Charitní dům sv. Františka - noclehárna

Sirotčí 683/41, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Telefon: 599 527 496, 733 166 492
E-mail: frantisek.noc@ostrava.charita.cz
Charitní středisko sv. FrantiškaSociální pracovníci: Mgr. Veronika Pieczka, Kamil Kopřiva, DiS.
Telefon - sociální pracovníci: 731 534 001
Vedoucí přímé péče: Bc. Václav Jícha
Telefon - vedoucí přímé péče:
739 251 535

Vedoucí střediska:
Jiří Linart
Telefon - vedoucí střediska:
737 553 171
Počet zaměstnanců: 7,75 (přepočet k 31. 12. 2020)
Kapacita služby: 26 uživatelů služby (nouzově 30)
Počet uživatelů v roce 2020: 301
Počet lůžkodnů v roce 2020: 7 268
Datum otevření střediska: 1. 6. 1994
Otevírací doba (Po-Ne): 18:30 - 20:30 příjem, 7:30 ukončení

Žádost o poskytnutí sociální služby
Ceník služeb v Charitním domě sv. Františka

Informace pro uživatele sociální služby noclehárna o zpracování osobních údajů

Logo OPZ barevné

Projekt „Metodickou podporou ke kvalitě“ financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Období realizace projektu: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu ke službám
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče.
Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

 

„Když máš rád to, co děláš, stane se práce, i ta sebevětší, radostí.“


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním sociální služby Charitní dům sv. Františka – noclehárna, je poskytnout mužům bez přístřeší možnost bezpečného přenocování, hygienického zázemí a podpořit je při aktivním řešení jejich individuálních potřeb.

CÍLE

Cíle sociální služby noclehárna jsou:

 • zmírnění krizové situace poskytnutím noclehu, hygieny, případně potravin a ošacení,Charitní dům sv. Františka - noclehárna
 • snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života osob bez 
  přístřeší,
 • motivace uživatelů k využití navazujících sociálních služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA

Sociální služba se poskytuje mužům:

 • bez přístřeší starším 18 let,Charitní dům sv. Františka - noclehárna
 • fyzicky soběstačným a samostatným v základních úkonech,
 • způsobilým samostatného pohybu a sebeobsluhy v prostředí, které není bezbariérové,
 • jejichž zdravotní stav nevylučuje poskytování dané sociální služby (zejména infekční nemoci),
 • schopným domluvit se s personálem bez přítomnosti tlumočníka,
 • bez projevů agresivního chování a bez známek vlivu návykových látek.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • nouzový noclehCharitní dům sv. Františka - noclehárna
 • pomoc při řešení krátkodobé krizové situace
 • jednorázové nasycení
 • osobní hygiena
 • poskytnutí ošacení
 • snižování rizika ohrožujícího život uživatele
 • poskytnutí sociálního poradenství a sociální pomoci
 • podpory návratu uživatele služeb na trh práce
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů atd.

ZÁSADY SLUŽBY

Charitní dům sv. Františka - noclehárnaNa základě křesťanských hodnot spolupracovat s uživateli v rámci vzájemného respektu tak, aby řešili aktivně svou sociální situaci a samostatně byli schopni následných kroků, individuálně jim přizpůsobených.Služby Noclehárny navazují na činnost Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra a terénní programy, kde probíhá první kontakt s uživateli služeb – muži, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Navazující služby jsou Charitní dům sv. Františka - azylový dům a Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace, kde uživatelům nabízíme pomoc a podporu při osamostatňování a začleňování zpět do společnosti.
V rámci aktivit Charitního domu sv. Františka je metodicky řízen a provozně zajišťován Šatník Charity Ostrava, který slouží uživatelům poskytovaných sociálních služeb.

MOŽNOSTI PODPORY:

 • http://darcovskasms.czzasláním zprávy ve tvaru DMS AZYLFRANTISEK a poslat na číslo 87 777
  Cena jedné DMS je 30,- Kč, azylový dům obdrží 28,50 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče pro uživatele služby v Charitním domě sv. Františka.
 • zasláním zprávy ve tvaru DMS ROK AZYLFRANTISEK na číslo 87 777 podpoříte projekt pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, azylový dům obdrží 28,50 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.czVíce o projektu DMS =>
 • zasláním finančního příspěvku na sbírkové konto s variabilním symbolem: 11146.  

Příběh:
Vzpomínám na pana Miloše, který pravidelně využíval noclehárnu. Dříve pracoval jako svářeč. Byl zdatný a v práci to dotáhl na vedoucího, postavil si rodinný dům. Pak propadl alkoholu, byl několikrát hospitalizovaný na psychiatrii v Opavě. Později se mu podařilo si vyřídit starobní důchod. Získal ubytování v azylovém domě a již druhým rokem bydlí v sociálním bytě. Bylo neskutečné, jak se pan Miloš dokázal změnit. Zůstaly mu totiž schopnosti z mládí, dokázal si zorganizovat život, maloval obrazy, choval rybičky, četl knížky, chodil pomáhat lidem, uměl si život plánovat a užívat si ho. Dostal zpátky do života řád. Velice důležitá a většinou klíčová možnost bydlení pomohla i řadě dalších lidí, se kterými se v rámci služby noclehárna setkáváme. Člověk potřebuje příležitost, a může z nepříznivé situace vystoupit zpět do běžného života.

Třiďte odpad, má to smysl!!!Příběh:
Třiďte odpad, má to smysl!!!
- fotoreportáž a výpověď o dni stráveném s panem Petrem, člověkem bez domova, který je uživatelem služeb Charitního domu sv. Františka.
(autorka textu a fotografií: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava)

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj