Tříkrálová sbírka pomůže, i když koledníci letos nevyrazili. Děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2021 - rozpečetění

Tříkrálová sbírka 2021 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, ochotě a pomoci mnoha lidí částkou 1 341 545,- Kč, přestože koledníci letos do ulic nevyrazili. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, domova pro seniory, lidi bez domova nebo se zdravotním postižením. Děkujeme všem za podporu!

Tříkrálová sbírka _2021_CHO_úřední rozpečetění pokladniček_2Průběh dvacátého prvního ročníku Tříkrálové sbírky ovlivnila platná opatření proti šíření koronaviru a připravení dobrovolní koledníci nemohli ve skupinkách Tří králů osobně přinášet novoroční požehnání přímo do domácností a žádat o příspěvky do sbírky. Tříkrálová sbírka se uskutečnila on-line a prostřednictvím stacionárně umístěných pokladniček na úřadech, v obchodech, lékárnách apod. „Rád bych poděkoval všem dárcům za jejich příspěvky do letošní Tříkrálové sbírky a také místním koordinátorům a všem lidem a médiím, kteří se podíleli na propagaci on-line koledy a umístění stacionárních pokladniček za jejich ochotu a vstřícnost. Díky štědrosti dárců a ochotě mnoha lidí se i přes netradiční průběh do Tříkrálové sbírky 2021 shromáždila pro nás neočekávaně vysoká částka,“ s vděčností komentuje průběh letošní sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

V roce 2020 se v Tříkrálové sbírce z darů obyvatel Ostravy, okolních měst a obcí se pro srovnání shromáždila částka 2 502 147,- Kč. „Z velmi pěkného výsledku 1 341 545,- Kč Tříkrálové sbírky 2021 cítíme, že i když všichni prožíváme náročné období pandemie, zůstává nám prostor pro projev mezilidské solidarity a pomoci druhému člověku v nepříznivé životní situaci, což je poselství, které sbírka nese po celou dobu své tradice,“ doplňuje poslání sbírkové akce ředitel Pražák.

Tříkrálová sbírka _2021_CHO_poděkování a on-line sbírkaZ celkem 359 úředně zapečetěných pokladniček se finance sbíraly do 125, které byly umístěny na úřadech, v obchodech, lékárnách, ve farnostech a na dalších místech v Ostravě, okolních městech a obcích. „Ze  stacionárních pokladniček jsme po úředním rozpečetění sečetli částku 813 726,- Kč a do on-line pokladničky se bezhotovostními převody k 9. 2. 2021 shromáždilo 527 819,-Kč,“ upřesňuje výnos Tříkrálové sbírky Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Charitě Ostrava. Připojit se ke sbírce a podpořit lidi v nouzi prostřednictvím služeb Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra je možné až do 30. 4. na webu www.trikralovasbirka.cz nebo přímo převodem na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 77708013.

Tříkrálová sbírka _2021_CHO_úřední rozpečetění pokladniček_2„Jsem velmi vděčný za důvěru, kterou Tříkrálová sbírka v Ostravě, okolí a celé ČR má. Díky shromážděných prostředků můžeme provozovat a rozvíjet sociální a zdravotní služby Charity Ostrava. Letos z výtěžku dofinancujeme provoz Mobilního hospice sv. Kryštofa, Šatníku Charity Ostrava a pořídíme potřebné vybavení do startovacích bytů pro lidi bez přístřeší. Ze sbírky budeme spolufinancovat obnovu kuchyně v domově pro seniory sv. Václava. Schválený záměr na využití sbírky na vybudování chybějících parkovacích míst u Hospice sv. Lukáše, který letos bohužel z důvodu omezených finančních prostředků a časové náročnosti přípravy nestihneme uskutečnit, bychom rádi změnili na dofinancování rekonstrukce nízkoprahového denního centra pro ženy a muže bez domova, kterou bychom měli dokončit v červnu 2021,“ uvádí ředitel Pražák projekty, kde všude letošní Tříkrálová sbírka pomůže. Výsledky a využití sbírky podrobněji na webu www.ostrava.charita.cz.

Charita sv. Alexandra využije prostředky z Tříkrálové sbírky ve výši 174 401 Kč na vybavení chráněných dílen pro zlepšení pracovních podmínek osob se zdravotním postižením a plynofikaci a rekonstrukci kotelny v hlavní budově. V chráněných dílnách zaměstnáváme více než padesát lidí s různými druhy zdravotního postižení – smyslová (sluch, zrak, řeč), tělesná (např. pohybového ústrojí), ale také lidi s duševním onemocněním nebo s kombinovaným postižením,“ sděluje Josef Stoklasa, ředitel Charity sv. Alexandra, jejíž aktivity se zaměřují především na pomoc lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou pracovat v běžném provozu.

Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky 1 341 545,-je 65 % (tj. 872 004,- Kč – z toho Charita Ostrava: 697 603,-; Charita sv. Alexandra: 174 401,- Kč) určeno na financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % z částky bude použito na tyto aktivity: regionální projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby (15 %), dlouhodobé rozvojové projekty Charity v zahraničí, např. Ukrajina, Etiopie, Filipíny (10 %), pomoc Charity Česká republika při mimořádných událostech - povodně, zemětřesení, apod. v rámci ČR nebo zahraničí (5 %), organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR (5 %). Do sbírky mohou dárci přispět v průběhu celého roku dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) zaslané na 87 777.

„Tříkrálovou sbírku můžeme uskutečňovat jen díky dobrým mezilidským vztahům, vzájemné solidaritě a nezištnosti dobrovolníků, dárců a mnoha dalších zapojených lidí. Všem příznivcům sbírky velice děkuji!“ s vděkem komentuje  Veronika Curylová, koordinátorka sbírky a dobrovolníků v Charitě Ostrava.

Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2021, děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy