CHARITNÍ DŮM SV. ZDISLAVY - azylový dům pro matky s dětmi

Kapitolní 1475/14, 700 30 Ostrava-Zábřeh

 Charitní dům sv. Zdislavy

 

 

  

Základní informace o sociální službě
Leták o sociální službě
Ceník sociální služby
Žádost o poskytnutí sociální služby
Informace pro uživatele sociální služby azylový dům o zpracování osobních údajů

 

„...přechodné útočiště na cestě životem..."

Logo dotačního programu EU-MSKProjekt „Podpora služeb sociální prevence 4“ je realizován s finanční podporou Evropské unie, Moravskoslezského kraje a státního rozpočtu ČR v rámci dotačního programu v letech 2018–2020.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007510
Období realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2021
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů služeb sociální prevence zaměřených na osoby bez přístřeší a osoby ohrožené vícenásobnými riziky v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

POSLÁNÍ

Posláním sociální služby Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi v Ostravě-Zábřehu je podporovat matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, v jejich soběstačnosti a zapojení do běžného života ve společnosti.

CÍL

Na základě individuálního přístupu rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti uživatelek služby důležité pro řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Charitní dům sv. Zdislavy

CÍLOVÁ SKUPINA:

Charitní dům sv. Zdislavy poskytuje sociální službu matkám s dětmi, ženám, kterým byly svěřeny děti do péče a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou neumí vyřešit vlastními silami a splňují tyto náležitosti:

 • plnoletá matka, žena, které byly svěřeny do péče děti, těhotná žena, věk dětí do 18 let
 • je ochotná aktivně řešit  svou nepříznivou sociální situaci
 • fyzicky soběstačná
 • zdravotně způsobilá

OCharitní dům sv. ZdislavyKRUH OSOB, KTERÝM NELZE SLUŽBU POSKYTNOUT:

 • matkám, ženám s těžkým smyslovým/mentálním/pohybovým hendikepem
 • matkám, ženám cizinkám, se kterými se nelze domluvit bez přítomnosti tlumočníka
 • matkám, ženám s těžce pohybově hendikepovaným dítětem (s ohledem na věk dítěte)

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní dům sv. ZdislavySAMOSTATNOST

  co může uživatelka během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a vlastním přičiněním (svépomocně), nechat ji konat a nepřenášet na sociálního či jiného pracovníka, podporovat uživatelku v odpovědnosti za sebe sama;

 • PARTNERSTVÍ

  přestože je uživatelka služby z důvodu své nepříznivé sociální situace v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brána jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a oprávněných nároků, a pracovníci respektují její svobodnou volbu;

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  poskytovaná sociální služba vychází z individuálně určených potřeb uživatelky, jejich schopností a možností, pracovníci vytváří takové podmínky, aby uživatelka služby mohla uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;

 • ZAMĚŘENÍ NA CELEK
  poskytovaná sociální služba pomáhá uživatelce uspokojit potřeby v těchto oblastech života:
          • tělesná – bydlení, ochrana a stabilita materiálního prostředí charitního domu;
          • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit,
          • sociální – začlenění do běžné společnosti, podpora kontaktů a vztahů s přirozeným sociálním prostředím;
          • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;
         • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  Na základě křesťanských zásad:

                   • Charitní dům sv. Zdislavyvnímat každého člověka jako jedinečnou bytost; v jeho tíživé situaci ho přijímat s laskavostí, i když jinde již nenachází porozumění a podporu;
                   • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
                   • nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu


  Ve dnech 2. - 3. 4. 2014 proběhla v Charitním domě sv. Zdislavy inspekce poskytování sociální služby dle ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. o sociálních službách. Všechna hodnocená kritéria byla hodnocena bodem 3 s celkovým hodnocením 100 %.


  Příběh:
  Když se k nám nastěhovala paní Dana se synem Jakubem, bylo patrné, že bude potřebovat velkou podporu při zvládání rodičovských povinností. Vzhledem k tomu, že před nastěhováním byla se svým synem jen v minimálním kontaktu, bylo nutné ji povzbudit v budování mateřského vztahu. Jakub začal chodit do logopedické školky a maminka se potřebovala naučit, jak s ním správně procvičovat domácí úkoly, aby si zlepšil výslovnost. Proto jsme jí nabídli metodu videotrénink interakcí. Zpočátku k nám přistupovala nedůvěřivě, ale postupně přišly první výsledky. Na videonahrávkách viděla, jak šťastně se Jakub usmívá, když se spolu mazlí před spaním, i jak ochotně plní své dětské povinnosti, když ho maminka po krůčcích vede. Trénováním dalších malých úkolů se jejich vztah upevňoval, maminka přestala být ve své roli nejistá a výrazně se zklidnila. Nahrávky ji přesvědčily, že umí být dobrou matkou, že ji její syn miluje a že je pro něj nenahraditelná. A toto poznání byla nejlepší zkušenost, kterou jsme jim oběma pomohli zprostředkovat.

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 
 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy