8. kulatý stůl k otázkám předlužení občanů

Kulatý stůl EAPNEAPN ČR a Charita Ostrava uspořádali v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 Kulatý stůl k otázkám předlužení občanů. Otázky chudoby, zadlužení a lichvy jsou v současných podmínkách ekonomické krize stále naléhavější. V České republice přibývá lidí, kteří se ocitají v tísni v důsledku předlužení.

Kulatý stůl EAPNEkonomický růst uplynulých let byl totiž provázen růstem zadlužení domácností. Na občany ze všech stran působily lákavé nabídky půjček, hypoték, leasingů a spotřebitelských úvěrů. Veřejnost přitom nebyla dostatečně informována o rizikovosti a různých nebezpečích zadluženosti. S příchodem krize se zvýšil počet nezaměstnaných, lidé nyní nejsou schopni platit své staré dluhy a vytvářejí si proto nové. Roste počet nařízených exekucí, určité skupiny občanů jsou zneužívány k lichvě, kdy se zavazují splácet stále vyšší úroky a celá zhoubná spirála se tak prohlubuje. Zadlužení se přitom zdaleka netýká jen dlužníků, protože ve svém důsledku vede k sociálnímu vyloučení, kriminalitě a tím ke zvyšování nákladů z veřejných rozpočtů.

Kulatý stůl EAPNKulatý stůl 13. dubna 2010 je již osmý v pořadí, od října 2008 pořádá tato diskusní fóra EAPN ČR (European Anti Poverty Network). Účastní se jich zástupci nestátních neziskových organizací, které pomáhají lidem v obtížných životních podmínkách chudoby a sociální vyloučenosti. Diskuzi povede Milena Černá z EAPN ČR a kulatého stolu se dále například zúčastní David Šmejkal (Poradna při finanční tísni), Ivan Noveský (Cofet a. s.), Monika Mlejnková (IQ Roma Servis)a další.

Hlavním důvodem, proč se tento kulatý stůl koná v Ostravě, je aktivizace moravských organizací, které poskytují služby lidem v předlužení nebo ohrožených předlužením a dát prostor pro jejich zkušenosti. Závěrem bude vydáno tiskové prohlášení. Účastníci se hodlají obrátit na vládu s požadavkem, aby se zabývala preventivními opatřeními proti chudobě způsobené předlužením, neboť situace naléhavě vyžaduje řešení.

Podle Národního programu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení jsou předlužením ohroženy především tyto cílové skupiny:

•    Osoby ze sociálně vyloučených komunit
•    Samoživitelé, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem
•    Nezaměstnaní, především dlouhodobě
•    Mladí a naopak starší lidé, zdravotně postižení
•    Vězňové, osoby po návratu z výkonu trestu
•    Mladí po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy a náhradní rodinné péče
•    Cizinci

Kulatý stůl EAPNNárodní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení uvádí také návrhy opatření, jak této situaci čelit: především je třeba zvýšit informovanost občanů o nebezpečích zadluženosti, včlenit tyto informace do vzdělávacího systému na různých úrovních a působit také na klienty pobytových zařízení. Informace o dostupných finančních produktech musí být srozumitelnější a transparentnější. Je třeba zvýšit finanční gramotnost veřejnosti, rozšířit sítě finančního poradenství, zvýšit počet sociálních pracovníků pomáhajících osobám ohrožených zadlužeností, a konečně i více využívat institut sociálních půjček. Hlavními aktéry těchto opatření jsou MPSV ve spolupráci s MŠMT, MF, MS, MV, a kraje.

Na minulých Kulatých stolech již účastníci poukázali na příčiny toho, že se zadlužování a lichva stále rozmáhají: nedostatečné varování obyvatel, ale také nedokonalé právní normy, které se na vzniku rizika předlužení značnou měrou podílejí. Proto vyzvali poskytovatele úvěrů k odpovědnějšímu chování při nabízení finančních půjček lidem s nižšími příjmy.

Kulatý stůl EAPNVe všech dosavadních diskusích se objevilo téma připravované zákonné úpravy týkající se odpovědného úvěrování podle směrnice Evropské komise. Po třech letech projednávání meziresortními komisemi ministerstva průmyslu a obchodu (ochrana spotřebitele) a ministerstva financí a zpracování návrhu na začlenění této směrnice do legislativy České republiky nebylo stále ještě dosaženo konsenzu o přesném znění zákonné úpravy. Není tedy reálné, že bude dodržen doporučený termín začlenění směrnice EK do legislativy ČR – červen 2010. V současnosti je dozorovým orgánem Česká obchodní inspekce a z minulých debat vyplynulo, že by bylo žádoucí, kdyby se jím stala ČNB. Zatím je to však nereálné. Implementace evropské Směrnice o spotřebitelském úvěru do legislativy ČR se tedy stále odkládá, zatímco Evropská unie pokračuje v dalších krocích, které mají zabránit následkům neodpovědného úvěrování.

V diskusích se dospělo k přesvědčení, že je ostudné, že Parlament České republiky nehledí na zájem lidí ohrožených lichvou, předlužením a chudobou a nesnaží se kultivovat právo v ČR a sladit je s úrovní zemí EU, konkrétně zabránit predátorským praktikám nebankovních institucí, které poskytují úvěrové služby.

Další informace naleznete na následujících webových stránkách:

www.eapncr.org
www.ostrava.caritas.cz
www.ey2010.cz
www.2010againstpoverty.eu

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy