CHARITNÍ DŮM SV. BENEDIKTA LABRE - terénní programy

Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina

Charitní středisko Michala Magone

 

 

Logo link programu IROP_CZProjekt "Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova"je financován Evropskou unií.

Registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002234
Období realizace projektu: 23. 10. 2017 - 31. 08. 2019
Výzva: 30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1 (č. výzvy: 06_16_040)
Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Zajištění rozvoje a optimalizace sociálních služeb pro osoby bez přístřeší nebo sociálním vyloučením ohrožené na území Ostravy prostřednictvím rekonstrukce a modernizace objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre. Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících prostor a zkvalitnění zázemí pro klienty i pracovníky služby pro poskytování profesionální sociální práce, která bude rozšířena o nové aktivity (svépomocné skupiny a terénní programy).

Logo OPZ barevnéSociální služba Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy je financována Evropskou unií v rámci realizace projektu "Zřízení a rozvoj sociální služby terénní programy".

Registrační č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003774
Období realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019
Výzva: 03_15_026 - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Projekt Charity Ostrava je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob bez přístřeší rozšířením terénní sociální práce v Ostravě. Cíle projektu chceme dosáhnout zřízením a rozvojem nové sociální služby Terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programyPosláním sociální služby Charitního domu sv. Benedikta Labre – terénní programy (dále také jen „TP“) je aktivní vyhledávání sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením a následná pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. Zvýšenou podporu služba věnuje lidem, kteří o domov akutně přišli, nebo jim hrozí jeho bezprostřední ztráta.

CÍL

Cílem služby je klient, který je informovaný o způsobech řešení jeho nepříznivé sociální situace, je orientovaný v možnostech využití dalších návazných služeb atd.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programyKaždý člověk starší 18 let, který je zároveň
bez domova, nebo patří do problémových skupin osob, nebo
je osobou ohroženou závislostí nebo závislou na návykových
látkách, nebo je to osoba žijící v sociálně vyloučených
komunitách. TP působí na území statutárního města Ostrava,
zpravidla v městských částech: Jih, Radvanice a Bartovice,
Vítkovice, Slezská Ostrava, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice,
Hrabová.

ZÁSADY SLUŽBY

  • vytváření vztahu vzájemné důvěry,
  • nízkoprahovost,
  • respekt,
  • individuální přístup,
  • důstojnost,
  • spravedlnost.

 Příběh:
Pana Ladislava jsme objevili uprostřed lesa hned na počátku provozu služby terénní programy v lednu 2017. Žil ve stanovém příbytku s pěti psy. Živil se sběrem kovů, které našel v přilehlém okolí. Zjistili jsme, že pan Láďa pochází ze Slovenska a v ČR dlouhé roky pracoval jako havíř. Již 15 let nemá občanský průkaz. Nabídli jsme mu pomoc s vyřízením dokladů, což pan Ladislav přijal. Typické pro práci s cílovou skupinou lidí bez domova je překonávání různých překážek. Hlídání psů i zajištění svědka se podařilo. Ovšem když jsme se za panem Ladislavem vydali v den plánované návštěvy magistrátu a podání žádosti o občanský průkaz, našli jsme v místě jeho příbytku spáleniště. Dlouhou dobu se nám jej nedařilo nalézt, předpokládali jsme, že místo zapálil sám a utekl. Díky informacím od další uživatelky služby žijící v lese na druhé straně řeky se nám jej podařilo znovu kontaktovat. Dozvěděli jsme se, že se stal obětí žhářského útoku, naštěstí zrovna v příbytku nebyl. Navázali jsme na spolupráci při vyřízení občanského průkazu a také havířského důchodu. Po vzájemné dohodě a v intenzivní spolupráci s Úřadem práce (ÚP), ČSSZ, zdravotní pojišťovnou a státním podnikem DIAMO, podal pan Ladislav žádost o příspěvek na živobytí a začal dle splátkového kalendáře hradit dluh u zdravotní pojišťovny. Aktuálně se jej snažíme pravidelným kontaktem povzbuzovat, aby vytrval ve spolupráci s ÚP, díky čemuž se mu otevře možnost dosažení na starobní důchod.

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 14. 9. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

16. 9. 2021, 09:00 — 16. 9. 2021, 17:00

Den otevřených dveří v Charitě Ostrava - 16. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy