CHARITNÍ DŮM SV. BENEDIKTA LABRE - nízkoprahové denní centrum

Lidická 773/54, 703 00 Ostrava - Vítkovice

 Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum

 

 

 

 

 

Informace pro uživatele sociální služby nízkoprahové denní centrum o zpracování osobních údajů

 

„Krize je produktivní stav. Člověk z ní musí odstranit pouze příchuť katastrofy.“ Max Frisch


Logo link programu IROP_CZProjekt "Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova"je financován Evropskou unií.

Registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002234
Období realizace projektu: 23. 10. 2017 - 31. 05. 2021
Výzva: 30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1 (č. výzvy: 06_16_040)
Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Zajištění rozvoje a optimalizace sociálních služeb pro osoby bez přístřeší nebo sociálním vyloučením ohrožené na území Ostravy prostřednictvím rekonstrukce a modernizace objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre. Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících prostor a zkvalitnění zázemí pro klienty i pracovníky služby pro poskytování profesionální sociální práce, která bude rozšířena o nové aktivity (svépomocné skupiny a terénní programy).

Logo ESF - OPZ barevnéProjekt „Metodickou podporou ke kvalitě“ financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Období realizace projektu: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu ke službám
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče.
Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrumPosláním Charitního domu sv. Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích je přinášet naději lidem bez domova v jejich obtížné životní situaci, a to především vytvářením podmínek k uspokojení základních potřeb v bezpečném prostředí nízkoprahového denního centra. Nabízíme pomoc s osobní hygienou, přípravou stravy a ošacením. Snažíme se individuálně řešit oblasti, se kterými si uživatelé nízkoprahového denního centra neví rady. Usilujeme o odstranění překážek, které brání ke zlepšení nepříznivé životní situace.

CÍL

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrumCílem Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra je člověk, který:

 • má zajištěny základní životní potřeby (je nasycen, umyt, ošacen – využívá šatník);
 • je povzbuzen a podpořen (k řešení zdravotního stavu, ke komunikaci s úřady apod., a ke kontaktování rodiny);
 • informován a nasměrován (k využívání návazných sociálních služeb – noclehárna, azylový dům, sociální rehabilitace, odborné poradny a jiných zdrojů pomoci - běžné dostupné služby).

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB - CÍLOVÁ SKUPINA

Ženy a muži starší 18 let, kteří se vlivem své nepříznivé sociální situace ocitli bez domova.

ZÁSADY SLUŽBY

 • NÍZKOPRAHOVOST
  Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrumDo naší služby není potřeba se předem hlásit, při vstupu legitimovat, je pouze na každém uživateli, co o sobě prozradí a jak často přijde.

 • SAMOSTATNOST
  Neděláme za uživatele to, co zvládne sám.

 • PARTNERSTVÍ
  Přistupujeme k uživateli ve službě jako k partnerovi, který má svá práva i povinnosti a může se svobodně rozhodovat.

  Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
  Každý člověk je jiný, jinak vnímá své potřeby, má jiné schopnosti a možnosti. Snažíme se v jednání s každým uživatelem tyto odlišnosti vnímat a respektovat.
 • PŘÍSTUP K ČLOVĚKU S KŘESŤANSKÝM PŘESAHEM
  Přistupujeme s úctou k osobní důstojnosti každého člověka, podporujeme osobnost, tělo i duši. Pracovníci jsou otevřeni rozhovorům na téma smyslu života, víry, hledání vnitřních hodnot. 

 

 

 

 

 

 

Služby jsou poskytovány bezúplatně.


Další informace o Charitním domě sv. Benedikta Labre a jeho patronovi na webu Benedikt-Labre.cz

Příběh:
Paní Dana k nám přišla z Jablunkova. Byla psychicky nestabilní po smrti své matky a neshodách se sourozenci. Využívala základních služeb sociální služby nízkoprahového denního centra a žila s přítelem pod mostem v Ostravě Na Kamenci. Neměla doklady a finance, i když byla nesčetněkrát motivována pracovníky centra k jejich vyřízení. Nejprve jí život bez prostředků vyhovoval. Z konzultací často zaznívalo, že věděla co je správné a co by měla pro změnu v životě udělat, přesto setrvávala ve svém způsobu života. Zlomem byla smrt partnera na ulici, kdy začala pociťovat samotu. Postupem času se začala znovu sbližovat s ostatními uživateli centra. Po následných motivacích ze strany pracovníků si uživatelka v roce 2020 vyřídila doklady, zaregistrovala se na Úřadu práce a vyřídila dávky v hmotné nouzi. V červnu téhož roku se paní Dana nastěhovala do pobytové sociální služby v Ostravě. V současnosti u nás vykonává veřejnou službu a má tak navýšen příspěvek na živobytí. Paní Dana vyjádřila, že je nyní šťastná, protože bydlí a může být i v rámci služby užitečná.

 

Video - Charitní dům sv. Benedikta Labre - rekonstrukce vstupu 2013 

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

19. 8. 2021, 16:16 — 30. 9. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 9-2021

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy