CHARITNÍ DŮM SV. VÁCLAVA - domov pokojného stáří

Kubínova 445/44, 713 00 Ostrava-Heřmanice

 Charitní dům sv. Václava

 

 

 
Žádost o přijetí do Charitního domu sv. Václava 
Ceník služeb - Charitní dům sv. Václava

Informace o zpracování osobních údajů - uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - opatrovník uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - spolupracující organizace

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2018
Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2018

 

„Chceme vytvářet nový domov pro lidi, kteří se s ohledem na svůj věk či zdravotní stav
 nemohou o sebe postarat ve vlastním prostředí.“

 

Charitní dům sv. VáclavaPOSLÁNÍ

Posláním Charitního domu sv. Václava – domova pokojného stáří (domova pro seniory) je poskytovat důstojnou a empatickou pomoc, podporu a péči seniorům. Usilujeme o to, aby senioři u nás mohli prožít pokojné stáří, pokud možno se stálým kontaktem na své blízké.

CÍLE

 • Charitní dům sv. VáclavaZajistit v co nejvyšší možné míře pokojné a bezpečné prožití stáří uživatele (pomocí specifického, individuálního, důstojného a empatického přístupu).
 • Udržet stávající schopnosti uživatele - dle jeho zdravotního a psychického stavu (pomocí seberealizace, soběstačnosti, sebeobsluhy, možnosti podílení se na rozhodování o vlastním životě v domově).
 • Udržet a podporovat (pokud je to možné) rodinné vazby uživatele (pomocí aktivní, smysluplné spolupráce s rodinami a blízkými uživatele.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. VáclavaSlužba je určena seniorům ve věku 65 let a více, primárně z okresu Ostrava a dále z  Moravskoslezského kraje, jejichž sociální situaci a zdravotní stav již nelze řešit v domácím prostředí pomocí rodiny, popřípadě jiných pečujících osob, nebo pomocí terénních, ambulantních či odlehčovacích služeb.


ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Uživatelům služby poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • Charitní dům sv. Václavaubytování
 • stravování
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • zdravotní služby lékaře
 • vzdělávací a aktivizační služby
 • pomoc při prosazování práv a zájmů

Při poskytování služeb se snažíme podpořit a zachovat stávající soběstačnost, životní styl a nezávislost uživatele v nejvyšší možné míře a zajistit podmínky pro jeho důstojný život.

ZÁSADY SLUŽBY

Při poskytování služeb v Domově pro seniory ve vztahu k uživateli dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup – k uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti.
 • Osobní přístup - pracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.
 • Respekt – k uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické, citové a duchovní potřeby.
 • Princip křesťanských zásad - na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.

Zásady poskytování služeb Domova pro seniory se také odráží v Etickém kodexu zaměstnance Charity Ostrava.

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

 • Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním domě sv. Václava se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního domu.
 • Zájemce o službu vyplní své základní údaje a dle vlastního uvážení napíše do žádosti její odůvodnění (osobní cíl, přání, očekávání od služby apod.). K podávané žádosti se vyjádří komise ve složení vedoucí střediska, sociální pracovník, vedoucí pracovník sociální péče.
 • Vyplněná žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), ve znění pozdějších předpisů, se zašle v písemné podobě poštou nebo osobně doručí charitnímu domu.
 • Žádost podaná zájemcem o službu je vyhodnocena sociálním pracovníkem a následně zařazena nebo nezařazena do Evidence zájemců. Zájemce je o této skutečnosti písemně vyrozuměn.
 • Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního domu.
 • Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního domu sv. Václava.
 • Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

 

Příběh:
V červnu to už bude rok, co do Charitního domu sv. Václava přišla paní Andělka. Je praktikující katolička a pokud jí to zdravotní stav dovolil, pravidelně navštěvovala kostel v místě svého bývalého bydliště. Tam také získala informaci o existenci našeho charitního domu. Paní Andělka se dříve starala o manžela v plně invalidním důchodu Po jeho smrti podstoupila operaci páteře, pohybovala se na invalidním vozíku a asi 2 roky využívala pečovatelské služby za podpory svých blízkých. Následně paní Andělka požádala o pobyt v domově pokojného stáří. V našem pobytovém zařízení navštěvuje paní Andělka různé aktivity. Ráda chodívá na trénink paměti, cvičení a zúčastňuje se i kavárniček s občerstvením. Má ráda i jednorázové akce jako například maškarní bál, stavění a kácení máje, oslavu patrona sv. Václava. Její prioritou je však návštěva kapličky, kde tráví spoustu času. Těší nás, že uživatelům služby můžeme poskytovat uspokojení individuálních potřeb od fyzických, psychických, sociálních po duchovní a tím vytvářet podmínky pro plnohodnotné prožívání stáří. 

 

Projekt "Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava"
byl podpořen
z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráce

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Projekt byl podpořen statutárním městem Havířov.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj   Statutární město Havířov

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

24. 4. 2019, 10:00 — 30. 6. 2019, 16:00

Z mého archivu - vernisáž - 24. 4. 2019

16. 5. 2019, 12:07 — 30. 6. 2019, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 6/2019

20. 6. 2019, 09:00 — 20. 6. 2019, 18:00

Lidé lidem - 20. 6. 2019

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy