Tříkrálová sbírka 2016

V období 1. - 14. 1. 2016 vyšli opět do ulic Ostravy a přilehlých obcí koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila po šestnácté. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika ve spolupráci s diecézními a oblastními Charitami.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2016 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využije na tyto projekty:

1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa - 290 000 Kč
2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy - 90 000 Kč
3. Podpora seniorů a lidí bez domova - nákup materiálu pro aktivizační terapie - 35 000 Kč
4. Přímá hmotná hum. pomoc lidem bez přístřeší v azylovém domě a noclehárně sv. Františka - 20 000 Kč
5. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Ostrava - 20 000 Kč
6. Přímá hmotná hum. pomoc lidem se specifickými potřebami v Charitním domě Salvator Krnov - 25 000 Kč
7. Přímá hmotná hum. pomoc lidem bez přístřeší v nízkoprah. denním centru sv. Benedikta Labre - 20 000 Kč
8. Přímá hmotná humanitární pomoc pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy - 15 000 Kč
9. Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v charitním středisku sv. Lucie - startovací byty - 432 942 Kč
10. Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra - 167 284 Kč

Tříkrálová sbírka 2016                                                                100%     1 673 867 Kč
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra                                    65%       1 088 014 Kč
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské                          15%        251 080 Kč 
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR                           10%       167 387 Kč
Sekretariát Charity ČR                                                                    5%         83 693 Kč
Režie Tříkrálové sbírky                                                                    5%         83 693 Kč
Celorepublikové DMS - Charitu Ostrava a sv. Alexandra                     27 212 Kč

Ke stažení:
Výsledky TKS 2016 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra

Vedoucí skupinky koledníků je osoba starší 15 let. Vedoucí skupinky je držitelem Průkazky jež je formou plné moci, kterou pořadatel sbírky - Charita Česká republika - zplnomocňuje k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Válcovité kasičky jsou úředně zapečetěné, opatřené logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je povinen se během koledování na požádání dárce či osoby oprávněné kontrolovat provádění sbírky (policie, pověřený pracovník městského či obecního úřadu, magistrátu) prokázat průkazkou a platným občanským průkazem. Průkazka je platná pouze s platným občanským průkazem.
Do sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777  (cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč) anebo bankovním převodem nebo finančním příspěvkem na konto veřejné sbírky: 66008822/0800 a Variabilní symbol: 777 u České spořitelny.

Dne 10. 1. 2016 byl na ČT2 odvysílán - Tříkrálový koncert 2016 

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojí do realizace Tříkrálové sbírky 2016 velice děkujeme!

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Veronika Curylová, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: veronika.curylova@charita.cz, www.ostrava.charita.cz
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Bc. Zdeněk Staněk, tel./fax: 596 237 831, 731 625 839, info@alexandr.charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz