CHARITNÍ STŘEDISKO SV. LUCIE - sociální rehabilitace

Erbenova 486/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí služby Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace
Informace pro uživatele sociální služby sociální rehabilitace o zpracování osobních údajů

 

Logo dotačního programu EU-MSKProjekt „Podpora služeb sociální prevence 3“ je realizován s finanční podporou Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu v letech 2020–2021.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030
Období realizace projektu: 1. 1. 2020 - 29. 6. 2022
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů. 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace

Posláním služby Charitního střediska sv. Lucie je zajistit podporu v rozvoji samostatného života osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, poskytnout jim příležitost k začlenění do společnosti. Jedná se o sociální službu sociální rehabilitace dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb.

CÍLE

Cílem sociální služby sociální rehabilitace je dosáhnout takové úrovně soběstačnosti uživatele služeb, aby byl schopen vlastního, samostatného bydlení.

Dílčí cíle směrem k uživatelům:

 • Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitaceUživatel zvládá nakládat s finančními prostředky (hospodaření, rozpočet domácnosti, úhrady nájemného),
 • Uživatel řeší své finanční závazky (komunikace s věřiteli, hrazení půjček, exekucí),
 • Uživatel získá zaměstnání.Uživatel zvládá péči o domácnost (úklid, praní),
 • Uživatel upevňuje vztahy v rodině (komunikace, podpora dětí v povinnostech vyplývajících z povinné školní docházky),
 • Uživatel má informace o dalších návazných sociálních službách.

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB – CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitaceCílovou skupinou osob sociální rehabilitace jsou uživatelé služeb azylových domů, krizové pomoci, osoby doporučené sociálními pracovníky sociálních odborů úřadů městských obvodů Statutárního města Ostrava popř. doporučené jinými organizacemi, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci , kteří splňují tato kritéria:

 • jsou starší 18 let,
 • pobírají legální příjem,
 • mají základní fyzické, psychické a praktické předpoklady k zvládnutí samostatného života,
 • aktivně přistupují k řešení své nepříznivé sociální situace.

Fyzické a psychické předpoklady: osoba fyzicky a psychicky (duševně) soběstačná v základních životních činnostech, která nemá takové zdravotní postižení, které by vyžadovalo umístění v odborném lékařském zařízení.

Praktické předpoklady: 

 • zvládání základních činností v oblasti péče o domácnost;
 • schopnost respektovaní pravidel, vzájemného soužití, odpovědnosti za své chování – vše na základní úrovni;
 • zvládání základních činností v oblasti péče o svou osobu a děti (např. příprava stravy, hygienické návyky apod.)

ZÁSADY

 • Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitacesamostatnost - to, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním (svépomocně), to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na sociálního či jiného pracovníka;
 • partnerství - přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu;
 • individuální přístup - poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;
 • zaměření na celek - poskytováním sociální služby se snažit uspokojit potřeby ve všech oblastech života uživatele služeb:
  • tělesná – bydlení, ochrana a stabilita materiálního prostředí;
  • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit, pocit příslušnosti k nějaké skupině;
  • sociální – začlenění do běžné společnosti, podpora kontaktů a vztahů s přirozeným sociálním prostředím;
  • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;
 • princip křesťanských zásad - na základě křesťanských zásad:
  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  • nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje;
  • v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

CO DĚLÁME

Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitacePodpora v rozvoji samostatného života uživatelů služeb prostřednictvím služby Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace představuje pomoc k získání klíčových schopností a dovedností potřebných ke zvládnutí a následného udržení samostatného života, případně pomoc k rozvoji těchto schopností a dovedností. Jedná se především o:

 • rozvoj účinné komunikace
 • orientaci v aktuálních podmínkách života ve společnosti
 • uspořádání času a plánování
 • péči o svou osobu a děti
 • nakládání s penězi nebo jinými cennostmi
 • podpora soběstačnosti
 • péče o domácnost
 • reflexe vlastního života

Služba Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace je poskytována terénní formou v bytech v lokalitách: Ostrava– Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Radvanice, atd. Nabízí možnost samostatného bydlení a pomáhá k sociálnímu začleňování osob do společnosti. Svým charakterem je nejblíže nárokům reálného života uživatelů služeb. Ambulantní forma služby nabízí sociálně aktivizační program.

 

Ve dnech 24. – 26. března 2009 proběhla v místě poskytování služby inspekce poskytování sociálních služeb. Vedle plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb a plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v §§ 88 a 89 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, proběhlo také ověření kvality poskytované sociální služby podle Standardů kvality sociálních služeb a hodnocení sociální služby podle § 38 vyhlášky č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zák. o sociálních službách.

Z celkového maximálního počtu 144 bodů bylo dané službě přiděleno 136 bodů, tj. 94,44%.

 

Příběh:
V životě pana Evžena nastal zlom a klesl až na samé dno. Během krátké doby se ocitl na ulici, ale i přesto, že neměl kde bydlet, neutekl k alkoholu a nikdy nepřekročil hranici zákona. Jelikož takhle žít nechtěl, vyhledal si noclehárnu, prošel azylovými domy, kde poznával nové lidi, kteří jej posouvali dál, až se dostal do sociální služby sociální rehabilitace. Nastoupil do startovacího bytu a začal řešit své finance. Od roku 2015 navštěvuje tréninkové prostory. Nejenže se zde zdokonalil v domácích pracích, jako je vaření či pečení, ale seznámil se zde také s různými technikami tvoření, které si přenesl i do svého volného času doma a naučil se zde spolupracovat s dalšími lidmi. Nabyté dovednosti předává druhým, kteří jsou v podobné situaci, jako byl on sám. Pan Evžen se chce stát dobrovolníkem v Charitě Ostrava a vstoupit do programu samostatného nájemního bydlení. S Akční skupinou lidí bez domova jezdí po ČR a podílí se např. na přípravě zákona o sociálním bydlení. Nikdy by si nepomyslel, že se díky těžké životní fázi podívá i do Bruselu, kam byl vyslán jako zástupce z ČR na konferenci zabývající se problémem sociálního bydlení.

 

 Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 14. 9. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

16. 9. 2021, 09:00 — 16. 9. 2021, 17:00

Den otevřených dveří v Charitě Ostrava - 16. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy