Tříkrálová sbírka 2017

V období 1. - 15. 1. 2017 vyšli do ulic Ostravy a přilehlých obcí koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila po sedmnácté. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika ve spolupráci s diecézními a oblastními Charitami.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2017 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využily na tyto projekty:

 1. Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa – 120 000 Kč
 2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy - 130 000 Kč
 3. Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v rámci provozu služeb sociální prevence (Charitní středisko M. Magone-krizová pomoc, Charitní středisko sv. Lucie-sociální rehabilitace) – 90 000 Kč
 4. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Ostrava - záměr zrušen
 5. Přímá hmotná hum. pomoc lidem se specifickými potřebami v Charitním domě Salvator Krnov - 15 000 Kč
 6. Přímá hmotná humanitární pomoc pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy - záměr zrušen
 7. Dofinancování venkovního sociálního zařízení táborové základny pro ohrožené děti a mládež z Charitního střediska M. Magone v Charitním domě sv. K. Boromejského v Podolánkách – 70 000 Kč
 8. Dofinancování hydroizolace a rekonstrukce vstupu v Charitním domě sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů – 136 428 Kč
 9. Úprava a vybavení společných prostor a kuchyní v Charitním domě sv. Václava - domově pokojného stáří – 180 115 Kč
 10. Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie - sociální rehabilitace - vybavení startovacích bytů – 72 000 Kč
 11. Pořízení průmyslové pračky pro Hospic sv. Lukáše - 150 000 Kč (převedeno na tento záměr TKS 2018)
 12. Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra - 204 389 Kč

Tříkrálová sbírka 2017                                                                  100%             1 712 974 Kč
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra                                       65%               1 113 433 Kč
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské                             15%                256 946 Kč
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR                             10%                171 297 Kč
Sekretariát Charity ČR                                                                       5%                 85 649 Kč  
Režie Tříkrálové sbírky                                                                       5%                 85 649 Kč 
Celorepublikové DMS - Charitu Ostrava a sv. Alexandra                                 54 499 Kč

Ke stažení:
Výsledky TKS 2017 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra

Vedoucí skupinky koledníků je osoba starší 15 let. Vedoucí skupinky je držitelem Průkazky jež je formou plné moci, kterou pořadatel sbírky - Charita Česká republika - zplnomocňuje k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Válcovité kasičky jsou úředně zapečetěné, opatřené logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je povinen se během koledování na požádání dárce či osoby oprávněné kontrolovat provádění sbírky (policie, pověřený pracovník městského či obecního úřadu, magistrátu) prokázat průkazkou a platným občanským průkazem. Průkazka je platná pouze s platným občanským průkazem.
Do sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777  (cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč) anebo bankovním převodem nebo finančním příspěvkem na konto veřejné sbírky: 66008822/0800 a Variabilní symbol: 777 u České spořitelny.

Dne 8. 1. 2017 byl na ČT2 odvysílán - Tříkrálový koncert 2017

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojí do realizace Tříkrálové sbírky 2017 velice děkujeme!

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Veronika Curylová, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: veronika.curylova@charita.cz, https://ostrava.caritas.cz/
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Bc. Zdeněk Staněk, tel./fax: 596 237 831, 731 625 839, info@alexandr.charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz