CHARITNÍ DŮM SV. FRANTIŠKA - azylový dům

Sirotčí 683/41, 703 00 Ostrava - Vítkovice

 

 Charitní dům sv. Františka - noclehárna a azylový dům

 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí sociální služby
Ceník služeb v Charitním domě sv. Františka
Informace pro uživatele sociální služby noclehárna o zpracování osobních údajů

 

„Azylový dům je na cestě životem útočištěm, místem, kde je možné
se na chvíli zastavit, oddechnout si, či se dokonce skrýt a cítit se bezpečně.
Ale zároveň to není konečná stanice, ale zastávka, ze které se vyráží dál.“

 

Logo dotačního programu EU-MSK

Projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“ je realizován s finanční podporou Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu v letech 2018–2020.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007510
Období realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2021
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů služeb sociální prevence zaměřených na osoby bez přístřeší a osoby ohrožené vícenásobnými riziky v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

 

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. Františka - azylový důmPosláním sociální služby Charitní dům sv. Františka – azylový dům je mužům bez domova nabídnout na přechodnou dobu jistotu zázemí, pomoci samostatně řešit jejich nepříznivou životní situaci a poskytnout příležitost k sociálnímu začlenění ve společnosti.

CÍLE

Cíle sociální služby Charitní dům sv. Františka – azylový dům jsou:

 • dosáhnout takové úrovně soběstačnosti uživatele služby, aby byl schopen návratu do přirozeného sociálního prostředí ve společnosti;
 • snížit závislost na sociální službě u uživatelů a to především jejich podporou v rozvoji osobních schopností a dovedností.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. Františka - azylový důmAzylový dům poskytuje sociální služby mužům bez domova, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nejsou schopni ji řešit vlastními silami a splňují tyto náležitosti:

 • věk od 18. let
 • vlastní platný doklad totožnosti
 • jsou fyzicky soběstační a samostatní v základních úkonech
 • aktivně přistupují k řešení své nepříznivé životní situace
 • dodržují obecná pravidla vzájemného soužití a vnitřní středisková pravidla sociální služby

SLUŽBY

Azylový dům poskytuje sociální služby směřující k:

 • naplnění základních životních potřeb (ubytování, hygiena, strava)
 • stabilizace sociální situace (doklady, lékař, osobní záležitosti)
 • pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb
 • rozvoji osobnosti a podpoře volnočasových aktivit (kurzy, kulturní a sportovní akce)
 • začlenění do společnosti (zaměstnání, samostatné bydlení)

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní dům sv. Františka - azylový důmSAMOSTATNOST - hledání a rozvíjení schopností uživatele služby 

  - to, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním (svépomocně), to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na sociálního či jiného pracovníka;

 • PARTNERSTVÍ - respektování práv, svobodné volby 

  - přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu;

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - vycházet z jedinečných potřeb uživatele služby 

  - poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;

 • ZAMĚŘENÍ NA CELEK - respektování základních lidských potřeb ve všech oblastech osobnosti uživatele služby 

  - Charitní dům sv. Františka - azylový důmposkytováním sociální služby se snažit uspokojit potřeby ve všech oblastech života uživatele služeb:

  • tělesná – bydlení, ochrana a stabilita materiálního prostředí, zdravotní...;
  • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit, pocit příslušnosti k nějaké skupině;
  • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;
 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD - s úctou přijímat uživatele služeb a s vírou v dobro života mu pomáhat nalézt naději v jeho situaci


Služby azylového domu navazují na činnosti Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra a Charitního domu sv. Františka - noclehárny, kde probíhá kontakt s uživateli služeb – muži, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Navazující službou je Charitní středisko sv. Lucie - startovací byty, kde uživatelům nabízíme pomoc a podporu při osamostatňování a začleňování zpět do společnosti.

V rámci aktivit Charitního domu sv. Františka je metodicky řízen a provozně zajišťován Šatník Charity Ostrava, který slouží uživatelům poskytovaných sociálních služeb.

 

MOŽNOSTI PODPORY:

 • Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS AZYLFRANTISEK 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS AZYLFRANTISEK 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS AZYLFRANTISEK 90  na telefonní číslo 87 777http://darcovskasms.cz

  Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS TRV AZYLFRANTISEK 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV AZYLFRANTISEK 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV AZYLFRANTISEK 90  na telefonní číslo 87 777

Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží azylový dům sv. Františka 29, 59 nebo 89,- Kč.
Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče o uživatele Charitního domu sv. Františka.Více o DMS na: www.darcovskasms.cz

Příběh:
Po rozvodu přišel pan Petr o bydlení a následně i o zaměstnání. Byla doba, kdy téměř na vše rezignoval, začal pít a jeho život postupně upadal. Za velkou překážku ve svém životě považoval dluhy, které mu neustále narůstaly, a on nevěděl, jak se z kolotoče dluhů dostat ven. Existenční minimum, které v té době pobíral, sotva stačilo na obživu. Začátkem roku přišel žádat o ubytování v sociální službě azylový dům s jasným cílem najít si stabilní zaměstnání a následně i bydlení. Od začátku pobytu byl při hledání zaměstnání velmi aktivní a po třech měsících jej přijali jako údržbáře sportovního objektu. S pomocí sociálních pracovnic v azylovém domě a Poradny Charity Ostrava začal v rámci svých možností splácet dluhy, které již nenarůstají, a dokonce se povedlo některé zcela splatit. Velkou oporu našel i v zaměstnavateli, který je mu nápomocný a také je s ním spokojen po pracovní stránce. Domluvili se tedy na prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou. V průběhu pobytu si pan Petr požádal o službu sociální rehabilitace prostřednictvím Charitního střediska sv. Lucie a po sedmi měsících se do bytu přestěhoval. Pan Petr je velmi silný muž, který i přes nepřízeň osudu dál pracuje na zlepšení svého života a nevzdává se.

 

Třiďte odpad, má to smysl!!!Příběh:
Třiďte odpad, má to smysl!!!
- fotoreportáž a výpověď o dni stráveném s panem Petrem, člověkem bez domova, který je uživatelem služeb Charitního domu sv. Františka.
(autorka textu a fotografií: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava)

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

14. 2. 2020, 15:51 — 12. 5. 2020, 15:51

A život jde dál - vernisáž obrazů - 10. 3. 2020

22. 4. 2020, 14:00 — 22. 4. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy