CHARITNÍ STŘEDISKO SV. ANEŽKY ČESKÉ - osobní asistence

Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně
Budova Hrabyně

 

 

 

Dispečink osobní asistence je v domě Stavebního bytového družstva invalidů (SBDI) Hrabyně 201, 2. p.


Žádost o poskytnutí služby osobní asistence
Ceník služeb - osobní asistence
Informace pro uživatele služby osobní asistence o zpracování osobních údajů

Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

 

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“
A. Einstein

POSLÁNÍ

Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistenceSlužba osobní asistence je poskytována osobám, které potřebují pomoc druhé osoby. Umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu, podporou soběstačnosti napomáhá k prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života.

CÍL

Prostřednictvím služby osobní asistence dosáhnout soběstačnosti v míře možnosti uživatele nebo podpory rozvoje soběstačnosti podle osobních cílů dohodnutých při individuálním plánování služby pro uživatele, setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistenceCílovou skupinou jsou osoby, které splňují tato kritéria:

 • osoby jsou starší 19 let,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • senioři,
 • osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je určena uživatelům, jejichž schopnosti jsou sníženy v rámci soběstačnosti. Tyto osoby nejsou schopny zajistit si své životní potřeby ve vlastním prostředí vlastními silami. Jedná se o osoby, které potřebují podporu pro zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a zájmů. Jedná se převážně o osoby sociálně znevýhodněné, které žijí v prostředí Rehabilitačního centra Hrabyně.

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistenceINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  poskytovaná služba vychází z možností a dovedností každého uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu. Pracovník zachovává a podporuje přijatelné zvyky uživatele, zvyky společensky nebo osobně nepřijatelné akceptuje, pokud jimi uživatel neomezuje práva druhých. Poskytovatel přizpůsobuje rozsah i způsob poskytování služby měnícím se potřebám uživatele.

 • SAMOSTATNOST

  uživatel je zapojován v nejvyšší možné míře do jednotlivých procesů probíhajících v průběhu služby osobní asistence, určuje si místo, čas a způsob průběhu služby. Pracovníci uživatele podporují, aby se podílel na naplňování svých osobních cílůCharitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence

 • PARTNERSTVÍ

  přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv. Pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi
  • nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje
  • tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali

 • Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistenceINTEGRACE UŽIVATELE
  podpora uživatele při začleňování do přirozeného společenství, pomoc při udržení nejběžnějšího způsobu života

 • PROFESIONALITA

  pracovníci se odborně vzdělávají, získané vědomosti předává druhým, týmově spolupracuje se všemi pracovníky, klade důraz na předávání informací. Pracovníci splňují kvalifikační i morální předpoklady pro výkon svých funkcí.

Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistenceOBSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, donáška nebo dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, žehlení atd.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěva lékaře, procházka, nákup, kulturní aktivity apod.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění přepravy upraveným automobilem pro osoby se ZTP

Náš tým tvoří kvalifikovaní osobní asistenti. Snažíme se o maximální individuální přístup k uživateli. Při práci uplatňujeme Standardy kvality sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽBY

Uživatel služby osobní asistence má právo:

 • na naplnění svých lidských práv - tj. respektování soukromí, osobní svobody, život bez strádání, které plyne ze sociálního handicapu
 • na možnost volby - tj. právo na to, aby si s asistentem vzájemně domlouvali průběh služby
 • na sebeurčení - právo určit si místo, čas a způsob průběhu osobní asistence, pracovat podle svých schopností, zvolit si volnočasové aktivity

Příběh:
Pan Petr je od mládí trochu nesmělý a nejistý. Dlouhou dobu bydlel v Centru sociálních služeb, než našel odvahu a osamostatnil se. Nyní využívá naše služby a je rád, že jej přijímáme takového, jaký je. Vždy se může chovat přirozeně a být sám sebou, může se na nás obrátit s jakoukoli prosbou. Pokaždé se mu snažíme vyjít vstříc v rámci našich možností. Pan Petr využívá službu pomoci se zajištěním chodu domácnosti a také jezdí pravidelně na kontroly do nemocnice. Nedávno jel na jednu z prohlídek. Kupodivu proběhla kontrola u lékaře celkem rychle a pan Petr využil situace a nesměle požádal pracovnici, zda by s ním nezajela do nákupního centra koupit televizi. A protože měli spoustu času, který byl předem domluvený, pracovnice ochotně souhlasila. Pan Petr byl rád, že si konečně může televizi pořídit, protože by nákup z důvodu své nesmělosti neustále odkládal. Mimo nákupu stihli zajít i na společný oběd. Vše zvládli vyřídit ve stanovený čas. My jsme velice rádi, že jsme uživateli pomohli vyřešit pro něj velký problém, který byl pro nás maličkostí a pan Petr nyní může sledovat své oblíbené pořady o přírodě.

 

Logo link programu IROP_CZProjekt "S automobily do terénu" realizovaný v Charitním středisku sv. Anežky České je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002236
Období realizace: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2018
Výzva: 06_16_40 - Rozvoj sociálních služeb v SVL
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence, pečovatelské služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a osmi oblastními charitami na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje pořízením 25 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce.

 

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

 Moravskoslezský kraj

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 30. 6. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy