CHARITNÍ DŮM SV. ALŽBĚTY - zařízení pro přechodný pobyt seniorů

Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zelená 2514/73, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

 Charitní dům sv. Alžběty

 

 

 

 

 

 
Žádost o přijetí do Charitního domu sv. Alžběty
Vyjádření lékaře
Ceník služeb - Charitní dům sv. Alžběty

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2017

Dotazníkové šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2018

 

„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění
jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko,ale věnujte se všedním
službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.“
Řím.14, v. 15–16 S

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. AlžbětyPosláním Charitního domu sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů je poskytování pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří si nejsou schopni sami zajistit své potřeby v domácím prostředí a potřebují nepřetržitou péči. Služby jsou uživatelům poskytovány na přechodnou dobu, než je jejich situace vyřešena trvalým způsobem.


CÍL

Cílem služby je připravit takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný život uživatelů, aby mohli dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a soběstačnosti. Dále vytvořit takové podmínky, kde budou respektovány jejich potřeby a požadavky, nezávislost a svobodné rozhodování a bude zajištěno bezpečí a klid při zachování soukromí, důstojnosti, lidských práv a svobod každého uživatele.

Charitní dům sv. Alžběty1. Vytvářet podmínky pro individuální zajišťování fyzických potřeb uživatelů služeb;
2. Rozšiřovat stávající podporu uživatelů při zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a životem v regionu;
3. Zkvalitňovat týmovou práci všech zaměstnanců zařízení směřující k vytváření rovnocenného partnerského vztahu mezi zaměstnanci a uživateli sociálních služeb;
4. Zachovávat a zvyšovat soběstačnost a samostatnost uživatelů s ohledem na věk a závažnost onemocnění;


CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. Alžběty

Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří ze zdravotních či jiných důvodů, částečné či plné imobility a z důvodu potřeby nepřetržité péče, nejsou schopni zajišťovat své životní potřeby v domácím prostředí samostatně ani pomocí rodiny a blízkých či jiných sociálních služeb.

 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Našim uživatelům poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • ubytování a stravování,
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby,
 • vzdělávací a aktivizační služby,
 • pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele,
 • socioterapeutické služby a aktivizační služby,
 • psychologickou pomoc externího psychologa.

Součástí aktivit Charitního domu sv. Alžběty jsou i služby Denního centra pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní dům sv. AlžbětyINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELI A SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ

  Při poskytování služeb vycházíme z individuálně vyslovených potřeb uživatele. Respektujeme uživatele a jeho právo samostatně rozhodnout, kdy a v jakém čase mu bude služba poskytována a v jakém rozsahu. Zachováváme a podporujeme osobní zvyky uživatele, pokud tím nejsou dotčena práva druhých.

 • SAMOSTATNOST
  Dbáme na to, aby uživatel během poskytování služeb vykonával to, co je schopen zvládnout vlastní iniciativou a vlastními silami. Činnosti, které je uživatel schopen zvládnout sám, za něj nepřebíráme. Při činnosti, které uživatel není schopen zvládnout sám, mu dopomáháme. V případě, že uživatel již není schopen zvládnout danou činnost sám, je tato činnost vykonávána pracovníkem.

 • PARTNERSTVÍ

  Charitní dům sv. AlžbětyKe každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné bytosti a snažíme se o maximální pochopení a naplnění jeho přání a požadavků v rámci možností, kterými poskytovatel služby disponuje. Partnerský vztah založený na vzájemném respektu, úctě a bezpodmínečné akceptaci je základním kamenem pro kvalitní a účelné poskytování charitních sociálních služeb.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Na základě křesťanských zásad se snažíme:
  • vnášet víru zvláště do nepříznivých životních a sociálních situací, které jsou poznamenány např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  • nést naději, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje;
  • v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout či všichni ostatní se od něj odvrátili.

Charitní dům sv. AlžbětySoučástí aktivit Charitního domu sv. Alžběty jsou i služby Denního centra pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Cílem Denního centra je poskytování aktivit seniorům ohroženým sociálním vyloučením. Jedná se o zařízení pro klienty, o které pečuje jejich rodina, ale je potřeba zajistit péči v době, kdy jsou rodinní příslušníci v zaměstnání a senioři potřebují alespoň minimální asistenci, případně potřebují zabezpečit smysluplné využití volného času a kontakt se společenským prostředím.

     

Příběh:
„V Charitním domě sv. Alžběty jsem zatím krátkou dobu a musím říct, že se mi tady líbí. Je zde i pěkná zahrada, kde trávím hodně svého volného času. Zahrada je velmi různorodá, nacházejí se zde bylinky, okrasné stromky,
ovocné keře, nádherné polokmeny a živý plot z habrů. Také zde najdeme i něco na zub, jako např. jahody, rybíz, rajčata, kedlubny, ředkvičky apod. Tuto zahradu mám velmi ráda, neboť mi připomíná okamžiky práce i odpočinkuna mé vlastní zahradě, kterou jsem měla, když jsem ji byla ještě schopná obdělávat. Je velmi zajímavé pozorovat změny v zahradě v rámci celého roku a sledovat, jak ji příroda obměňuje v závislosti na ročním období. S teplými dny trávenými na zahradě jsme se rozloučili krásným odpolednem – Zahradní slavností – a teď už budu jen sledovat, jak se zahrada ukládá k zimnímu spánku. I toto období mám velmi ráda, neboť i příroda
si musí odpočinout. A stejně tak, jak jsem si užívala zahradu v rozkvětu, budu se těšit, až ji zcela pokryje sníh.“

uživatelka služby Charitního domu sv. Alžběty

 

 

Příběh paní MarkétyPříběh:
Nebojte se se svým životem naložit podle svého
- poutavý příběh života paní Markéty, která žije v Charitním domě sv. Alžběty. 
(autorka textu a fotografií: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava)

 

 

 

 

Projekt "Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Alžběty"
byl podpořen
z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráce

   

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava   Moravskoslezský kraj  Městský obvod Ostrava-Mariánské Hory         

 

Projekt „Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálního socialismu
v České republice“ byl podpořen Nadací EVZ.

Logo Nadace EVZ

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

30. 1. 2019, 10:06 — 28. 2. 2019, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 2/2019

7. 2. 2019, 10:30 — 30. 4. 2019, 17:00

Mezi realitou a fantazií - výstava - 7. 2. 2019

13. 2. 2019, 10:00 — 31. 3. 2019, 17:00

Přírodní scenérie - vernisáž fotografií - 13. 2. 2019

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy