Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Charita Ostrava v souladu s ustanovením § 38 zákona odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace ve  zjednodušeném podlimitním řízení. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Půdní vestavba a stavební úpravy Charitního domu svatého Františka, ul. Sirotčí 41, Ostrava–Vítkovice.

Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 10 500 000 bez DPH
Datum vyhlášení: 29. říjen 2009
Lhůta pro podávání nabídek: 23. listopad 2009 10:00
Název zadavatele: Charita Ostrava
Sídlo zadavatele: Kořenského 17, 703 00 Ostrava
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pražák, DiS.
Telefon: 596 621 094, 731 625 763
E-mail: ostrava@caritas.cz

Popis předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Půdní vestavba a stavební úpravy Charitního domu svatého Františka , ul. Sirotčí 41, Ostrava – Vítkovice, č. pop. 683, pozemky parc. č. 216/3 a 216/12 v k.ú. Vítkovice, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro realizaci stavby
zpracovanou 12/2006 ing. Pavlem Menšíkem, U Sochy 984/21, Ostrava – Stará Bělá, IČO: 4287 7300.

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to ve třech vyhotoveních včetně digitální podoby.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci stavby, kterou dodavatel obdrží na adrese zadavatele po předchozí závazné písemné (faxové, emailové) objednávce na uvedené adrese.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:
Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena bezprostředně po ukončení tohoto zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel požaduje zahájení plnění předmětu veřejné zakázky v termínu 1.4.2010.

Zadavatel požaduje dílčí plnění předmětu veřejné zakázky – stavební úpravy noclehárny v 1.PP objektu - v termínu do 30.6.2010.

Zadavatel požaduje dílčí plnění předmětu veřejné zakázky - realizaci stavebních úprav vlastního objektu charitního domu - v termínu do 31.10.2010.

Zadavatel požaduje úplné dokončení plnění předmětu veřejné zakázky - dokončení venkovních prací - v termínu do 30.6.2011.

Práce budou prováděny za provozu v objektu charitního domu. Uchazeč zajistí nezbytné vytápění v objektu po dobu výstavby v případě nepříznivých klimatických podmínek.

Uchazeč může v návrhu smlouvy uvést kratší dobu plnění, přičemž zkrácení doby plnění je hodnotícím kriteriem. Zadavatel stanovuje minimální dodací lhůtu – dobu plnění předmětu veřejné zakázky, kterou nelze zkrátit, na 180 dnů s ohledem na nutnost provádění prací za provozu v objektu charitního domu a
v návaznosti na zajištění bezpečnosti práce na staveništi a v prostorách charitního domu.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je objekt ul. Sirotčí 41, Ostrava – Vítkovice, č. pop. 683.

Hodnotící kritéria:
- nabídková cena (váha 75 %)
- délka záruční doby v měsících (váha 15 %)
- dodací lhůta v kalendářních dnech (váha 10 %)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona
- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona
- technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii, v písemné formě,
v českém jazyce. Nabídka bude předložena v následující struktuře:
- krycí list nabídky
- obsah nabídky s uvedením čísel stran u jednotlivých kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
- identifikační údaje uchazeče
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- nabídková cena,
- popis a specifikace nabízeného plnění,
- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče či jednat jeho jménem,
- harmonogram postupu prací,
- oceněný nabídkový rozpočet,
- prohlášení uchazeče, z něhož bude vyplývat, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty,
- ostatní dokumenty – referenční listy,
- prohlášení o celkovém počtu listů nabídky.

Zadavatel předá nebo zašle zadávací dokumentaci dodavatelům v listinné podobě, a to do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být uchazečem doručena zástupci zadavatele nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Výzva k podání nabídek je publikována také na webu Regionální rady Moravskoslezsko =>

Soubory ke stažení:

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy