CHARITNÍ HOSPICOVÁ PORADNA

Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše)

 Hospic sv. Lukáše

 

 

 

 

 

 

 
Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek
Nabídka zapůjčení figurín pro základní školy
Informace pro uživatele odborného sociálního poradenství o zpracování osobních údajů


      Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře

Logo ESF - OPZ barevnéProjekt „Metodickou podporou ke kvalitě“ financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Období realizace projektu: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu ke službám
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče.
Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní hospicová poradnaPosláním Charitní hospicové poradny je poskytovat základní a odborné sociální poradenství, doprovázení, psychologickou a duchovní pomoc, poradenství v oblasti zdravotnické péče a zdravotního stavu, případně vzdělávání a to uživatelům, kteří jsou těžce nemocní či v terminálním stádiu svého života, uživatelům, kteří pečují o těžce nemocnou či umírající blízkou osobu nebo pro uživatele, kterým blízká osoba zemřela. Služby poskytujeme také dalším zájemcům z řad veřejnosti a těm, kteří mají zájem působit jako dobrovolníci u těžce nemocných nebo umírajících.

Smyslem poskytovaných služeb je prevence vzniku krize z úmrtí blízkého člověka, umožnění bezpečného truchlení, doprovázení blízkých osob pečujících o umírajícího a také doprovázení umírajícího, pomoc při zajištění lidské důstojnosti v posledních chvílích života.

Uživatelé mohou získat odbornou podporu a pomoc v obtížné životní situaci či v terminálním stádiu svého života.

CÍL

Cílem Charitní hospicové poradny je poskytnout všem uživatelům potřebné informace, podporu a pomoc (mimo léčby), které umožní uživateli zvládnout obtížnou situaci, ve které se nachází, vlastními silami nebo za pomoci intervence a terapie.

Cílem je, aby uživatelé využívali nejen základní informace, ale také odborné konzultace s pracovníky poradny (sociálním pracovníkem, psychologem, lékařem, duchovním), terapie, využívání kompenzačních pomůcek a vzdělávání.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní hospicová poradnaUživatelé služeb poskytovaných Charitní hospicovou poradnou jsou těžce nemocní uživatelé či uživatelé v terminálním stádiu, uživatelé, kteří pečují o těžce nemocnou, umírající blízkou osobu, uživatele, kterým blízká osoba zemřela. Dalšími kritérii jsou:

 • věk od 16 let
 • osoby v krizi – spojené s vlastní nemocí nebo nemocí blízké osoby, či spojené se ztrátou blízké osoby
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby se zájmem o doprovázení umírajících a pozůstalých

Charitní hospicová poradnaZÁSADY SLUŽBY

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELI A SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ

  Poskytované služby Charitní hospicovou poradnou vychází z individuálně vyslovených potřeb uživatele a umožňují uživatelům uplatňovat vlastní vůli a vyjádřit vlastní přání ve vztahu ke způsobu a procesu poskytování odborného poradenství. Respektujeme uživatele a jeho právo samostatně rozhodnout ve všech fázích poradenského procesu o ukončení či přerušení konzultace a dalšího setkávání.

 • ANONYMITA

  V rámci poskytovaných poradenských služeb Charitní hospicovou poradnou respektujeme právo a přání uživatele nesdělovat osobní údaje.

 • SAMOSTATNOST

  V rámci poradenství podporujeme uživatele k využívání svého potenciálu a svého nejbližšího okolí v řešení obtížných situacích, ve kterých se může nacházet. Podporujeme uživatele v přebírání odpovědnosti za své rozhodnutí. Mobilizujeme uživatele ve využívání jeho opěrné sociální sítě (social network).

 • PARTNERSTVÍ

  Ke každému uživateli přistupujeme jako k partnerovi, vztah mezi pracovníkem a uživatelem je partnerský, a to především z důvodu toho, že uživatel je svébytná osobnost. Pokud daná krizová situace vyžaduje jiný přístup (např. direktivní) je využit pouze po dobu nezbytně nutnou pro překonání dané situace.

 • HOLISTICKÉ ZAMĚŘENÍ

  Poskytování služby se zaměřuje na uživatele jako na celek. Respektujeme uživatelovy bio-psycho-sociální a spirituální potřeby. Služby, které zabezpečujeme, jsou poskytovány odbornými pracovníky (sociální pracovník, psycholog, lékař, duchovní, pastorační asistent).

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

OBLASTI PORADENSKÝCH SLUŽEB

Seminář - Péče o nemocného v domácím prostředíCharitní hospicová poradna poskytuje poradenství v těchto oblastech:

 • sociální systémy - sociální služby a sociálního zabezpečení
 • psychologie - akutní krizová intervence, terapeutické činnosti poskytované odbornými pracovníky
 • vzdělávání  - v oblasti péče o těžce nemocné nebo umírající blízké osoby. Vzdělávání probíhá v rámci pravidelného bezplatného Kurzu péče o nemocného v domácím prostředí a v rámci Dobrovolnického hospicového centra
 • návazné služby  - a nabízíme zprostředkovávání kontaktu uživatele s těmito službami
 • psychosociální služby -  poskytování pomoci, terapie (psychologická, sociální a duchovní pomoc) a provázení uživatelů, kteří se ocitli v tíživé (obtížné) životní situaci v souvislosti s těžkým onemocněním a umíráním blízké osoby či své ve zdravotnickém zařízení, léčebně dlouhodobě nemocných, hospicovém zařízení nebo domácí péči apod. Součástí této oblasti je také poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a jejich půjčování
 • zdravotnictví - poskytování odborných informací a návodů uživatelům, kteří potřebují získat bližší informace o onemocnění jejich blízké osoby nebo svém, progresi, péči o nemocného nebo umírajícího z pohledu lékaře i sestry, kteří mají odborné zkušenosti s pacienty v terminálním stádiu života.
 • zdravotní poradenství - poskytování informací, doporučení a návodů v oblasti daného onemocnění, a to při zachovávání respektu a pokynů ošetřujícího lékaře.

Charitní hospicová poradna - půjčovna kompenzačních pomůcekV návaznosti na výše uvedených oblastí poradenství poskytujeme sociální služby pro pozůstalé, jejich provázení v truchlení, poskytování intervence v oblasti problémů s vyrovnáváním se se smrtí blízkého člověka a psychologické a duchovní pomoci.

Charitní hospicová poradna zajišťuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde je možné půjčit:  mechanický vozík, chodítka, sprchovací vozík, sedák do vany, toaletní židle, sedák do vany, polohovací postel, odsávačka, nadstavba na WC, Bio lampa, antidekubitní matrace a další pomůcky.

  

Příběh:
Pan Pavel poprvé využil poradnu v březnu, kdy byl pacientem Mobilního hospice sv. Kryštofa. Tak jako většinu pacientů jsme jej a jeho rodinu navštívili za účelem poskytnutí sociálního poradenství. Rodinu jsme informovali
o tom, na jaké sociální příspěvky a služby má pan Pavel nárok a mimo jiné jsme je seznámili s možností vyřízení příspěvku na péči a s postupem tohoto řízení. Na příspěvek na péči měl evidentní nárok, pomohli jsme mu tedy zprostředkovat podání žádosti na úřadě. Úřednici jsme sdělili naléhavost vyřízení této žádosti na základě zdravotního stavu pana Pavla a díky rychlému jednání mohl pán tohoto příspěvku využít. Rodina měla také zájem o dovoz obědů, předali jsme tedy kontakty na služby, které toto zajišťují. Rovněž jsme informovali o postupu pro vyřízení kompenzačních pomůcek přes zdravotní pojišťovnu a možnosti zapůjčení těchto pomůcek na období předcházející jejich získání z pojišťovny. Především díky péči manželky pana Pavla, ale i službě Mobilního hospice a Charitní hospicové poradny mohlo být o pana Pavla postaráno v jeho domácím prostředí a nebylo nutné využít pobytových služeb.

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy