Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Telefon: 599 527 590, 731 131 951
E-mail: gabriel@ostrava.charita.czCharitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory
Vedoucí střediska: Bc. Veronika Curylová
Počet zaměstnanců: 1,40 (přepočet k 31. 12. 2020)
Kapacita služby: 25
Provozní doba: 8.00 - 15.00 h
Počet uživatelů v r. 2020: 263 (1 555 kontaktů, 784 intervencí)
Datum otevření střediska: 1. 2. 2007


Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019


„Seniorský věk není handicap.“

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro senioryPosláním Charitního střediska Gabriel - komunitního centra pro seniory (sociálně aktivizační služby) je snižovat možná rizika sociálního vyloučení na základě věku uživatele či jeho zdravotního postižení.

CÍL

Cíle komunitního centra jsou:

 • udržet či rozvíjet sociální začlenění uživatelů do společnosti s pomocí nabízených společných aktivit,
 • motivovat uživatele k aktivnímu životu za pomoci aktivní a smysluplné spolupráce s uživatelem,
 • vytvářet bezpečné zázemí pro neformální setkávání uživatelů – pomocí empatického a důstojného přístupu a s respektem k lidské individualitě.

CÍLOVÁ SKUPINACharitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

Cílovou skupinou jsou především senioři a osoby se zdravotním postižením nad 55 let žijící v okrese Ostrava, kteří mohou být ohroženi sociálním vyloučením z důvodu svého vysokého věku či zdravotního stavu.

ZÁSADY SLUŽBY

 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP
  K uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti.Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

 • OSOBNÍ PŘÍSTUP
  Pracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

 • RESPEKT
  K uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické a citové a duchovní potřeby.

 • Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro senioryPRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro senioryZásady poskytování sociálně aktivizačních služeb se také odráží v Etickém kodexu zaměstnance Charity Ostrava.


Komunitní centrum pro seniory je příjemným místem pro trávení času seniorů. Nabídka aktivit je určena každému, kdo má chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života nebo si chce jen popovídat. Komunitní centrum pro seniory bezúplatně nabízí:

 • kurz práce na PCCharitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory
 • dámský klub Živá voda
 • společenské hry
 • výtvarné činnost - pletení, malování, batikování, keramika
 • přednášky a besedy
 • lekce cizích jazyků
 • setkávání u šálku čaje či kávy
 • galerie G

Vstup uživatele do služby

 • Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním středisku Gabriel-komunitní centrum pro seniory se děje osobní návštěvou aktivit nabízených přes kontakty uvedené na webovém portálu Charity Ostrava (https://ostrava.charita.cz) nebo propagačních materiálech.
 • Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního střediska.
 • Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního střediska Gabriel.
 • Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

CHARITNÍ GALERIE G

Charitní Galerie G je přístupná od pondělí do pátku v době 8.00 - 16.00 h.Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro senioryKontaktní osoba: Hana Papežová
tel.: 732 702 321, e-mail: papezovahana(at)seznam.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 - 13.00 h
Fotodokumentaci proběhlých výstav naleznete na webu: babi90.rajce.idnes.cz

Prezentace z uskutečněných výstav:

PROGRAMY KOMUNITNÍHO CENTRA

Program centra - pravidelné aktivity 2021
Program akcí (besedy, vernisáže, výlety atd.) 11/2021
Program akcí (besedy, vernisáže, výlety atd.) 12/2021
Programy práce na PC
Práce s Internetem a sociálními sítěmi
Cvičení pro seniory
Lekce angličtiny    2021
Lekce němčiny - konverzace
Galerie G - přehled vernisáží

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG OSTRAVA

Aktivity centra zajišťuje Živá paměť, o. p. s. jejichž posláním je docenění obětí nacismu a předání jejich vzpomínek mladším generacím. 
Obecně prospěšná společnost Živá paměť nabízí např. služby německého dobrovolníka, který dochází na návštěvy a pomáhá různým způsobem lidem, kteří byli dotčeni nacistickým bezprávím, dále poskytuje telefonické a písemné sociální poradenství prostřednictvím Poradny pro oběti nacismu. Počínaje červnem 2009 nabízí vybrané aktivity i v ostravském regionu ve spolupráci s Charitou Ostrava v prostorách Charitního střediska Gabriel.

Pozvání setkání při kávě či čaji, kde je prostor pro společné povídání platí nejen pro zájemce o téma nacismu.Živá paměťKoordinátorka centra: PhDr. Darina Sedláčková, 224 872 730 (pevná linka) nebo 606 619 148 (mobil)

Příběh:
Lidé starší 55 let nebo lidé se zdravotním postižením mohou v příjemném prostředí Charitního střediska Gabriel trávit čas na besedách, přednáškách, při výtvarných činnostech, výuce práce s PC nebo se rozvíjet v cizích jazycích.Angličtina pro mírně pokročilé probíhá ve středy v době 9:30–12 h. Každé setkání je provázeno poslechem, články, projekcí za pomocí interaktivní tabule a učebnice Time to talk. Zařazeny jsou tematické hodiny zaměřené na zvyky a tradice anglicky mluvících zemí, zpěv, country tanec nebo setkání se zahraničními studenty z programu Erasmus.„Angličtináři“ – klienti služby komunitního centra setkávání nepřerušili ani 
v období pandemie Covid-19, prostředí centra však bylo nutné vyměnit za počítače a komunikaci přes Skype, aby mohli pokračovat s procvičováním. S dalšími, kteří nemohli být v online hodinách, jsme udržovali kontakt přes telefon. Lekce angličtiny a mnoho dalších aktivit komunitního centra pro seniory jsou součástí prevence sociálního vyloučení klientů této služby. 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj       Společně tvoříme Jih       Městský obvod Ostrava-Jih