Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

Jedličkova 1357/8, 700 30 Ostrava-Jih, Zábřeh

Telefony: 599 527 494, 731 628 527Charitní dům sv. Zdislavy
E-mail: zdislava@ostrava.charita.cz
Sociální pracovník: Bc. Petr Burda
Telefon - sociální pracovník: 734 435 206

Vedoucí střediska:
Petr Matěj
Telefon - vedoucí střediska:
737 553 160
Počet zaměstnanců: 7,00 (přepočet k 31. 12. 2021)
Kapacita služby: 42 uživatelů služby (10 matek, 32 dětí)
Aktuální volná kapacita: 0
Počet uživatelů v r. 2021: 44
Počet lůžkodnů v r. 2021: 6 856
Datum otevření střediska: 1. 6. 1994

Základní informace o sociální službě
Propagační leták - Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
Ceník sociální služby
Žádost o poskytnutí sociální služby

Informace pro uživatele sociální služby azylový dům o zpracování osobních údajů

 

„...přechodné útočiště na cestě životem..."


Logo link programu IROP_CZ

Projekt "Zabezpečení zázemí pro matky s dětmi v tísni" je financován Evropskou unií.

Registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010458
Období realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Výzva:  82. výzva IROP - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. - SC 2.1 (č. výzvy: 06_18_103)
Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Projekt "Zabezpečení zázemí pro matky s dětmi v tísni" je zaměřen na zajištění nového objektu pro azylový dům sv. Zdislavy pro matky s dětmi. Jedná se o registrovanou sociální službu azylové domy, cílovou skupinou jsou sociálně vyloučené matky s dětmi. Hlavním cílem projektu je rozšíření a rekonstrukce tohoto zázemí. Cíle bude dosaženo přesunutím stávajícího a nevyhovujícího místa poskytování azylového domu do většího, technicky lépe zabezpečeného objektu.

Logo dotačního programu EU-MSK

Projekt „Podpora služeb sociální prevence 3“ je realizován s finanční podporou Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu v letech 2020–2021.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030
Období realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů. 

Logo ESF - OPZ barevné

Projekt „Metodickou podporou ke kvalitě“ financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Období realizace projektu: 1. 7. 2020 - 29. 6. 2022
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu ke službám
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče.
Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ


Posláním sociální služby Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi v Ostravě-Zábřehu je podporovat matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, v jejich soběstačnosti a zapojení do běžného života ve společnosti.

CÍL

Na základě individuálního přístupu rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti uživatelek služby důležité pro řešení jejich nepříznivé sociální situace.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. Zdislavy poskytuje sociální službu matkám s dětmi, ženám, kterým byly svěřeny děti do péče a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou neumí vyřešit vlastními silami a splňují tyto náležitosti:

 • plnoletá matka, žena, které byly svěřeny do péče děti, těhotná žena, věk dětí do 18 letCharitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
 • je ochotná aktivně řešit  svou nepříznivou sociální situaci
 • fyzicky soběstačná
 • zdravotně způsobilá

KRUH OSOB, KTERÝM NELZE SLUŽBU POSKYTNOUT:

 • matkám, ženám s těžkým smyslovým/mentálním/pohybovým hendikepemCharitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
 • matkám, ženám cizinkám, se kterými se nelze domluvit bez přítomnosti tlumočníka
 • matkám, ženám s těžce pohybově hendikepovaným dítětem (s ohledem na věk dítěte)

ZÁSADY SLUŽBY

 • SAMOSTATNOST

  co může uživatelka během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a vlastním přičiněním (svépomocně), nechat ji konat a nepřenášet na sociálního či jiného pracovníka, podporovat uživatelku v odpovědnosti za sebe sama;

 • PARTNERSTVÍ

  přestože je uživatelka služby z důvodu své nepříznivé sociální situace v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brána jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a oprávněných nároků, a pracovníci respektují její svobodnou volbu;

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

 • ZAMĚŘENÍ NA CELEK
  poskytovaná sociální služba pomáhá uživatelce uspokojit potřeby v těchto oblastech života:
  Na základě křesťanských zásad:
  • vnímat každého člověka jako jedinečnou bytost; v jeho tíživé situaci ho přijímat s laskavostí, i když jinde již nenachází porozumění a podporu;Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  • nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  poskytovaná sociální služba vychází z individuálně určených potřeb uživatelky, jejich schopností a možností, pracovníci vytváří takové podmínky, aby uživatelka služby mohla uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;

  • tělesná – bydlení, ochrana a stabilita materiálního prostředí charitního domu;
  • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit,
  • sociální – začlenění do běžné společnosti, podpora kontaktů a vztahů s přirozeným sociálním prostředím;
  • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;

Ve dnech 2. - 3. 4. 2014 proběhla v Charitním domě sv. Zdislavy inspekce poskytování sociální služby dle ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. o sociálních službách. Všechna hodnocená kritéria byla hodnocena bodem 3 s celkovým hodnocením 100 %.

Příběh:
Paní Alena se dvěmi předškolními dětmi přišla do azylového domu z důvodu výpovědi z podnájmu, ve kterém bydlela i s partnerem. Byla velmi nesamostatná, protože její partner všechno vyřizoval za ni a přišel oznámit i pracovnicím azylového domu, že bez jeho pomoci nic nezvládne. S naší podporou získala sebevědomí a zjistila, že domácnost i péči o děti zvládá dobře i sama. Partner za ní a dětmi denně docházel a postupně si uvědomoval, že paní Alena je schopná fungovat i bez jeho neustálého dozoru. Časem se zklidnily také děti, které maminku ze začátku vůbec neposlouchaly, protože viděly, s jakým respektem se k ní chová jejich otec. Po čase se paní Alena změnila ze zakřiknuté partnerky v sebevědomou a schopnou matku. Společně s partnerem si vyřídili bydlení v zařízení pro rodiny s dětmi. Paní Alena k nám občas přinese oblečení po dětech a zavzpomíná, jak ji a její partnerský vztah změnil pobyt v azylovém domě.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

VDV_Nadace_Olgy_Havlove