Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

Jedličkova 1357/8, 700 30 Ostrava-Jih, Zábřeh

Telefony: 599 527 494, 731 628 527Charitní dům sv. Zdislavy
E-mail: zdislava@ostrava.charita.cz
Sociální pracovník: Bc. Petr Burda
Telefon - sociální pracovník: 734 435 206

Vedoucí střediska:
Petr Matěj
Telefon - vedoucí střediska:
737 553 160
Počet zaměstnanců: 7,00 (přepočet k 31. 12. 2021)
Kapacita služby: 42 uživatelů služby (10 matek, 32 dětí)
Aktuální volná kapacita: 0
Počet uživatelů v r. 2021: 44
Počet lůžkodnů v r. 2021: 6 856
Datum otevření střediska: 1. 6. 1994

Základní informace o sociální službě
Propagační leták - Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
Ceník sociální služby
Žádost o poskytnutí sociální služby

Informace pro uživatele sociální služby azylový dům o zpracování osobních údajů

„...přechodné útočiště na cestě životem..."

Logo dotačního programu EU-MSK

Projekt „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ je realizován s finanční podporou Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu v letech 2022–2025.

Registrační č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000001
Období realizace projektu: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2025
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2022–2024, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.


logo EU+MPSV

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" (PoMPo) je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a státního rozpočtu ČR přostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název programu: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Subpartner projektu: Diecézní charita ostravsko-opavská
Hlavní cíl projektu: Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní domácí potřeby, textil a případně další materiální pomoc.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ


Posláním sociální služby Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi v Ostravě-Zábřehu je podporovat matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, v jejich soběstačnosti a zapojení do běžného života ve společnosti.

CÍLE

Uživatelka, která ve spolupráci s pracovníky sociální služby individuálně rozvine své schopnosti a dovednosti a díky tomu:

 • má zajištěné následně bydlení,
 • umí hospodařit s financemi,
 • má zaměstnání,
 • zvládá péči o děti,
 • zvládá péči o domácnost,
 • umí samostatně komunikovat a jednat,
 • má zajištěnou zdravotní péči pro sebe a děti.

CÍLOVÁ SKUPINA

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA:

 • Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmimatkám ve věku od 18ti let s nezaopatřenými dětmi do jejich plnoletosti,
 • ženám, kterým byly svěřeny děti do péče,
 • těhotným ženám, které se prokáži těhotenským průkazem,
 • matkám s dítětem, které má pohybové omezení,
 • matkám s pohybovým omezením, které zvládají péči o sebe i své děti a jsou schopny samostatného pohybu v bezbariérovém zařízení.

OKRUH OSOB, KTERÝM NELZE SLUŽBU POSKYTNOUT:

 • Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmizájemcům, kteří žádají o službu, kterou neposkytujeme,
 • matkám, ženám, kde zdravotní stav vyžaduje služby zdravotnického zařízení,
 • chování matky, ženy by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití v Charitním domě sv. Zdislavy
 • zletilým dětem uživatelek, s možností výjimky dětí do 26 let v případě jejich studia,
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby, byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

ZÁSADY SLUŽBY

 • SAMOSTATNOST

  co může uživatelka během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a vlastním přičiněním (svépomocně), nechat ji konat a nepřenášet na sociálního či jiného pracovníka, podporovat uživatelku v odpovědnosti za sebe sama;

 • PARTNERSTVÍ

  přestože je uživatelka služby z důvodu své nepříznivé sociální situace v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brána jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a oprávněných nároků, a pracovníci respektují její svobodnou volbu;

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

 • ZAMĚŘENÍ NA CELEK
  poskytovaná sociální služba pomáhá uživatelce uspokojit potřeby v těchto oblastech života:
  Na základě křesťanských zásad:
  • vnímat každého člověka jako jedinečnou bytost; v jeho tíživé situaci ho přijímat s laskavostí, i když jinde již nenachází porozumění a podporu;Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi
  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  • nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  poskytovaná sociální služba vychází z individuálně určených potřeb uživatelky, jejich schopností a možností, pracovníci vytváří takové podmínky, aby uživatelka služby mohla uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;

  • tělesná – bydlení, ochrana a stabilita materiálního prostředí charitního domu;
  • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit,
  • sociální – začlenění do běžné společnosti, podpora kontaktů a vztahů s přirozeným sociálním prostředím;
  • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;

Ve dnech 2. - 3. 4. 2014 proběhla v Charitním domě sv. Zdislavy inspekce poskytování sociální služby dle ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. o sociálních službách. Všechna hodnocená kritéria byla hodnocena bodem 3 s celkovým hodnocením 100 %.

Příběh:
Paní Alena se dvěmi předškolními dětmi přišla do azylového domu z důvodu výpovědi z podnájmu, ve kterém bydlela i s partnerem. Byla velmi nesamostatná, protože její partner všechno vyřizoval za ni a přišel oznámit i pracovnicím azylového domu, že bez jeho pomoci nic nezvládne. S naší podporou získala sebevědomí a zjistila, že domácnost i péči o děti zvládá dobře i sama. Partner za ní a dětmi denně docházel a postupně si uvědomoval, že paní Alena je schopná fungovat i bez jeho neustálého dozoru. Časem se zklidnily také děti, které maminku ze začátku vůbec neposlouchaly, protože viděly, s jakým respektem se k ní chová jejich otec. Po čase se paní Alena změnila ze zakřiknuté partnerky v sebevědomou a schopnou matku. Společně s partnerem si vyřídili bydlení v zařízení pro rodiny s dětmi. Paní Alena k nám občas přinese oblečení po dětech a zavzpomíná, jak ji a její partnerský vztah změnil pobyt v azylovém domě.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

VDV_Nadace_Olgy_Havlove