CHARITNÍ DŮM SV. VÁCLAVA - domov pokojného stáří

Kubínova 445/44, 713 00 Ostrava-Heřmanice

 Charitní dům sv. Václava

 

 

 Žádost o přijetí do Charitního domu sv. Václava
Žádost o přijetí do Charitního domu sv. Václava
Ceník služeb - Charitní dům sv. Václava

Informace o zpracování osobních údajů - uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - opatrovník uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - spolupracující organizace

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019
Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019
Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019
Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací výskytu onemocnění COVID-19 a na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN jsou v pobytové službě Charitní dům sv. Václava - domova pokojného stáří od 8. 6. 2021 do odvolání možné návštěvy uživatelů služeb za podmínek a omezení uvedených v Pravidlech pro návštěvy. Děkujeme za pochopení.
 

Seznam odběrových míst - antigenní testy v Moravskoslezském kraji

 

„Chceme vytvářet nový domov pro lidi, kteří se s ohledem na svůj věk či zdravotní stav
 nemohou o sebe postarat ve vlastním prostředí.“

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Charitní dům sv. Václava

POSLÁNÍ

Posláním Charitního domu sv. Václava – domova pokojného stáří (domova pro seniory) je poskytovat důstojnou a empatickou pomoc, podporu a péči seniorům. Usilujeme o to, aby senioři u nás mohli prožít pokojné stáří, pokud možno se stálým kontaktem se svými blízkými.

CÍLE

 • Charitní dům sv. VáclavaZajistit v co nejvyšší možné míře pokojné a bezpečné prožití stáří uživatele (pomocí specifického, individuálního, důstojného a empatického přístupu).
 • Udržet stávající schopnosti uživatele - dle jeho zdravotního a psychického stavu (pomocí seberealizace, soběstačnosti, sebeobsluhy, možnosti podílení se na rozhodování o vlastním životě v domově).
 • Udržet a podporovat (pokud je to možné) rodinné vazby uživatele (pomocí aktivní, smysluplné spolupráce s rodinami a blízkými uživatele.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. VáclavaSlužba je určena seniorům ve věku 65 let a více, primárně z okresu Ostrava a dále z  Moravskoslezského kraje, jejichž sociální situaci a zdravotní stav již nelze řešit v domácím prostředí pomocí rodiny, popřípadě jiných pečujících osob, nebo pomocí terénních, ambulantních či odlehčovacích služeb.


ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Charitní dům sv. VáclavaUživatelům služby poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • ubytování
 • stravování
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • zdravotní služby lékaře
 • vzdělávací a aktivizační služby
 • pomoc při prosazování práv a zájmů

Při poskytování služeb se snažíme podpořit a zachovat stávající soběstačnost, životní styl a nezávislost uživatele v nejvyšší možné míře a zajistit podmínky pro jeho důstojný život.

ZÁSADY SLUŽBY

Charitní dům sv. VáclavaPři poskytování služeb v Domově pro seniory ve vztahu k uživateli dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup – k uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti.
 • Osobní přístup - pracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.
 • Charitní dům sv. VáclavaRespekt – k uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické, citové a duchovní potřeby.
 • Princip křesťanských zásad - na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.

Zásady poskytování služeb Domova pro seniory se také odráží v Etickém kodexu zaměstnance Charity Ostrava.

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

 • Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním domě sv. Václava se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního domu.
 • Vyplněná žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), ve znění pozdějších předpisů, se zašle v písemné podobě poštou nebo osobně doručí charitnímu domu.
 • Žádost podaná zájemcem o službu je vyhodnocena sociálním pracovníkem a následně zařazena nebo nezařazena do Evidence zájemců.
 • Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního domu.
 • Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního domu sv. Václava.
 • Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

 

Příběh:
Paní Věra je uživatelkou služby od jara roku 2018. Rozhodla se pro ni, když jí začaly ubývat síly a nechtěla zatěžovat své blízké. Krátce po příchodu do domova si našla mezi uživateli spřízněnou duši, paní Josefku, se kterou se vzájemně podporovaly a souzněly zejména v duchovní oblasti. Obě dámy spolu trávily čas a rády se společně modlily u altánku Panny Marie v zahradě charitního domu. Když paní Josefka v září roku 2020 umírala, byla jí paní Věra na blízku a provázela ji modlitbou. Později vyjádřila všem pečujícím pracovníkům poděkování za podporu a možnost tyto chvíle u Josefčina lůžka prožít. Paní Věra je i přes mnohé vlastní obtíže stále plná zájmu
a ráda se účastní společných aktivit. Paní Věra říká, že v Charitním domě sv. Václava už je doma, cítí se tu dobře a chtěla by zde strávit i své poslední dny. Pro své okolí je svým životem ve víře, laskavostí a pokorou stálou nadějí, světlem a svědectvím naplněného života.

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Projekt byl podpořen statutárním městem Havířov.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

 

Statutární město Havířov     Vratimov  Petřvald  Šenov

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

19. 8. 2021, 16:16 — 30. 9. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 9-2021

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy