Charitní dům Salvator Krnov - domov pro lidi se specifickými potřebami

M. Švabinského 712/10, 794 01 Krnov

Domov pro lidi se specifickými potřebami - Charitní dům Salvator KrnovTelefon: 554 614 702
E-mail: salvator@ostrava.charita.cz
Sociální pracovník: Mgr. Pavlína Dufková, DiS.
Telefon - sociální pracovník: 733 614 085 (zájemci o službu)

Vedoucí střediska:
Bc. Šárka Víchová
Telefon - vedoucí střediska:
731 625 766
Počet zaměstnanců: 24,97 (přepočet k 31. 12. 2021)
Kapacita služby: 36 uživatelů služby
Počet uživatelů v roce 2021: 39 (13 039 lůžkodnů)
Datum založení střediska: 1. 6. 1995


Žádost o přijetí do Charitního domu Salvator Krnov
Ceník služeb - Charitní dům Salvator Krnov
 
Nejčastější otázky a odpovědi
Propagační leták - Charitní dům Salvator Krnov

Informace o zpracování osobních údajů - zájemce o službu
Informace o zpracování osobních údajů - uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - opatrovník uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - spolupracující organizace
Informace o zpracování osobních údajů - jiný účel

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019
Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019Logo ESF - OPZ barevné

Projekt „Metodickou podporou ke kvalitě“ financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Období realizace projektu: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu ke službám
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče.
Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

„Poskytujeme pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním a společně s nimi
 se snažíme o vytvoření atmosféry důvěry, pokoje a radosti.“


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro lidi se specifickými potřebamiPosláním služeb Charitního domu Salvator Krnov – domova se zvláštním režimem je vytvářet bezpečné, empatické a podnětné prostředí pro plnohodnotný život osob s duševním onemocněním na základě jejich individuálních potřeb.

CÍL

Cílem služby je připravit takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný život uživatelů, aby mohli dosáhnout maximální možné míry samostatnosti. Dílčí cíle služby jsou:

 • Podporovat soběstačnost uživatele co nejdelší možnou dobu (dle jeho zdravotního stavu).
 • Podporovat uživatele v kontaktu s jeho blízkými (pokud je to možné).
 • Zajistit důstojné, empatické a bezpečné prostředí pro všechny uživatele.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro lidi se specifickými potřebamiSlužba je určena osobám starším 18 let, které z důvodu chronického duševního onemocnění, nejsou schopné žít samy ve vlastním, domácím prostředí, a jejich situaci není možno řešit pomocí rodiny ani využitím terénních či ambulantních sociálních služeb. 

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • kapacita služby je plně využitá,
 • zájemce nesplňuje daná kritéria cílové skupiny,
 • zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  zájemce vyžaduje stálou 24hodinovou péči zdravotního charakteru (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení),
 • zájemce v uplynulém půlroce využíval služeb Charitního domu Salvator Krnov – domova se zvláštním režimem a nedodržel podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s uživatelem ukončena smlouva ze strany poskytovatele.

A dále nemůžeme poskytnout službu:

 • osobám v akutní závislosti na alkoholu a návykových látkách,
 • osobám s těžkým duševním onemocněním, které vyžadují péči na uzavřeném oddělení,
 • osobám s těžkou demencí.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro lidi se specifickými potřebamiNašim uživatelům poskytujeme podle jejich individuálních potřeb zejména:

 • vzdělávací a aktivizační služby
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • možnost přechodného ubytování
 • hospicové služby uživatelům v terminálním stádiu života, doprovázení a psychickou pomoc rodinám a příbuzným
 • základní ergoterapeutické a rehabilitační služby
 • ubytování, stravování, duchovní služby

ZÁSADY SLUŽBY

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro lidi se specifickými potřebamiPři poskytování služeb dbáme ve vztahu k uživateli dbáme těchto zásad:

 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP

   k uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti;

 • OSOBNÍ PŘÍSTUP
  pracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci;

 • RESPEKT

  k uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické, citové a duchovní potřeby;

 • Charitní dům Salvator Krnov - domov pro lidi se specifickými potřebamiPRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí;

  Zásady poskytování služeb Domova se zvláštním režimem se také odráží v Etickém kodexu zaměstnance Charity Ostrava.

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním domě Salvator Krnov se děje podáním žádosti, která je volně dostupná ke stažení na webovém portálu Charity Ostrava (https://ostrava.caritas.cz/). Na požádání zájemce o službu poskytovatel formulář žádosti pošle v písemné nebo elektronické podobě. Tuto žádost vyplňuje a podává zájemce o službu na základě vlastního uvážení nebo po předchozím jednání se sociálním pracovníkem charitního domu.
Zájemce o službu vyplní své základní údaje a dle vlastního uvážení napíše do žádosti její odůvodnění (osobní cíl, přání, očekávání od služby apod.). K podávané žádosti (před nástupem zájemce do Charitního domu Salvator Krnov) se vyjádří komise ve složení vedoucí střediska, sociální pracovník, vedoucí pracovník komplexní péče a doporučující stanovisko vydává lékař zařízení – specialista psychiatr.
Vyplněná žádost včetně souhlasu zájemce se zpracováním a vedením svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zašle v písemné podobě poštou nebo osobně doručí charitnímu domu.
Žádost je sociálním pracovníkem zaevidována do pořadače s názvem Evidence zájemců – k šetření, které je provedeno do 3 měsíců od doručení žádostí. Preferuje se setkání přímo v prostorách Charitního domu Salvator Krnov. Soc. pracovník z časových možností a cílové skupiny služby vyjíždí na soc. šetření do cca 60 km za hranice města Krnova. Při vzdálenějších lokalitách pak hledá další jiné formy pro seznámení se s žadatelem.
Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního domu.
Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního domu Salvator Krnov.

Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

Příběh:
Narodil jsem se ve Staré Bělé a vyrůstal jsem tam v domku s rodiči a s dvěmi staršími bratry. Rád jsem hrál fotbal, s kamarády jsem rád stanoval. Vyučil jsem se zámečníkem pro Vítkovické železárny a po vojně jsem nastoupil do Vítkovických železáren a pracoval tam do 40 let. V té době se u mě začaly projevovat psychické problémy a musel jsem práci v železárnách ukončit, přestože jsem ji měl rád a začal jsem docházet ambulantně k psychiatrovi. Po smrti rodičů jsem se musel postarat sám o sebe, obědval jsem v restauraci, staral se o domácnost a o slepice. Pomáhali mi i oba bratři. Postupem času se mi zhoršil zdravotní stav a byl jsem hospitalizován v Opavě, kde mě navštívila sociální pracovnice z Charitního domu Salvator Krnov a nabídla mi, že bych mohl tuto službu využít a dnes jsem rád, že jsem se pro to rozhodl. Chodím na různé aktivity, nejvíc mě baví ty sportovní, chodím na procházky, do kaple na mše svaté, sleduji dokumenty o přírodě. Našel jsem si tady kamarády, jsem rád za zázemí a podporu, i když stále vzpomínám na život v domku ve Staré Bělé.

Ze vzkazů uživatelů služby:   

 „…jsem velmi rád, že mi zde bylo umožněno bydlet společně se svou sestrou, že jsme si mohli vzít s sebou všechny osobní věci a mít i vlastní televizi…jsme zde velmi spokojeni“

„..každý den se mám na co těšit: máme dílny, vyrábíme různé věci, měli jsme táborák… líbila se mi oslava Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, … pravidelné páteční čaje i nedělní posezení s kávou a bábovkou…“
(pan Vladimír)

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Moravskoslezského kraje, měst Příbor, Krnov, Kopřivnice, statutární město Opava,
Hradec nad Moravicí, statutární město Třinec a statutární město Karviná.

 Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

Příbor    Krnov   koprivnice_logo     Opava     Hradec n. M.     Třinec  Statutární město Karviná