CHARITNÍ DŮM SV. FRANTIŠKA - azylový dům

Sirotčí 683/41, 703 00 Ostrava - Vítkovice

 

 Charitní dům sv. Františka - noclehárna a azylový dům

 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí sociální služby
Ceník služeb v Charitním domě sv. Františka
Informace pro uživatele sociální služby noclehárna o zpracování osobních údajů

 

„Azylový dům je na cestě životem útočištěm, místem, kde je možné
se na chvíli zastavit, oddechnout si, či se dokonce skrýt a cítit se bezpečně.
Ale zároveň to není konečná stanice, ale zastávka, ze které se vyráží dál.“

 

Logo dotačního programu EU-MSK

Projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“ je realizován s finanční podporou Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu v letech 2018–2020.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007510
Období realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2021
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů služeb sociální prevence zaměřených na osoby bez přístřeší a osoby ohrožené vícenásobnými riziky v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. Františka - azylový důmPosláním sociální služby Charitní dům sv. Františka – azylový dům je poskytnout zázemí formou dočasného ubytování mužům, kteří se z důvodu ztráty bydlení nachází ve složité životní situaci a podpořit je při aktivním řešení jejich individuálních potřeb, především v oblasti zaměstnání, finanční gramotnosti, rodinných vazeb a vztahů, zdravotního stavu a závislostí.

 

CÍLE

Klient, který ve spolupráci s pracovníky sociální služby rozvine své schopnosti a dovednosti a díky tomu:

 • získá bydlení
 • nalezne a udrží si zaměstnání
 • řeší svou finanční situaci
 • stabilizuje svůj zdravotní stav
 • řeší své závislosti
 • obnoví vztahy s rodinou a přáteli

Charitní dům sv. Františka - azylový důmCÍLOVÁ SKUPINA

 • muži bez domova od 18 let vlastnící platný doklad totožnosti,
 • fyzicky soběstační a samostatní v základních úkonech,
 • způsobilí samostatného pohybu a sebeobsluhy v prostředí, které není bezbariérové,
 • muži, jejichž zdravotní stav nevylučuje poskytování dané sociální služby,
 • schopni domluvit se s personálem bez přítomnosti tlumočníka.

SLUŽBY

Charitní dům sv. Františka - azylový dům

Azylový dům poskytuje sociální služby směřující k:

 • naplnění základních životních potřeb (ubytování, hygiena, strava)
 • stabilizace sociální situace (doklady, lékař, osobní záležitosti)
 • pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb
 • rozvoji osobnosti a podpoře volnočasových aktivit (kurzy, kulturní a sportovní akce)
 • začlenění do společnosti (zaměstnání, samostatné bydlení)

Charitní dům sv. Františka - azylový důmZÁSADY SLUŽBY

 • spolupráce – klient aktivně spolupracuje na dohodnutých cílech
 • samostatnost – klient řeší své záležitosti primárně sám
 • rovnocennost – pracovník a klient se navzájem respektují
 • individuální přístup – zájem o konkrétní, reálné potřeby každého klienta
 • princip křesťanských hodnot

Služby azylového domu navazují na činnosti Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra a Charitního domu sv. Františka - noclehárny, kde probíhá kontakt s uživateli služeb – muži, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Navazující službou je Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace, kde uživatelům nabízíme pomoc a podporu při osamostatňování a začleňování zpět do společnosti.

V rámci aktivit Charitního domu sv. Františka je metodicky řízen a provozně zajišťován Šatník Charity Ostrava, který slouží uživatelům poskytovaných sociálních služeb.

 

MOŽNOSTI PODPORY:

 • Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS AZYLFRANTISEK 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS AZYLFRANTISEK 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS AZYLFRANTISEK 90  na telefonní číslo 87 777http://darcovskasms.cz

  Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS TRV AZYLFRANTISEK 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV AZYLFRANTISEK 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV AZYLFRANTISEK 90  na telefonní číslo 87 777

Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží azylový dům sv. Františka 29, 59 nebo 89,- Kč.
Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče o uživatele Charitního domu sv. Františka.Více o DMS na: www.darcovskasms.cz

Příběh:
Po rozvodu přišel pan Petr o bydlení a následně i o zaměstnání. Byla doba, kdy téměř na vše rezignoval, začal pít a jeho život postupně upadal. Za velkou překážku ve svém životě považoval dluhy, které mu neustále narůstaly, a on nevěděl, jak se z kolotoče dluhů dostat ven. Existenční minimum, které v té době pobíral, sotva stačilo na obživu. Začátkem roku přišel žádat o ubytování v sociální službě azylový dům s jasným cílem najít si stabilní zaměstnání a následně i bydlení. Od začátku pobytu byl při hledání zaměstnání velmi aktivní a po třech měsících jej přijali jako údržbáře sportovního objektu. S pomocí sociálních pracovnic v azylovém domě a Poradny Charity Ostrava začal v rámci svých možností splácet dluhy, které již nenarůstají, a dokonce se povedlo některé zcela splatit. Velkou oporu našel i v zaměstnavateli, který je mu nápomocný a také je s ním spokojen po pracovní stránce. Domluvili se tedy na prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou. V průběhu pobytu si pan Petr požádal o službu sociální rehabilitace prostřednictvím Charitního střediska sv. Lucie a po sedmi měsících se do bytu přestěhoval. Pan Petr je velmi silný muž, který i přes nepřízeň osudu dál pracuje na zlepšení svého života a nevzdává se.

 

Třiďte odpad, má to smysl!!!Příběh:
Třiďte odpad, má to smysl!!!
- fotoreportáž a výpověď o dni stráveném s panem Petrem, člověkem bez domova, který je uživatelem služeb Charitního domu sv. Františka.
(autorka textu a fotografií: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava)

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy