Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů

Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zelená 2514/73, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Telefon: 599 526 006 (ul. Syllabova)
Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů               599 526 912 (ul. Zelená)
E-mail: alzbeta@ostrava.charita.cz
Telefon sociální pracovník - ul. Syllabova:
733 166 598 (Bc. Adriana Bernatíková)
Telefon sociální pracovník - ul. Zelená: 733 166 486 (Mgr. Leona Osinová)
E-mail - sociální pracovníci: alzbeta.socialni@ostrava.charita.cz

Vedoucí střediska:
Mgr. Jindřich Čáp
Telefon - vedoucí střediska:
737 553 169
Počet zaměstnanců: 36,07 (přepočet k 31. 12. 2021)
Kapacita služby: 48 uživatelů služeb (8/1, 11/2 pokoje - ul. Zelená, 2/1, 7/2 pokoje - ul. Syllabova)
Počet uživatelů v r. 2021: 82 (15 231 lůžkodnů)
Datum založení střediska: 3. 9. 1995


Žádost o přijetí do služby
Žádost o přijetí do služby
Vyjádření lékaře
Vyjádření lékaře
Ceník služeb - Charitní dům sv. Alžběty
Ceník služeb - Charitní dům sv. Alžběty - fakultativní služby
Propagační leták - Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů

Informace o zpracování osobních údajů - zájemce a uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný zájemce a uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - opatrovník uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - spolupracující organizace

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019
Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019


"...důstojné prožívání stáří..."

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorůPOSLÁNÍ

Posláním Charitního domu sv. Alžběty – zařízení pro přechodný pobyt seniorů je poskytovat důstojně, empaticky a profesionálně sociální péči seniorům na přechodnou dobu, tedy do vyřešení jejich nepříznivé sociální situace.

CÍLE

 • Udržení soběstačnosti a samostatnosti uživatele co nejdelší dobu (dle jeho zdravotního a psychického stavu);Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů
 • Pomoc a podpora v řešení nepříznivé sociální situace seniora (umístění do trvalé pobytové péče, návrat do domácnosti...);
 • Prohlubování a udržování odbornosti pracovníků služby účastí na seminářích a školeních;
 • Krátkodobé cíle na jeden rok a dlouhodobý cíl služby jsou uvedeny v dokumentu - Plán práce střediska.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena seniorům od 65 let, kteří se v důsledku svého věku nebo zhoršeného zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze aktuálně řešit pomocí jiných terénních, ambulantních či pobytových sociálních služeb. Služba je primárně poskytována seniorům z města Ostravy a dále z Moravskoslezského kraje.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorůUživatelům služby poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • ubytování a stravování,
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby,
 • vzdělávací a aktivizační služby,
 • pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele,
 • socioterapeutické služby a aktivizační služby,
 • rehabilitační činnost fyzioterapeuta. 

V rámci činnosti Charitního domu sv. Alžběty poskytujeme socíální službu Denního centra.

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorůPARTNERSKÝ PŘÍSTUP
  K uživatelům služby se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti.
 • OSOBNÍ PŘÍSTUP
  Ppracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.
 • RESPEKT
  K uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické, citové a duchovní potřeby.
 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.

  Zásady poskytování služeb Domova pro seniory se také odráží v Etickém kodexu zaměstnance Charity Ostrava.


VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

 • Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorůKontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním domě sv. Alžběty se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava (https://ostrava.charita.cz/). Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního domu.
 • Vyplněná žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), ve znění pozdějších předpisů, se zašle v písemné podobě poštou nebo osobně doručí charitnímu domu.
 • K podávané žádosti se vyjádří komise ve složení vedoucí střediska, sociální pracovník, vedoucí pracovník komplexní péče. Žádost je vyhodnocena a následně zařazena nebo nezařazena do Evidence zájemců. Zájemce je o této skutečnosti písemně vyrozuměn.   
 • Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorůJednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního domu.
 • Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního domu sv. Alžběty.
 • Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

Příběh: 
Do Charitního domu svaté Alžběty byl přijat pan Vladimír jednoho rána na konci roku. Chvíli trvalo, než se adaptoval na nové prostředí a seznámil s ostatními uživateli této pobytové služby. Po nějaké době se osmělil a začal chodit na aktivity a kavárničky. Byl aktivní a velmi rád si i popovídal. Žil spokojeným životem seniora v kontaktu s rodinou i s ostatními obyvateli domu, až do dne, kdy přeskočila jiskra sympatie k jedné z obyvatelek domu. Jiskra byla opětována a byl zažehnut malý plamínek. Tato sympatická dvojice byla stále častěji vídána společně, jak uvnitř domu, tak i na zahradě. Jestli je to plamínek lásky nebo vzájemná sympatie není až tak důležité, podstatné je, že i v závěru života můžou lidí vzájemně sdílet společné hodnoty a prožít kousek života hezky. Přejeme této dvojici hodně krásných společných chvil.

Projekt "Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory" je realizován
za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

Jeziskova-vnoucata_Nadacni-fond_RGB

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj         Městský obvod Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky