CHARITNÍ DŮM SV. FRANTIŠKA - noclehárna

Sirotčí 683/41, 703 00 Ostrava - Vítkovice

 

 Charitní dům sv. Františka - noclehárna a azylový dům

 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí sociální služby
Ceník služeb v Charitním domě sv. Františka
Informace pro uživatele sociální služby noclehárna o zpracování osobních údajů

 

Logo ESF - OPZ barevnéProjekt „Metodickou podporou ke kvalitě“ financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Období realizace projektu: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu ke službám
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče.
Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

 
„Když máš rád to, co děláš, stane se práce, i ta sebevětší, radostí.“


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. Františka - noclehárnaPosláním sociální služby Charitní dům sv. Františka – noclehárna, je poskytnout mužům bez přístřeší možnost bezpečného přenocování, hygienického zázemí a podpořit je při aktivním řešení jejich individuálních potřeb.

CÍLE

Cíle sociální služby noclehárna jsou:

 • zmírnění krizové situace poskytnutím noclehu, hygieny, případně potravin a ošacení,
 • snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života osob bez 
  přístřeší,
 • motivace uživatelů k využití navazujících sociálních služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. Františka - noclehárnaSociální služba se poskytuje mužům:

 • bez přístřeší starším 18 let,
 • fyzicky soběstačným a samostatným v základních úkonech,
 • způsobilým samostatného pohybu a sebeobsluhy v prostředí, které není bezbariérové,
 • jejichž zdravotní stav nevylučuje poskytování dané sociální služby (zejména infekční nemoci),
 • schopným domluvit se s personálem bez přítomnosti tlumočníka,
 • bez projevů agresivního chování a bez známek vlivu návykových látek.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • nouzový nocleh
 • pomoc při řešení krátkodobé krizové situace
 • jednorázové nasycení
 • Charitní dům sv. Františka - noclehárnaosobní hygiena
 • poskytnutí ošacení
 • snižování rizika ohrožujícího život uživatele
 • poskytnutí sociálního poradenství a sociální pomoci
 • podpory návratu uživatele služeb na trh práce
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů atd.

ZÁSADY SLUŽBY

Charitní dům sv. Františka - noclehárnaNa základě křesťanských hodnot spolupracovat s uživateli v rámci vzájemného respektu tak, aby řešili aktivně svou sociální situaci a samostatně byli schopni následných kroků, individuálně jim přizpůsobených.


Služby Noclehárny navazují na činnost Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra a terénní programy, kde probíhá první kontakt s uživateli služeb – muži, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Navazující služby jsou Charitní dům sv. Františka - azylový dům a Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace, kde uživatelům nabízíme pomoc a podporu při osamostatňování a začleňování zpět do společnosti.

V rámci aktivit Charitního domu sv. Františka je metodicky řízen a provozně zajišťován Šatník Charity Ostrava, který slouží uživatelům poskytovaných sociálních služeb.

 

MOŽNOSTI PODPORY:

 • http://darcovskasms.czzasláním zprávy ve tvaru DMS AZYLFRANTISEK a poslat na číslo 87 777
  Cena jedné DMS je 30,- Kč, azylový dům obdrží 28,50 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče pro uživatele služby v Charitním domě sv. Františka.
 • zasláním zprávy ve tvaru DMS ROK AZYLFRANTISEK na číslo 87 777 podpoříte projekt pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, azylový dům obdrží 28,50 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. Více o projektu DMS =>
 • zasláním finančního příspěvku na sbírkové konto s variabilním symbolem: 11146.  

Příběh:
Vzpomínám na pana Miloše, který pravidelně využíval noclehárnu. Dříve pracoval jako svářeč. Byl zdatný a v práci to dotáhl na vedoucího, postavil si rodinný dům. Pak propadl alkoholu, byl několikrát hospitalizovaný na 
psychiatrii v Opavě. Později se mu podařilo si vyřídit starobní důchod. Získal ubytování v azylovém domě a již druhým rokem bydlí v sociálním bytě. Bylo neskutečné, jak se pan Miloš dokázal změnit. Zůstaly mu totiž 
schopnosti z mládí, dokázal si zorganizovat život, maloval obrazy, choval rybičky, četl knížky, chodil pomáhat lidem, uměl si život plánovat a užívat si ho. Dostal zpátky do života řád. Velice důležitá a většinou klíčová 
možnost bydlení pomohla i řadě dalších lidí, se kterými se v rámci služby noclehárna setkáváme. Člověk potřebuje příležitost, a může z nepříznivé situace vystoupit zpět do běžného života.

 

Třiďte odpad, má to smysl!!!Příběh:
Třiďte odpad, má to smysl!!!
- fotoreportáž a výpověď o dni stráveném s panem Petrem, člověkem bez domova, který je uživatelem služeb Charitního domu sv. Františka.
(autorka textu a fotografií: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava)

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

6. 10. 2021, 15:16 — 31. 10. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10 -2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy