CHARITNÍ DŮM SV. BENEDIKTA LABRE - terénní programy

Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina

Charitní středisko Michala Magone

 

 

Logo link programu IROP_CZProjekt "Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova"je financován Evropskou unií.

Registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002234
Období realizace projektu: 23. 10. 2017 - 31. 08. 2019
Výzva: 30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1 (č. výzvy: 06_16_040)
Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Zajištění rozvoje a optimalizace sociálních služeb pro osoby bez přístřeší nebo sociálním vyloučením ohrožené na území Ostravy prostřednictvím rekonstrukce a modernizace objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre. Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících prostor a zkvalitnění zázemí pro klienty i pracovníky služby pro poskytování profesionální sociální práce, která bude rozšířena o nové aktivity (svépomocné skupiny a terénní programy).

Logo OPZ barevnéSociální služba Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy je financována Evropskou unií v rámci realizace projektu "Zřízení a rozvoj sociální služby terénní programy".

Registrační č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003774
Období realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019
Výzva: 03_15_026 - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Projekt Charity Ostrava je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob bez přístřeší rozšířením terénní sociální práce v Ostravě. Cíle projektu chceme dosáhnout zřízením a rozvojem nové sociální služby Terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programySociální služba Charitního domu sv. Benedikta Labre – terénní programy (dále také jen „TP“) aktivně vyhledává a pomáhá lidem žijícím na ulici v jejich nepříznivé životní situaci. Současně se služba zaměřuje na vyhledávání a podporu lidí, kteří akutně o bydlení přišli. Na základě navazování vzájemných vztahů důvěry a respektu se snaží tyto lidi motivovat ke změně životního stylu a zlepšení jejich životních podmínek.

CÍL

Cílem poskytované služby terénní programy je člověk bez domova, jehož tíživá sociální situace je prostřednictvím služby posouvána směrem k vyřešení, a to díky podpoře a motivaci, včetně možného zapojení vhodných a spolupracujících služeb, institucí a osob.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programyŽeny a muži starší 18 let, kteří se vlivem své nepříznivé sociální situace ocitli na ulici nebo žijí v komunitě lidí bez domova.

ZÁSADY SLUŽBY

  • Nízkoprahovost – snažíme se zpřístupnit pomoc i těm, kdo z různých důvodů nedosáhnou na ambulantní a pobytové služby. Pomoc je poskytována anonymně, bezplatně a v přirozeném prostředí klientů. Jedinou podmínkou pro poskytnutí pomoci je ochota a zájem samotných klientů ke spolupráci.
  • Respekt – každého klienta vnímáme jako lidskou bytost, která má svou svobodnou vůli.
  • Partnerství – všechny klienty vnímáme jako své partnery při řešení jejich nepříznivé sociální situace a nesnažíme se jim vnutit náš pohled na věc.
  • Důstojnost – Přistupujeme s úctou k osobní důstojnosti každého klienta, podporujeme jeho osobnost, tělo i duši.

 Příběh:
Pana Ladislava jsme objevili uprostřed lesa hned na počátku provozu služby terénní programy v lednu 2017. Žil ve stanovém příbytku s pěti psy. Živil se sběrem kovů, které našel v přilehlém okolí. Zjistili jsme, že pan Láďa pochází ze Slovenska a v ČR dlouhé roky pracoval jako havíř. Již 15 let nemá občanský průkaz. Nabídli jsme mu pomoc s vyřízením dokladů, což pan Ladislav přijal. Typické pro práci s cílovou skupinou lidí bez domova je překonávání různých překážek. Hlídání psů i zajištění svědka se podařilo. Ovšem když jsme se za panem Ladislavem vydali v den plánované návštěvy magistrátu a podání žádosti o občanský průkaz, našli jsme v místě jeho příbytku spáleniště. Dlouhou dobu se nám jej nedařilo nalézt, předpokládali jsme, že místo zapálil sám a utekl. Díky informacím od další uživatelky služby žijící v lese na druhé straně řeky se nám jej podařilo znovu kontaktovat. Dozvěděli jsme se, že se stal obětí žhářského útoku, naštěstí zrovna v příbytku nebyl. Navázali jsme na spolupráci při vyřízení občanského průkazu a také havířského důchodu. Po vzájemné dohodě a v intenzivní spolupráci s Úřadem práce (ÚP), ČSSZ, zdravotní pojišťovnou a státním podnikem DIAMO, podal pan Ladislav žádost o příspěvek na živobytí a začal dle splátkového kalendáře hradit dluh u zdravotní pojišťovny. Aktuálně se jej snažíme pravidelným kontaktem povzbuzovat, aby vytrval ve spolupráci s ÚP, díky čemuž se mu otevře možnost dosažení na starobní důchod.

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy