CHARITNÍ DŮM SV. ALŽBĚTY - denní centrum

Zelená 2514/73, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

 Charitní dům sv. Alžběty

 Žádost o přijetí do Denního centra
Vyjádření lékaře
Ceník služeb - Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019
Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019
Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019
Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR a s ohledem na možné šíření a ohrožení zdraví onemocněním Covid-19 je služba Charitního domu sv. Alžběty - denní centrum od 16. 3. 2020 až do odvolání přerušena. Děkujeme za pochopení.

 

"...pomoc při péči o blízkého"

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. AlžbětyPosláním Denního centra v Charitním domě sv. Alžběty je podpořit osoby se zdravotním postižením (např. Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí) při zajišťování jejich osobních potřeb v době, kdy o ně nemohou pečovat rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby. Mohou tak zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

CÍLE

Cílem poskytované ambulantní služby Denního centra je vytvořit uživatelům takové prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a důstojně.

1. Nabídnout aktivní využití volného času na základě jejich individuálně zjištěných zájmů, potřeb a aktuálního zdravotního stavu.
2. Nabídnout společenský kontakt s vrstevníky a širším okolím a rovněž možnost zapojit se do společenského dění.
3. Podpořit samostatnost, soběstačnost uživatelů a vytvořit podmínky pro jejich důstojný a aktivní život individuálním přístupem při poskytování služeb.
4. Zajistit podporu rodinám, které pečují o svého rodinného příslušníka převzetím uživatele na přesně vymezenou dobu, než se rodina vrátí ze zaměstnání nebo vyřídí osobní záležitosti (lékař, úřady a podobně).
5. Zajistit informovanost uživatelů o poskytované službě.
6. Zajistit prohloubení odbornosti pracovníků.

Charitní dům sv. AlžbětyCÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením, kteří vyžadují asistenci druhé osoby, osoby s počínající demencí, smyslovými poruchami, pohybovými poruchami, či jinými chorobami souvisejícími se stářím. Jedná se o lidi, kteří již nemohou být sami doma, ale zároveň ještě nejsou upoutáni na lůžko a nevyžadují poskytování pobytové služby.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Zajišťujeme komplexní péči směřující k prevenci sociálního vyloučení, aktivizaci a integraci do společnosti. Služby nabízené v prac. době 7–16 h:Charitní dům sv. Alžběty

 • strava a pečovatelské služby,
 • aktivizační a vzdělávací program,
 • výtvarná činnost, keramika, ruční práce, cvičení paměti,
 • společenské aktivity (zábavy, kavárničky, plesy, návštěvy kulturních akcí),
 • procházky, výlety dle možností uživatelů.

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní dům sv. AlžbětyINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELI A SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ

  Při poskytování služeb vycházíme z individuálně vyslovených potřeb uživatele. Respektujeme uživatele a jeho právo samostatně rozhodnout, kdy a v jakém čase mu bude služba poskytována a v jakém rozsahu. Zachováváme a podporujeme osobní zvyky uživatele, pokud tím nejsou dotčena práva druhých.

 • SAMOSTATNOST

  Dbáme na to, aby uživatel během poskytování služeb vykonával to co je schopen zvládnout vlastní iniciativou a z vlastního přičinění. Činnosti, které je uživatel schopen zvládnout sám, za něj nepřebíráme. Při činnost, které uživatel není schopen zvládnout sám, mu dopomáháme k výkonu dané činnosti. V případě, že uživatel již není schopen zvládnout danou činnost sám, je tato činnost vykonávána pracovníkem.

 • Charitní dům sv. AlžbětyPARTNERSTVÍ

  Ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné bytosti a snažíme se o maximální pochopení a naplnění jeho přání a požadavků v rámci možností, kterými poskytovatel služby disponuje. Partnerský vztah založený na vzájemném respektu, úctě a bezpodmínečné akceptaci je základním kamenem pro kvalitní a účelné poskytování charitních sociálních služeb.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  Na základě křesťanských zásad se snažíme:

  • vnášet víru zvláště do nepříznivých životních a sociálních situací, které jsou poznamenány např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  • nést naději, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje;
  • v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout.

Příběh:
„Denní centrum sv. Alžběty sousedí s mateřskou školou. Setkávání uživatelů s dětmi je vzájemně velmi oblíbené. Děti k nám docházejí s gratulacemi k Vánocům, ke Dni matek atd. Také my dětem gratulujeme ke Dni dětí a přineseme jim nějakou maličkost. Z těchto setkávání vzešel nápad číst dětem pohádky. Vybranou pohádku nacvičíme ve formě čteného divadla doplněného o kostýmy, kulisy ap. Když k nám děti přijdou, s radostí
se usadí na oblíbené sedací vaky. S uživateli Denního centra přečteme a zahrajeme pohádku, na kterou děti v průběhu přirozeně reagují. Po pohádce si s dětmi nejen o pohádce povídáme. Děti se rovněž rády svěřují a zajímají o život uživatelů. Vzájemná důvěra nás velmi těší. Na téma pohádky pak děti namalují obrázky, které si vystavujeme v Denním centru. Kontakt těchto generací je vzájemným obohacením a přirozenou součástí
života. Jsme za to velmi rádi a těšíme se na další setkávání u četby.“

paní Libuše, uživatelka služby

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 30. 6. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy