CHARITNÍ DŮM SALVATOR KRNOV - domov pro osoby se specifickými potřebami

M. Švabinského 712/10, 794 01 Krnov

 Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebami

 

 

 

 


 

Žádost o přijetí do Charitního domu Salvator Krnov
Ceník služeb - Charitní dům Salvator Krnov
 
Nejčastější otázky a odpovědi

Informace o zpracování osobních údajů - zájemce o službu
Informace o zpracování osobních údajů - uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - opatrovník uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - spolupracující organizace
Informace o zpracování osobních údajů - jiný účel

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

 
V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací výskytu onemocnění COVID-19 a na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN jsou v pobytové službě Charitní dům Salvator Krnov - domov pro lidi se specifickými potřebami od 8. 6. 2021 do odvolání možné návštěvy uživatelů služeb za podmínek a omezení uvedených v Pravidlech pro návštěvy. Děkujeme za pochopení.
 

Seznam odběrových míst - antigenní testy v Moravskoslezském kraji

 

Logo ESF - OPZ barevnéProjekt „Metodickou podporou ke kvalitě“ financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Období realizace projektu: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu ke službám
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče.
Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

 

„Poskytujeme pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním a společně s nimi
 se snažíme o vytvoření atmosféry důvěry, pokoje a radosti.“

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebamiPosláním služeb Charitního domu Salvator Krnov – domova se zvláštním režimem je vytvářet bezpečné, empatické a podnětné prostředí pro plnohodnotný život osob s duševním onemocněním na základě jejich individuálních potřeb.

CÍL

Cílem služby je připravit takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný život uživatelů, aby mohli dosáhnout maximální možné míry samostatnosti. Dílčí cíle služby jsou:

 • Podporovat soběstačnost uživatele co nejdelší možnou dobu (dle jeho zdravotního stavu).
 • Podporovat uživatele v kontaktu s jeho blízkými (pokud je to možné).
 • Zajistit důstojné, empatické a bezpečné prostředí pro všechny uživatele.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebamiSlužba je určena osobám starším 18 let, které z důvodu chronického duševního onemocnění, nejsou schopné žít samy ve vlastním, domácím prostředí, a jejich situaci není možno řešit pomocí rodiny ani využitím terénních či ambulantních sociálních služeb. 

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • kapacita služby je plně využitá,
 • zájemce nesplňuje daná kritéria cílové skupiny,
 • zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  zájemce vyžaduje stálou 24hodinovou péči zdravotního charakteru (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení),
 • zájemce v uplynulém půlroce využíval služeb Charitního domu Salvator Krnov – domova se zvláštním režimem a nedodržel podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s uživatelem ukončena smlouva ze strany poskytovatele.

A dále nemůžeme poskytnout službu:

 • osobám v akutní závislosti na alkoholu a návykových látkách,
 • osobám s těžkým duševním onemocněním, které vyžadují péči na uzavřeném oddělení,
 • osobám s těžkou demencí.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebamiNašim uživatelům poskytujeme podle jejich individuálních potřeb zejména:

 • vzdělávací a aktivizační služby
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • možnost přechodného ubytování
 • hospicové služby uživatelům v terminálním stádiu života, doprovázení a psychickou pomoc rodinám a příbuzným
 • základní ergoterapeutické a rehabilitační služby
 • ubytování, stravování, duchovní služby

ZÁSADY SLUŽBY

Při poskytování služeb dbáme ve vztahu k uživateli dbáme těchto zásad:

 • Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebamiPARTNERSKÝ PŘÍSTUP

   k uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti;

 • OSOBNÍ PŘÍSTUP

  pracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci;

 • RESPEKT

  k uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické, citové a duchovní potřeby;

 • Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebamiPRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí;

   

  Zásady poskytování služeb Domova se zvláštním režimem se také odráží v Etickém kodexu zaměstnance Charity Ostrava.

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním domě Salvator Krnov se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního domu.

Zájemce o službu vyplní své základní údaje a dle vlastního uvážení napíše do žádosti její odůvodnění (osobní cíl, přání, očekávání od služby apod.). K podávané žádosti (před nástupem zájemce do Charitního domu Salvator Krnov) se vyjádří komise ve složení vedoucí střediska, sociální pracovník, vedoucí pracovník komplexní péče a doporučující stanovisko vydává lékař zařízení – specialista psychiatr.

Vyplněná žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zašle v písemné podobě poštou nebo osobně doručí charitnímu domu.

Žádost je sociálním pracovníkem zaevidována do pořadače s názvem Evidence zájemců – k šetření, které je provedeno do 3 měsíců od doručení žádostí. Preferuje se setkání přímo v prostorách Charitního domu Salvator Krnov. Soc. pracovník z časových možností a cílové skupiny služby vyjíždí na soc. šetření do cca 60 km za hranice města Krnova. Při vzdálenějších lokalitách pak hledá další jiné formy pro seznámení se s žadatelem.

Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního domu.

Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního domu Salvator Krnov.

Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

 

Příběh:
Jsem původně z Ostravy, ale po maturitě jsem se odstěhovala do Jablonce nad Nisou, až do doby, kdy u mě propukla psychická nemoc. Návrat do Ostravy byl pro mě strašně těžký. Bylo ale hodně let, na které ráda vzpomínám. V roce 1986 se mi narodil syn, který to neměl lehké, když jsem onemocněla, protože celou dobu jsme žili sami. Dnes je úspěšný podnikatel a mám z něj radost. Moje kariéra byla postupná a ke konci dost strmá. Nejdříve jsem dělala účetní, ale pak jsem začala s exportem českého skla do USA. Začátky byly těžké, pochopit úplně jiný svět, dostat se mezi obchodníky, rodilé Američany. Sklo mělo úspěch, ale pomalu se začala rozvíjet moje duševní nemoc. Když se dívám dneska zpět, nelituji, že to vše skončilo. Nejhorším obdobím pro mě byla léta 2000–2014. Můj čas se střídal mezi psychiatrickou nemocnicí a domovem a byl provázen věčnými konflikty s rodinou a pokusy nastoupit znovu do zaměstnání. Podstoupila jsem psychoterapii, která mi částečně pomohla. Poté mi lékař napsal léky a vysvětlil mi, že práce už u mě není možná. Rozhodnutí, že se přestěhuji do Salvatoru, nelituji. Je to jiný život, jsem ráda, že jsem tady, pomáhám s úklidem a s chutí se zapojuji do různých aktivit.

uživatelka služby

Ze vzkazů uživatelů služby:   

 „…jsem velmi rád, že mi zde bylo umožněno bydlet společně se svou sestrou, že jsme si mohli vzít s sebou všechny osobní věci a mít i vlastní televizi…jsme zde velmi spokojeni“

„..každý den se mám na co těšit: máme dílny, vyrábíme různé věci, měli jsme táborák… líbila se mi oslava Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, … pravidelné páteční čaje i nedělní posezení s kávou a bábovkou…“
(pan Vladimír)

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Moravskoslezského kraje, měst Příbor, Krnov, Kopřivnice, statutární město Opava,
Hradec nad Moravicí, statutární město Třinec a statutární město Karviná.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj    

Příbor  Krnov   koprivnice_logoOpavaHradec n. M.TřinecStatutární město Karviná

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

23. 9. 2021, 14:00 — 23. 9. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 23. 9. 2021

23. 9. 2021, 19:00 — 23. 9. 2021, 21:00

Miro Žbirka, Hana Fialová a Sima Martausová - 23. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy