Charity Ostrava

 

Kde nás najdete:
Vystoupíte na zast. MHD Mírové náměstí. Sídlíme v budově z cihel přímo za kostelem, vchod do Poradny je z levé strany, naproti je zdravotní pojišťovna. U zelených vrat při vstupu je potřeba zvonit na vrchní zvonek.

Konzultační hodiny:
Pondělí            8.30 - 10.00      10.00 - 12.00 *)     13:00 – 15:00 *)
Úterý                8.30 – 12.00      13.00 - 15.00 *)     
Středa              8.30 - 12.00 *)   13.00 – 15.00        15.00 - 17.00 *)
Čtvrtek             8.30 – 12.00 *)   13.00 - 15.00 *)     
Pátek                zavřeno         

*) pouze pro objednané
Právní konzultace probíhají co 14 dní, pouze ve středy dopoledne.
Posledního klienta přijmeme nejpozději 30 min před koncem konzultačních hodin.


Informace pro uživatele Poradny Charity Ostrava
Propagační leták - Poradna Charity Ostrava
Vyhodnocení dotazníkového šetření 2018

22.1.2016 Beseda: Poradna pro seniory (Dobré ráno, od 6:04 min. a dále několik vstupů, 22. 1. 2016, ČT 2)

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Poradny Charity Ostrava je pomoci klientům zorientovat se v jejich obtížné situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami, a hledat její řešení za využití klientových schopností a dovedností.
Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně, důležitá je spolupráce s dalšími odborníky a zařízeními podle potřeby a volby klienta.Poradna Charity Ostrava

CÍLE

Hlavní cíle Poradny Charity Ostrava:

 1. Pomoci klientům rozpoznat jejich vlastní zdroje pro řešení situace a dát potřebnou podporu pro jejich využívání.
 2. Informovat klienty o jejich právech a povinnostech podle platné legislativy ČR a pomoci tato práva a povinnosti naplňovat. 
 3. Vytvořit dostatečně bezpečné a odborné prostředí pro to, aby se klienti mohli ve své situaci zorientovat a nalézt řešení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Na poradnu se mohou obrátit všichni lidé od 18 let, kteří vnímají svou situaci jako obtížnou a nedokážou ji v daném okamžiku řešit vlastními silami. Na poradnu se mohou obrátit jednotlivci, v případě rodin a blízkých osob i malé skupiny do 5 osob.

Nejčastěji se jedná o lidi,:

 • kteří se ocitli v krizové situaci nebo řeší problémy v mezilidských vztazíchPoradna Charity Ostrava
 • kteří ztratili bydlení nebo jsou ohroženi ztrátou bydlení, kteří bydlí v nedůstojných podmínkách
 • kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, kteří žijí v hmotné či existenční nouzi
 • kteří ztratili zaměstnání nebo jsou dlouhodobě nezaměstnaní
 • kteří pocházejí z neúplných rodin a kteří nemají dostatečné vztahové nebo sociální zázemí
 • kteří trpí neznalostí svých práv, povinností a oprávněných zájmů a neumí tato svá práva uplatňovat
 • kteří trpí nedostatkem informací o potřebných sociálních službách nebo jiných organizací
 • kteří z nejrůznějších důvodů nevyužívají plně svých schopností a dovedností k řešení své situacePoradna Charity Ostrava

Služby poradny jsou poskytovány nízkoprahově, tzn. nejsou specializované na konkrétní problematiku ani na úzkou cílovou skupinu, ale mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života. Věk klientů není zjišťován, protože jsou služby poskytovány anonymně. Klíčové jsou informace, které klient o sobě sdělí. Pokud při konzultaci vyjde najevo, že je klient mladší 18 let, je situace individuálně vyhodnocena a podle potřeby je zprostředkována návazná pomoc organizací, které se této věkové skupině věnují (zařízení dle zákona 359/1999 sb. o sociálně-právní ochraně dětí).  

ZÁSADY SLUŽBY

 • nízkoprahovost (služby poskytujeme k různým problémům, nejsme zaměřeni na konkrétní oblast)
 • anonymita (ochrana osobních údajů, mlčenlivost)
 • bezplatnost
 • nestrannost (zachování objektivity)
 • spolupráce (dle potřeb; např. s veřejnou správou)Poradna Charity Ostrava
 • princip křesťanských zásad (víra v dobro života a člověka, naděje v perspektivě obtížné situace)

OBLASTI PORADENSTVÍ

 • rodina a mezilidské vztahy; rodinné právo (rozvody, výživné, otcovství)
 • sociální zabezpečení (zejména hmotná a existenční nouze; dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním znevýhodněním, sociální a zdravotní pojištění, důchody)
 • bydlení (zejména ohrožení ztrátou bydlení a ztráta bydlení; práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, nájemní smlouva, nájemné, ukončení nájmu, řešení bytové situace po rozvodu)
 • pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (zejména ztráta zaměstnání a pomoc při hledání zaměstnání; práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, pracovní poměr a způsoby jeho ukončení, odměna za práci, pracovní doba)
 • majetkoprávní vztahy (zejména dědictví, darovací a kupní smlouva, reklamace, společné jmění manželů)
 • dluhové poradenství (zejména práva a povinnosti dlužníka a věřitele, jednání s věřitelem, splátkový kalendář, informace k vymáhání pohledávek, k exekucím či osobnímu bankrotu)Poradna Charity Ostrava

Nabízené poradenství zahrnuje tyto formy pomoci:

 • odborné rady a informace
 • pomoc v krizových situacích
 • aktivizace (tj. motivace a podpora klienta k využití vlastních schopností a dovedností)
 • aktivní pomoc (pomoc při vyplňování formulářů, psaní dopisů, žádostí, odvolání)
  asistence při jednání s pracovníky úřadů aj. organizací

KRITÉRIA POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 • zájem osoby o sociální službu a průběžná aktivní spolupráce na řešení situace
 • schopnost komunikace (s ohledem na případné omezení komunikačních možností klienta - cizinci, zdravotní či psychické překážky)
 • zdravotní stav, který umožňuje návštěvu poradny v 1. patře (týká se pouze osobních konzultací)

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ

Práva klientů:

 • právo na získání služeb bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení
 • právo na získání kvalifikovaných služeb
 • právo na informace o situaci, kterou klient konzultuje
 • právo vyjádřit své přání, potřeby, názory, připomínky a požadavky, právo vyjadřovat a uplatňovat svou vůli a rozhodnutí při řešení své situace
 • právo odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od spolupráce v průběhu konzultace i bez uvedení důvodu
 • právo na anonymitu
 • právo na ochranu osobních a citlivých údajů
 • právo nahlížet do své osobní dokumentace, která je o něm v zařízení vedena
 • právo na soukromí a bezpečné prostředí
 • právo se spolupodílet a nahlížet do své osobní dokumentace, která je o klientovi v zařízení vedena
 • právo změnit poradkyni, se kterou klient spolupracuje na řešení své situace

Poradkyně respektují a zachovávají základní lidská práva klientů vyplývajících z Všeobecné deklarace lidských práv.

Povinnosti klientů:

 • povinnost aktivně se podílet na řešení své situace
 • povinnost chovat se k poradkyním a k ostatním klientům v souladu s pravidly slušného chování a v souladu s obecně závaznými normami společnosti
 • respektovat konzultační hodiny a pořadí klientů ke konzultaci
 • nebýt pod vlivem omamných a psychotropních látek (včetně alkoholu)
 • respektovat zákaz kouření a zákaz přivádění zvířat do prostor střediska

PŘIPOMÍNKY A STÍŽNOSTI

K činnosti Poradny Charity Ostrava i k práci poradkyň je možné podávat připomínky a stížnosti, které jsou vnímány jako užitečné podněty ke zlepšení služeb.
Kdo může podávat stížnosti a připomínky? Klient i jiná osoba, jmenovitě i anonymně.
Jak? ústně nebo písemně (e-mailem, dopisem, vzkazem ve „schránce důvěry“ v čekárně Poradny)
Komu? Pracovnicím Poradny, ředitelství Charity Ostrava, nestranným institucím podle zákona č. 349/1999 (veřejný ochránce práv, Český helsinský výbor, Občanské poradny).

Osoba odpovědná za vyřizování stížnosti:
1) vedoucí Poradny Charity Ostrava – při stížnosti na sociální pracovnici nebo na externího právníka
2) manažer kvality a metodik  útvaru sociálních služeb Charity Ostrava – při stížnosti na vedoucí Poradny, nebo na činnost Poradny Charity Ostrava

Kontakty pro podávání stížností v organizaci i nestranné instituce

Postup při vyřizování stížnosti:
Zodpovědná osoba situaci prošetří a vypracuje písemnou zprávu o výsledku šetření a o řešení situace. Obsahem zprávy je záznam zjištěných skutečností, vlastní vyjádření k míře pochybení poradkyně či k možným nedostatkům v rámci činnosti Poradny a odůvodnění tohoto stanoviska. Dále je uveden způsob, kterým byla situace prošetřována.
V případě oprávněné stížnosti je zjednána náprava s cílem zabránit opakování situace v budoucnosti. Ve zprávě je způsob nápravy a případná opatření uvedena.

Lhůta pro vyřízení stížnosti: max. 30 kalendářních dnů ode dne přijetí stížnosti.
Doba archivace zprávy o výsledku šetření: 10 let
Informování o řešení stížnosti: předem dohodnutým způsobem (při osobní stížnosti), prostřednictvím nástěnky v čekárně (při anonymní stížnosti).

Podrobnější pravidla pro podávání a vyřizování stížností a připomínek jsou k dispozici v čekárně Poradny.

Těší se na Vás poradenský tým: 
Mgr. Marek Adámek, DiS., vedoucí střediska
Mgr. Klára Fajkusová, sociální pracovnice
JUDr. Oldřich Eliáš, externí právník

Příběh:
Obrátil se na nás nevidomý klient z Opavy, který má pro svůj hendikep značně ztížené podmínky při podepisování smluv a obecně v jednání ve věcech s právními důsledky. Klient působil bezradně, doposud nenalezl někoho, kdo by mu relevantně poradil. Řešil problém s nájemním bydlením u soukromé osoby. Pronajímatel s ním nechtěl sepsat nájemní smlouvu před zaplacením prvního nájmu a snažil se klienta přesvědčit, že mu bude vydávat potvrzení o zaplacení nájmu pouze na polovinu výše nájmu z důvodu, že v tomto oboru nepodniká. Klient chtěl tedy vědět, jaké má jako nájemce práva a jaké povinnosti má pronajímatel, zda je 
důvod, aby mu nájemní smlouva nebyla poskytnuta k revizi třetí osobou. Klientovi jsme sdělili, že pronajímatel jedná nestandardně až podezřele, doporučili jsme mu, ať na podmínky pronajímatele rozhodně nepřistupuje a zváží jiné nabídky bydlení a předejde tak možným budoucím problémům. Klient byl rád, že má na základě poskytnutých informací ve věci jasněji a po bydlení se bude ohlížet jinde. Po konzultaci jsme klienta dle jeho přání doprovodili k zastávce tramvaje.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Městského obvodu Ostrava-Vítkovice.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj       Městský obvod Ostrava-Vítkovice