CHARITNÍ STŘEDISKO SV. LUCIE - sociální rehabilitace

Erbenova 486/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí služby Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace
Program Charitního střediska sv. Lucie - tréninkové prostoryInformace pro uživatele sociální služby sociální rehabilitace o zpracování osobních údajů

Logo OPZ barevné
Sociální služba Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace je spolufinancována Evropskou unií v rámci realizace projektu "Rozvoj a optimalizace služby sociální rehabilitace".


Registrační č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003775
Období realizace projektu: 1. 6. 2017 - 31. 5. 2020
Výzva: 03_15_026 - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Projekt Charity Ostrava je zaměřen na zvýšení dostupnosti služby sociální rehabilitace osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým v nepříznivé sociální situaci spojené s absencí bydlení. Cíle projektu chceme dosáhnout rozšířením okamžité kapacity služby sociální rehabilitace poskytované dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. v terénní a ambulantní formě.

Logo link programu IROP_CZProjekt "S automobily do terénu" realizovaný v Charitním středisku sv. Lucie je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002236
Období realizace: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2018
Výzva: 06_16_40 - Rozvoj sociálních služeb v SVL
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence, pečovatelské služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a osmi oblastními charitami na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje pořízením 25 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce.

 

POSLÁNÍ

Posláním služby Charitního střediska sv. Lucie – sociální rehabilitace je zajistit podporu v rozvoji samostatného života osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a poskytnout jim příležitost k začlenění do společnosti.

CÍLE

Charitní středisko sv. Lucie - startovací bytyProstřednictvím služby Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace dosáhnout takové úrovně soběstačnosti uživatele služeb, aby byl schopen vlastního samostatného bydlení.

Dílčí cíle služby:

 • zavedení nového, kvalitnějšího systému individuálního plánování,
 • zkvalitnění informovanosti o poskytované sociální službě,
 • zkvalitnění stávajících technických podmínek pro poskytování služby sociální rehabilitace,
 • rozšíření stávající podpory uživatelů služeb prostřednictvím dobrovolníků.

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB – CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní středisko sv. Lucie - startovací bytyStávající uživatelé sociálních služeb azylových domů, krizové pomoci provozované přednostně Charitou Ostrava nebo osoby doporučené sociálními pracovníky sociálních odborů úřadů městských obvodů Statutárního města Ostrava, popř. doporučené jinými organizacemi, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří splňují tato kritéria:

 • jsou starší 18-ti let,
 • pobírají legální příjem (včetně důchodů, dávek apod.),
 • mají základní fyzické, psychické a praktické předpoklady k zvládnutí samostatného života,
 • aktivně přistupují k řešení své nepříznivé sociální situace.

ZÁSADY

 • samostatnost - to, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním (svépomocně), to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na sociálního či jiného pracovníka;
 • Charitní středisko sv. Lucie - startovací bytypartnerství - přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu;
 • individuální přístup - poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;
 • zaměření na celkovou osobnost uživatele - poskytováním sociální služby se snažit uspokojit potřeby ve všech oblastech života uživatele služeb:
  • tělesná – bydlení, ochrana a stabilita materiálního prostředí;
  • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit, pocit příslušnosti k nějaké skupině;
  • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;
 • princip křesťanských zásad - na základě křesťanských zásad:
  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  • nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje;
  • v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

CO DĚLÁME

Charitní středisko sv. Lucie - startovací bytyPodpora v rozvoji samostatného života uživatelů služeb prostřednictvím služby Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace představuje pomoc k získání klíčových schopností a dovedností potřebných ke zvládnutí a následného udržení samostatného života, případně pomoc k rozvoji těchto schopností a dovedností. Jedná se především o:

 • rozvoj účinné komunikace
 • orientaci v aktuálních podmínkách života ve společnosti
 • uspořádání času a plánování
 • péči o svou osobu a děti
 • nakládání s penězi nebo jinými cennostmi
 • podpora soběstačnosti
 • péče o domácnost
 • reflexe vlastního života

Charitní středisko sv. Lucie - startovací bytySlužba Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace je poskytována terénní a ambulantní formou v 19 bytech v lokalitách: Ostrava– Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Radvanice. Nabízí možnost samostatného bydlení a pomáhá k sociálnímu začleňování osob do společnosti. Svým charakterem je nejblíže nárokům reálného života uživatelů služeb. Rozvoj schopností a dovedností uživatelů služby probíhá rovněž i v Tréninkových prostorách Charitního střediska sv. Lucie v lokalitě
Ostrava-Vítkovice.

 

TRÉNINKOVÉ PROSTORY

Charitní středisko sv. Lucie - tréninkové prostoryTréninkové prostory Charitního střediska sv. Lucie slouží pro realizaci aktivit sociální rehabilitace uživatelů služeb sociální prevence. Cílem aktivit je pomoc a podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením při jejich osamostatňování, aby byli schopni zajistit si všechny své potřeby vlastními silami. Tréninkové prostory nabízí mimo jiné nácvik vaření, ruční práce, výtvarnou činnost, semináře zaměřené na péči o dítě, obsluhu PC, vstup na trh práce atd.

 
PROVOZNÍ DOBA - Tréninkové prostory:

Charitní středisko sv. Lucie - tréninkové prostorypondělí 8.30 - 12.30 h
nácvik obsluhy PC a Internetu (MS Office)

pondělí 14.00-16.00 h
kreativní dílna - mix technik

středa 8.30 - 12.30 h
kombinovaný program pro matky s dětmi, kreativní činnosti, rytmika,
péče o dítě, přednášky, PC a Internet

středaCharitní středisko sv. Lucie - tréninkové prostory 14.00 - 18.00 h
keramická dílna, modelování, točení na kruhu, glazování

čtvrtek 8.30 - 12.30 h
šicí dílna, nácvik dovedností, opravy oděvů

pátek 8.30 - 12.30 h
péče o domácnost - vaření, pečení, zavařování, PC a Internet, dětský koutek

 

Program Charitního střediska sv. Lucie - tréninkové prostoryCHS sv. Lucie - tréninkové prostory - aktivizační program

KONTAKT - Tréninkové prostory:

Charita Ostrava, Charitní středisko sv. Lucie - tréninkové prostory,
Erbenova 486/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice. 

Aktivizační pracovnice: Táňa Lázničková
tel.: 596 787 691, 732 934 118
e-mail: lucie.tp(at)ostrava.charita.cz
Sociální pracovnice: Ing. Jana Gavlasová, DiS.
tel.: 553 034 170, 731 646 782
e-mail: jana.gavlasova(at)ostrava.charita.cz 

 

 

Ve dnech 24. – 26. března 2009 proběhla v místě poskytování služby inspekce poskytování sociálních služeb. Vedle plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb a plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v §§ 88 a 89 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, proběhlo také ověření kvality poskytované sociální služby podle Standardů kvality sociálních služeb a hodnocení sociální služby podle § 38 vyhlášky č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zák. o sociálních službách.

Z celkového maximálního počtu 144 bodů bylo dané službě přiděleno 136 bodů, tj. 94,44%.

 

Příběh:
V životě pana Evžena nastal zlom a klesl až na samé dno. Během krátké doby se ocitl na ulici, ale i přesto, že neměl kde bydlet, neutekl k alkoholu a nikdy nepřekročil hranici zákona. Jelikož takhle žít nechtěl, vyhledal si noclehárnu, prošel azylovými domy, kde poznával nové lidi, kteří jej posouvali dál, až se dostal do sociální služby sociální rehabilitace. Nastoupil do startovacího bytu a začal řešit své finance. Od roku 2015 navštěvuje tréninkové prostory. Nejenže se zde zdokonalil v domácích pracích, jako je vaření či pečení, ale seznámil se zde také s různými technikami tvoření, které si přenesl i do svého volného času doma a naučil se zde spolupracovat s dalšími lidmi. Nabyté dovednosti předává druhým, kteří jsou v podobné situaci, jako byl on sám. Pan Evžen se chce stát dobrovolníkem v Charitě Ostrava a vstoupit do programu samostatného nájemního bydlení. S Akční skupinou lidí bez domova jezdí po ČR a podílí se např. na přípravě zákona o sociálním bydlení. Nikdy by si nepomyslel, že se díky těžké životní fázi podívá i do Bruselu, kam byl vyslán jako zástupce z ČR na konferenci zabývající se problémem sociálního bydlení.

 

 Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

24. 4. 2019, 10:00 — 30. 6. 2019, 16:00

Z mého archivu - vernisáž - 24. 4. 2019

16. 5. 2019, 12:07 — 30. 6. 2019, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 6/2019

20. 6. 2019, 09:00 — 20. 6. 2019, 18:00

Lidé lidem - 20. 6. 2019

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy