CHARITNÍ STŘEDISKO MATKY TEREZY - pečovatelská služba Hrabyně

SBDI, Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně
Budova Hrabyně

 


Žádost o poskytnutí služeb Charitního střediska Matky Terezy
Ceník služeb - Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně
Informace pro uživatele pečovatelské služby o zpracování osobních údajů

Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019
Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019
Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019
Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

           
      Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře

 

Logo ESF - OPZ barevnéProjekt „Metodickou podporou ke kvalitě“ financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Období realizace projektu: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu ke službám
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče.
Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

 

"Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal."
T. Williams

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba HrabyněPOSLÁNÍ

Posláním Charitního střediska Matky Terezy – pečovatelská služba Hrabyně, je poskytovat terénní formou individuální podporu a pomoc seniorům či osobám se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí.

CÍL

 • udržet, popř. zvýšit (pakliže je to možné) soběstačnost a samostatnost uživatele/formou nácviku každodenních činností, používáním kompenzačních pomůcek atd.,

  Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

 • umožnit setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí co nejdelší dobu a oddálit tak umístění v pobytové službě,
 • prohlubování a udržování odbornosti pracovníků pečovatelské služby účastí na seminářích a školení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám nad 18 let, primárně z obce Hrabyně a dále z okolních obcí v okruhu cca 15 km, kteří potřebují pomoc a podporu v péči o vlastní osobu z důvodu nepříznivé sociální situace na základě věku či zdravotního omezení.

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba HrabyněPARTNERSKÝ PŘÍSTUP

  k uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti.

 • OSOBNÍ PŘÍSTUP

  pracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci a jeho zvyklosti v jeho přirozeném prostředí.

 • RESPEKT

  k uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické, citové a duchovní potřeby.

 • Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba HrabyněPRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  na základě křesťanských zásad:

  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi,
  • nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje,
  • v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou Charitním střediskem Matky Terezy – pečovatelskou službou Hrabyně se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního střediska.

Zájemce o službu vyplní své základní údaje a dle vlastního uvážení napíše do žádosti její odůvodnění (osobní cíl, přání, očekávání od služby apod.). K podávané žádosti se vyjádří komise ve složení vedoucí střediska a pracovník sociální péče.

Vyplněná žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zašle v písemné podobě poštou nebo osobně doručí charitnímu středisku.

Žádost podaná zájemcem o službu je vyhodnocena sociálním pracovníkem a následně zařazena nebo nezařazena do Evidence zájemců. Zájemce je o této skutečnosti písemně vyrozuměn.

Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního střediska vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb.

Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitní středisko Matky Terezy – pečovatelská služba Hrabyně.

Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Pečovatelskou službou zajišťujeme komplex služeb, přičemž klademe důraz na respektování individuálních potřeb uživatelů. Zajišťujeme především:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík),
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC),
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, donáška nebo dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení ložního prádla, praní a žehlení osobního prádla),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady veřejné správy, instituce poskytující veřejné služby a zpět).

Sociální pracovník zajišťuje pomoc při vyřízení a podávání žádostí (např.):

 • příspěvek v souvislosti s používáním kompenzačních pomůcek,
 • podání žádosti o příspěvek na péči,
 • vyřízení občanského průkazu či pasu. atd.

Náš tým tvoří zkušení a kvalifikovaní pečovatelé, kteří v případě potřeby úzce spolupracují se sociálním pracovníkem, duchovním a dobrovolníky. Při práci uplatňujeme Standardy kvality sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Příběh:
Před časem nás kontaktovala dcera paní Aničky s tím, že by potřebovala zajistit alespoň jedenkrát týdně službu u maminky. Jedná se o paní, která bydlí mimo areál Rehabilitačního centra, proto jsme museli najít čas, který by vyhovoval oběma stranám. A hlavně zajistit, aby se pracovnice v danou dobu mohly k paní dopravit. Při jednání měla paní Anička velké obavy, zda si zvykne na nové lidi, protože celý život byla obklopena pouze rodinou. Ujistili jsme ji, že pokud by jí služba nevyhovovala, využívat ji nemusí. Paní Anička nás mile překvapila, protože již od průběhu první služby dávala najevo spokojenost. Vždy si dopředu připraví seznam nákupu, který jí pracovnice v daný den přinese, poté si velice ráda povídá o zážitcích z mládí a o rodině. Na pracovnice si velice rychle zvykla a vždy se těší na další setkání.
Nedávno nás dcera opět oslovila, zda bychom nemohli z důvodu spokojenosti poskytované služby rozšířit. Bohužel v současné době nemáme kapacitu, jelikož je lokalita špatně dostupná a služební vozidlo je na většinu času již zamluveno jiným uživatelem. Ale budeme doufat, že se situace vyřeší a v nejbližší době budeme schopni služby rozšířit.

 

  

  Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

          Moravskoslezský kraj     

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy