CHARITNÍ DŮM SV. ALŽBĚTY - denní centrum

Zelená 2514/73, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

 Charitní dům sv. Alžběty

 
Žádost o přijetí do Denního centra
Vyjádření lékaře
Ceník služeb - Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019
Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019
Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019
Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

Informace o zpracování osobních údajů - zájemce a uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný zájemce a uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - opatrovník uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - spolupracující organizace

 

"...pomoc při péči o blízkého"

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. AlžbětyPosláním Charitního domu sv. Alžběty – denního centra je poskytovat podporu, péči a nabídku aktivit osobám se zdravotním omezením (především způsobené demencí nebo Parkinsonovou chorobou) v době, kdy o ně nemohou pečovat rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby, a tím prodloužit setrvání v jejich přirozeném domácím prostředí.

CÍLE

 • Udržet stávající schopnosti uživatelů co nejdelší možnou dobu pomocí specifického přístupu (např. formou aktivizace, reminiscence, validace aj.).
 • Přispět k setrvání osoby se zdravotním postižením v jeho přirozeném domácím prostředí a oddálit tak jeho potřebu v pobytovém zařízení.
 • Vytvářet důstojné prostředí a podmínky důstojné péče uživatelům se zdravotním postižením. Krátkodobé a dlouhodobé cíle pro jednotlivé roky jsou rozepsány v ročním plánu práce.

Charitní dům sv. AlžbětyCÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám ve věku 50 a více let se zdravotním postižením, především způsobeným demencí a Parkinsonovou chorobou, které vyžadují podporu a péči a v současné době bydlí v okrese Ostrava, popř. Moravskoslezském kraji. V případě bydliště mimo okres Ostrava není možné zajistit poskytování fakultativní služby dopravy do/z centra denních služeb.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Charitní dům sv. AlžbětyZajišťujeme komplexní péči směřující k prevenci sociálního vyloučení, aktivizaci a integraci do společnosti. Služby nabízené v prac. době 7–16 h:

 • strava a pečovatelské služby,
 • aktivizační a vzdělávací program,
 • výtvarná činnost, keramika, ruční práce, cvičení paměti,
 • společenské aktivity (zábavy, kavárničky, plesy, návštěvy kulturních akcí),
 • procházky, výlety dle možností uživatelů.

ZÁSADY SLUŽBY

 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP
  K uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti.

 • SPOLUPRÁCE
  Pracovníci spolupracují s rodinou uživatele, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy.

 • OSOBNÍ PŘÍSTUP
  Pracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb uživatele s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

 • Charitní dům sv. AlžbětyPRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.

Zásady poskytování služby denního centra se také odráží v Etickém kodexu zaměstnance Charity Ostrava.

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

 • Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním domě sv. Alžběty – Denním centru se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního domu.
 • Zájemce o službu vyplní své základní údaje a dle vlastního uvážení napíše do žádosti její odůvodnění (osobní cíl, přání, očekávání od služby apod.).
 • Vyplněnou žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zasílá žadatel v písemné podobě poštou nebo ji osobně doručí charitnímu domu.
 • K podávané žádosti se vyjádří komise ve složení vedoucí střediska, sociální pracovník, vedoucí pracovník sociální péče. Žádost je vyhodnocena a následně zařazena nebo nezařazena do Evidence zájemců. Zájemce je o této skutečnosti písemně vyrozuměn.   
 • Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního domu.
 • Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního domu sv. Alžběty-Denní centrum.
 • Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

 

Příběh:
„Denní centrum sv. Alžběty sousedí s mateřskou školou. Setkávání uživatelů s dětmi je vzájemně velmi oblíbené. Děti k nám docházejí s gratulacemi k Vánocům, ke Dni matek atd. Také my dětem gratulujeme ke Dni dětí a přineseme jim nějakou maličkost. Z těchto setkávání vzešel nápad číst dětem pohádky. Vybranou pohádku nacvičíme ve formě čteného divadla doplněného o kostýmy, kulisy ap. Když k nám děti přijdou, s radostí
se usadí na oblíbené sedací vaky. S uživateli Denního centra přečteme a zahrajeme pohádku, na kterou děti v průběhu přirozeně reagují. Po pohádce si s dětmi nejen o pohádce povídáme. Děti se rovněž rády svěřují a zajímají o život uživatelů. Vzájemná důvěra nás velmi těší. Na téma pohádky pak děti namalují obrázky, které si vystavujeme v Denním centru. Kontakt těchto generací je vzájemným obohacením a přirozenou součástí
života. Jsme za to velmi rádi a těšíme se na další setkávání u četby.“

paní Libuše, uživatelka služby

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy