CHARITNÍ DŮM SV. ALŽBĚTY - zařízení pro přechodný pobyt seniorů

Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zelená 2514/73, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

 Charitní dům sv. Alžběty

 

 

 

 

 

 
Žádost o přijetí do Charitního domu sv. Alžběty
Vyjáření lékaře
Ceník služeb - Charitní dům sv. Alžběty

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

Dotazníkové šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2018

 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací výskytu onemocnění COVID-19 a na základě vládních usnesení jsou v pobytové službě Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů do 22. 1. 2021 možné návštěvy uživatelů služeb za podmínek a omezení uvedených v Pravidlech pro návštěvy platných pro předchozí období. Děkujeme za pochopení.

Evidenční list návštěvy

Seznam odběrových míst - antigenní testy v Moravskoslezském kraji

 

„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění
jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko,ale věnujte se všedním
službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.“
Řím.14, v. 15–16 S

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. AlžbětyPosláním Charitního domu sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů je pomoc uživatelům po stránce fyzické, psychické, sociální i duchovní. Při poskytování sociální služby se prostřednictvím individuálního přístupu orientujeme na podporu přání a osobních cílů uživatelů, zachování a rozvoj jejich soběstačnosti a zajišťujeme podmínky pro jejich důstojný život.


CÍL

Charitní dům sv. AlžbětyCílem poskytované pobytové sociální služby je, aby u uživatele byla s ohledem na jeho věk a zdravotní stav zachována taková míra soběstačnosti, které je schopen. Dále, aby měl zachovány sociální vztahy jak v zařízení tak mimo něj. Dalším cílem je umístění uživatele do jiné sociální služby natrvalo.


CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. AlžbětyCílovou skupinu tvoří senioři od 65 let věku, kteří si nejsou schopni sami zajistit své potřeby v domácím prostředí, a řešení jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám se specifickým duševním onemocněním,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v zařízení se zvláštním režimem,
 • osobám se středně těžkým a těžkým mentálním postižením,
 • osobám s psychickým onemocněním se závažnými poruchami chování,
 • osobám se závislostí na návykových látkách.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje v případech dle § 91, odst. 3 Zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních službách.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Uživatelům služby poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • ubytování a stravování,
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby,
 • vzdělávací a aktivizační služby,
 • pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele,
 • socioterapeutické služby a aktivizační služby,
 • psychologickou pomoc externího psychologa.

Součástí aktivit Charitního domu sv. Alžběty jsou i sociální služby Denního centra.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní dům sv. AlžbětyINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELI A SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ

  Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb uživatele. Respektujeme uživatele a jeho právo samostatně rozhodnout kdy, v jakém rozsahu a čase mu bude služba poskytována a konzultujeme to s ním.

 • SAMOSTATNOST
  Podporujeme uživatele, aby během poskytování služeb sám vykonával to, co je schopen zvládnout vlastními silami. Při činnostech, které jsou pro něj obtížné, ale s naší pomocí je zvládne, mu dopomáháme. V případě, že uživatel již není schopen zvládnout danou činnost sám, je tato činnost vykonávána pracovníkem.

 • PARTNERSTVÍ

  Charitní dům sv. AlžbětyKaždý uživatel je brán jako partner. Snažíme se o pochopení a naplnění jeho přání a požadavků a to v rámci možností, kterými služba disponuje. Pro kvalitní a účelné poskytování charitních sociálních služeb je klíčový partnerský vztah založený na vzájemném respektu a úctě.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Na základě křesťanských zásad se snažíme:
  • vnášet víru do nepříznivých životních situací, které jsou poznamenány utrpením a ztrátou smyslu života,
  • vnášet Boží naději do situací, kde čistě lidská naděje nestačí,
  • přijímat trpící s láskou, zvláště ty, od kterých se všichni ostatní odvrátili.

Charitní dům sv. Alžběty

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

 • Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním domě sv. Alžběty se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního domu.
 • Zájemce o službu vyplní své základní údaje a dle vlastního uvážení napíše do žádosti její odůvodnění (osobní cíl, přání, očekávání od služby apod.).
 • Vyplněná žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), ve znění pozdějších předpisů, se zašle v písemné podobě poštou nebo osobně doručí charitnímu domu.

 • K podávané žádosti se vyjádří komise ve složení vedoucí střediska, sociální pracovník, vedoucí pracovník sociální péče. Žádost je vyhodnocena a následně zařazena nebo nezařazena do Evidence zájemců. Zájemce je o této skutečnosti písemně vyrozuměn.   
 • Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního domu.
 • Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního domu sv. Alžběty.
 • Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

     

Příběh:
„V Charitním domě sv. Alžběty jsem zatím krátkou dobu a musím říct, že se mi tady líbí. Je zde i pěkná zahrada, kde trávím hodně svého volného času. Zahrada je velmi různorodá, nacházejí se zde bylinky, okrasné stromky, ovocné keře, nádherné polokmeny a živý plot z habrů. Také zde najdeme i něco na zub, jako např. jahody, rybíz, rajčata, kedlubny, ředkvičky apod. Tuto zahradu mám velmi ráda, neboť mi připomíná okamžiky práce i odpočinkuna mé vlastní zahradě, kterou jsem měla, když jsem ji byla ještě schopná obdělávat. Je velmi zajímavé pozorovat změny v zahradě v rámci celého roku a sledovat, jak ji příroda obměňuje v závislosti na ročním období. S teplými dny trávenými na zahradě jsme se rozloučili krásným odpolednem – Zahradní slavností – a teď už budu jen sledovat, jak se zahrada ukládá k zimnímu spánku. I toto obdObí mám velmi ráda, neboť i příroda si musí odpočinout. A stejně tak, jak jsem si užívala zahradu v rozkvětu, budu se těšit, až ji zcela pokryje sníh.“

uživatelka služby Charitního domu sv. Alžběty

 

Příběh paní MarkétyPříběh:
Nebojte se se svým životem naložit podle svého
- poutavý příběh života paní Markéty, která žije v Charitním domě sv. Alžběty. 
(autorka textu a fotografií: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava)

 

 

 

 

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava   Moravskoslezský kraj  Městský obvod Ostrava-Mariánské Hory         

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

VDV_Nadace_Olgy_Havlove

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

28. 1. 2021, 14:00 — 28. 1. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 28. 1. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy