Informace pro subjekty údajů – ostatní osoby

 

Informace o zpracování osobních údajů – ostatní osoby jsou uvedený v přehledu níže a Informace o právech subjektu údajů - ostatní osoby - naleznete na stránce tohoto webu: Informace o zpracování osobních údajů v Charitě Ostrava

 

SUBJEKT ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ TITUL

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Dobrovolníci

jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, bydliště, vzdělání, zaměstnání, podpis, kontakty – tel. číslo a email, facebook

Vedení databáze dobrovolníků, vydání osvědčení o dobrovolnické činnosti; vedení statistik

Smlouva o činnosti dobrovolníka

Kontrolní orgány – MPSV (zasílání statistik – počet hodin činnosti dobrovolníků)

Po dobu trvání smluvního vztahu, poté 10 let

Dobrovolníci – Tříkrálová sbírka (veřejná sbírka)

jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, podpis, číslo OP, kontakty – tel. číslo a email

Vedení databáze dobrovolníků pro  agendu Tříkrálové sbírky, vydání plné moci vedoucího kolednické skupinky

Zákon o veřejných sbírkách; smlouva o veřejné sbírce; oprávněný zájem CHO

Kontrolní orgány  -MSK

10 let od ukončení příslušného ročníku Tříkrálové sbírky

Lékaři

jméno, příjmení, titul,  podpis, sídlo, kontakty – tel. číslo a email, DIČ (u fyz. osob shodné s rodným číslem)

Poskytování pracovně-lékařských služeb zaměstnancům CHO

Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb

nejsou

15 let od ukončení smluvního vztahu

Stážisté

jméno, příjmení, datum a místo narození

Vydání osvědčení o vykonání odborné stáže v CHO

Smlouva o odborné stáži v CHO

nejsou

5 let od realizace stáže

Praktikanti

jméno, příjmení, podpis, údaje o škole a další údaje uvedené školou v konkrétní smlouvě, tel. číslo

Vedení evidence praktikantů, uplatnění zvýhodnění za odborné vzdělávání na dani z příjmu

Smlouva o praxi; zákon o daních z příjmu

Auditor, daňový poradce, finanční úřad

10 let od ukončení praxe

Účastníci rekvalifikace

jméno, příjmení, datum narození

Vedení evidence rekvalifikantů

Zákon o zaměstnanosti

Úřad práce

15 let od ukončení rekvalifikace

Vykonavatelé veřejné služby

jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podpis

Vedení evidence vykonavatelů veřejné služby

Zákon o pomoci v hmotné nouzi; Smlouva o výkonu veřejné služby

Úřad práce

10 let od ukončení výkonu veřejné služby

Uchazeči o zaměstnání

jméno, příjmení, titul, pohlaví, datum narození, kontakty,  bydliště, vzdělání, praxe, údaj o odsouzení za trestný čin, další údaje uvedené uchazeči v materiálech k výběrovému řízení

Evidence a příprava podkladů pro výběrová řízení

Oprávněný zájem CHO

nejsou

Po dobu trvání výběrového řízení, poté po dobu 3 měsíců nebo se souhlasem uchazeče i déle

Uchazeči o veřejnou zakázku

jméno, příjmení, titul, datum narození, vzdělání, podpis, firma, sídlo/bydliště, DIČ, bankovní spojení, kontakty – tel. číslo, email

Přijímání nabídek a uzavírání smluv v rámci zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek; oprávněný zájem CHO

Další uchazeči o VZ; příp. provozovatel Věstníku veřejných zakázek, kontrolní orgány, je-li VZ realizována v rámci projektu financov. z veřejných zdrojů

10 let od uzavření příslušného výběr. řízení, v případě projektu pak dle zadání donátora fin. dotace.

Dárci

jméno, příjmení, titul,  bydliště, podpis, kontakty – tel. číslo a email, název společnosti, DIČ,  bankovní spojení

Vedení databáze dárců, vystavení potvrzení o poskytnutí daru

Darovací smlouva

Veřejnost – zejm. odběratelé tiskovin  a zpravodaje webu – zveřejňováno je pouze jméno, příjmení, titul, název společnosti

5 let věcné dary, 10 let finanční dary do 100 tis. Kč, nad 100 tis. Kč se jedná o dokument určený k archivaci

Příjemci Čtvrtletníku a Výroční zprávy

Jméno, příjmení, titul, kontakty -  tel. číslo, email, bydliště

Vedení databáze adres pro rozesílání tiskovin v papírové podobě

Oprávněný zájem CHO

grafické studio pro tisk personifikovaných obálek

kontakty se aktualizují a doplňují průběžně; 10 let od ukončení spolupráce

Čtenáři zpravodaje webu

email

Vedení databáze emailů pro rozesílání zpravodaje webu

Oprávněný zájem CHO; souhlas  dárců

dodavatel webových stránek

odhlášení se z odběru novinek/odvolání souhlasu u dárců

Dodavatelé (činností a služeb)

jméno, příjmení, titul, firma, sídlo/bydliště, DIČ, bankovní spojení, kontakt – tel. číslo, email

Vedení evidence dodavatelů, fakturace činností a služeb

Smlouvy dle Občanského zákoníku

Kontrolní orgány – auditor, finanční úřad, kontrolní orgány poskytovatelů dotací (MSK, SMO, obce, stát, apod.)

Smlouvy a účetní doklady max. 15 let  po ukončení příslušného projektu či ukončení smluvního vztahu

 

Formulář pro uplatnění práv osoby jako subjektu osobních údajů

Koordinátor pro ochranu osobních údajů v Charitě Ostrava:
Mgr. Taťána Boháčová, e-mail: gdpr(at)ostrava.charita.cz

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

6. 10. 2021, 15:16 — 31. 10. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10 -2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy