CHARITNÍ DŮM SV. ALŽBĚTY - zařízení pro přechodný pobyt seniorů

Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zelená 2514/73, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

 Charitní dům sv. Alžběty

 

 

 

 

 

 
Žádost o přijetí do Charitního domu sv. Alžběty
Vyjáření lékaře
Ceník služeb - Charitní dům sv. Alžběty

Informace o zpracování osobních údajů - zájemce a uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný zájemce a uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - opatrovník uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - spolupracující organizace

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

Dotazníkové šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2018

 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací výskytu onemocnění COVID-19 a na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN jsou v pobytové službě Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů od 12. 4. 2021 do odvolání možné návštěvy uživatelů služeb za podmínek a omezení uvedených v Pravidlech pro návštěvy platných pro předchozí období. Děkujeme za pochopení.

Evidenční list návštěvy

Seznam odběrových míst - antigenní testy v Moravskoslezském kraji

 

„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění
jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko,ale věnujte se všedním
službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.“
Řím.14, v. 15–16 S

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. AlžbětyPosláním Charitního domu sv. Alžběty – zařízení pro přechodný pobyt seniorů je poskytovat důstojně, empaticky a profesionálně sociální péči seniorům na přechodnou dobu, tedy do vyřešení jejich nepříznivé sociální situace.

CÍLE

 • Udržení soběstačnosti a samostatnosti uživatele co nejdelší dobu (dle jeho zdravotního a psychického stavu);
 • Pomoc a podpora v řešení nepříznivé sCharitní dům sv. Alžbětyociální situace seniora (umístění do trvalé pobytové péče, návrat do domácnosti...);
 • Prohlubování a udržování odbornosti pracovníků služby účastí na seminářích a školeních;

Krátkodobé cíle na jeden rok a dlouhodobý cíl služby jsou uvedeny v dokumentu - Plán práce střediska.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. AlžbětySlužba je určena seniorům od 65 let, kteří se v důsledku svého věku nebo zhoršeného zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze aktuálně řešit pomocí jiných terénních, ambulantních či pobytových sociálních služeb. Služba je primárně poskytována seniorům z města Ostravy a dále z Moravskoslezského kraje.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Uživatelům služby poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • ubytování a stravování,
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby,
 • vzdělávací a aktivizační služby,
 • pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele,
 • socioterapeutické služby a aktivizační služby,
 • psychologickou pomoc externího psychologa.

Součástí aktivit Charitního domu sv. Alžběty jsou i sociální služby Denního centra.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní dům sv. AlžbětyPARTNERSKÝ PŘÍSTUP

  K uživatelům služby se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti.

 • OSOBNÍ PŘÍSTUP
  Ppracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

 • RESPEKT

  Charitní dům sv. AlžbětyK uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické, citové a duchovní potřeby. 

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.

Charitní dům sv. AlžbětyZásady poskytování služeb Domova pro seniory se také odráží v Etickém kodexu zaměstnance Charity Ostrava.

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

 • Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním domě sv. Alžběty se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního domu.
 • Vyplněná žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), ve znění pozdějších předpisů, se zašle v písemné podobě poštou nebo osobně doručí charitnímu domu.
 • K podávané žádosti se vyjádří komise ve složení vedoucí střediska, sociální pracovník, vedoucí pracovník sociální péče. Žádost je vyhodnocena a následně zařazena nebo nezařazena do Evidence zájemců. Zájemce je o této skutečnosti písemně vyrozuměn.   
 • Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního domu.
 • Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního domu sv. Alžběty.
 • Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

     

Příběh: Paní Eliška prodělala cévní mozkovou příhodu přímo na ulici. Od onoho tragického dne se datuje i její ztráta paměti. Netušila, kdo je, co se jí přihodilo a bylo velmi obtížné se s ní domluvit. Do charitního domu se dostala v polovině února letošního roku. Paní Eliška je velmi bystrý člověk, procvičujeme společně paměť, jediným problémem je, že za minutu zapomene, co řekla. To jí ovšem nebrání vtipně glosovat činy a slova personálu nebo spolubydlících. I z těchto malých střípků můžeme odhadnout, jak silná a veselá osobnost byla tato paní před atakem mrtvice. Všem kolem ní se zdá, jako by přinášela svěží vítr, který vane radostí a optimismem. Paní Eliška v naší službě pookřála, spřátelila se s ostatními klienty i personálem. Možná sice nepochopila, že to, co jí v loňském roce potkalo, je nevratné, ale ví, že nám všem jde o to, aby se v rámci možností zdravotně stabilizovala. Paní Eliška se už těší na dobu, kdy zase bude život, jakým býval a bude to
moci, jak ona říká, hezky roztočit. Nejlépe v dobré restauraci s chutným jídlem i pitím. Věříme, že se naší milé a vtipné klientce splní tento sen a ona se hezky oblečená a dobře naladěná bude u stolu usmívat na celý svět.

 

Příběh paní MarkétyPříběh:
Nebojte se se svým životem naložit podle svého
- poutavý příběh života paní Markéty, která žije v Charitním domě sv. Alžběty. 
(autorka textu a fotografií: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava)

 

 

 

 

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava   Moravskoslezský kraj  Městský obvod Ostrava-Mariánské Hory         

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

VDV_Nadace_Olgy_Havlove

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy